22/2017. (IX. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Fertőző betegség halmozódása vagy járvány esetén a bv. intézet orvosa haladéktalanul értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal). Járvány vagy járványveszély fennállását a bv. intézet orvosának értesítése alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal állapítja meg, a járványügyi vizsgálatok eredménye alapján."

2. § Az R.

a) 2. §-ában a "bv. szervek" szövegrész helyébe a "büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. szervek)" szöveg,

b) 8. § (1)-(3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában, 9. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1)-(3) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az "Az OTH" szövegrészek helyébe az "Az országos tisztifőorvos" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés a) pontjában a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe" szöveg, a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékes intézetét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében az "az ügyben eljáró Szolgálatot" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt" szöveg,

f) 12. § (1), (2) és (4) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

3. § (1) Hatályát veszti az R. 2. §-ában az "A fogva tartottak elhelyezésére és ellátására vonatkozóan a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet előírásait is figyelembe kell venni." szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdésében az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) útján" szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter