269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) "Irattározás" alcíme a következő 63/A. és 63/B. §-sal egészül ki:

"63/A. § (1) A 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatokat - a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) látja el.

(2) A 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel

a) a 3. mellékletben meghatározott szervek számára a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat kizárólag a központi szolgáltató nyújtja, és

b) a 3. mellékletben meghatározott szervek az a) pont szerinti szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól veszik igénybe.

(3) A központi szolgáltató a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján nyújtja, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános szakmai követelményeket.

(4) A közszolgáltatási szerződésben foglalt követelmények meghatározását, tervezését és ellenőrzését a miniszter végzi.

(5) A közszolgáltatási szerződés rögzíti a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv részvételének módját és feltételeit a közszolgáltatási szerződésben foglalt követelmények teljesülésének tervezésében és ellenőrzésében.

(6) A miniszter - a miniszter és a 3. mellékletben meghatározott szervek költségvetési fejezetét irányító miniszterek közötti megállapodás alapján történő előirányzat-átcsoportosítást követően - biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét, amely kizárólag a közszolgáltatási szerződés alapján a 3. mellékletben meghatározott szervek részére a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatások központi szolgáltató általi ellátásának finanszírozására szolgál. A közszolgáltatási szerződésben nem rögzített egyedi igények kielégítésére a 3. mellékletben meghatározott szervek egyedi szolgáltatási megállapodást kötnek a központi szolgáltatóval.

(7) Az egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét a megállapodást kötő szerv biztosítja.

(8) A közszolgáltatási szerződésben és az egyedi szolgáltatási megállapodásban meghatározott szolgáltatási díjak nem haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit, valamint egy észszerű nyereséghányadot. E követelmény teljesüléséről a miniszter gondoskodik.

63/B. § (1) A miniszter egyedi kérelemre felmentést adhat a központi szolgáltató igénybevételének kötelezettsége alól, ha

a) a 3. mellékletben meghatározott szerv az iratok állagának védelme tekintetében, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból megfelelő irattárral és elégséges irattári kapacitással rendelkezik,

b) a központi szolgáltató igénybevétele a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését veszélyezteti, vagy

c) a 3. mellékletben meghatározott szerv jogszabály szerinti közfeladatának ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szint az egyedi esetben más módon hatékonyabban biztosítható.

(2) A 3. mellékletben meghatározott szerv a központi szolgáltató 4. mellékletben meghatározott szolgáltatását

a) nem veheti igénybe a minősített irat;

b) nem köteles igénybe venni

ba) a személyügyi nyilvántartásának körébe tartozó irat,

bb) a gazdálkodásával összefüggésben keletkezett irat,

bc) az ellenőrzésével kapcsolatos irat,

bd) a diplomáciai és konzuli küldemény,

be) a protokollirat,

bf) a közhiteles nyilvántartások alapiratai,

bg) az európai uniós támogatásokkal és a pályázatkezelési feladatokat törvény alapján közfeladatként ellátó szerv által kezelt, hazai közfinanszírozású programok és projektek támogatásával kapcsolatos irat

tekintetében.

(3) A 3. mellékletben meghatározott szerv a kezelésében lévő papíralapú iratok mennyiségéről, évköréről és ügyköréről az iratkezelési szoftverben nyilvántartást vezet.

(4) A 3. mellékletben meghatározott szerv a tárgyév március 31-ig tájékoztatja a minisztert a következő évben a központi szolgáltató részére központi irattározásra átadni tervezett, 5 évnél régebbi, 5 éven túl megőrzendő iratok mennyiségéről.

(5) A 3. mellékletben meghatározott szerv a központi szolgáltató számára kizárólag az előre tervezett és a miniszter által jóváhagyott mennyiségű iratot adhatja át."

2. § Az R. 67/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggésben a 3. mellékletben meghatározott szerveknél ellenőrzi az iratkezelési szabályok betartását, különösen

a) a köziratok megőrzéséhez szükséges megfelelő irattári férőhely rendelkezésre állását,

b) az iratrendezési, selejtezési feladatok ütemezett végrehajtását,

c) az elektronikus belső ügymenetre vonatkozó előírások betartását.

(1b) Ha a miniszter ellenőrzési feladatkörében észleli, hogy a köziratok biztonságos megőrzéséhez szükséges irattári férőhely a 3. mellékletben meghatározott szervnél nem biztosított, az iratkezelő szerv vezetőjét felhívja a központi szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére."

3. § Az R. a következő 71. §-sal egészül ki:

"71. § A 3. melléklet szerinti szerv által iratkezelési és irattározási szolgáltatás igénybevételére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződés megszűnését követően a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokra új szerződés - a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a központi szolgáltatóval köthető."

4. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. § Az R.

a) 67/A. § (1) bekezdésében a "köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "miniszter",

b) 67/A. § (3) és (5) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter",

c) 67/B. § (2) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium"

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A központosított irattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervek

1. Miniszterelnökség

2. Nemzetstratégiai Kutatóintézet

3. Információs Hivatal

4. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

5. Központi Statisztikai Hivatal

6. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

7. Nemzeti Örökség Intézete

8. Magyar Nyelvstratégiai Intézet

9. Nemzeti Kommunikációs Hivatal

10. Miniszterelnöki Kabinetiroda

11. Belügyminisztérium

12. Alkotmányvédelmi Hivatal

13. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

15. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

16. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

17. Nemzeti Védelmi Szolgálat

18. Országos Rendőr-főkapitányság

19. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

20. Terrorelhárítási Központ

21. Emberi Erőforrások Minisztériuma

22. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

23. Állami Egészségügyi Ellátó Központ

24. Klebelsberg Központ

25. Oktatási Hivatal

26. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

27. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

28. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

30. Földművelésügyi Minisztérium

31. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

32. Országos Meteorológiai Szolgálat

33. Külgazdasági és Külügyminisztérium

34. Nemzeti Befektetési Ügynökség

35. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

36. Magyar Államkincstár

37. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

38. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

39. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

40. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

41. Nemzetgazdasági Minisztérium

42. Igazságügyi Minisztérium

43. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

44. Budapest Főváros Kormányhivatala

45. Pest Megyei Kormányhivatal"

2. melléklet a 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Kötelezően biztosítandó központosított irattári szolgáltatások

1. Középszintű iratrendezés (dobozolás, jegyzékelés), selejtezés a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által meghatározott irategyüttesek tekintetében

2. Iratmegsemmisítés

3. Iratok beszállítása

4. 5 évnél régebbi, 5 éven túl megőrzendő iratok központi irattári tárolása

5. Adatszolgáltatás: dobozok kikérése, iratok helyszíni megtekintése (betekintés)

6. Irattároláshoz, iratrendezéshez, a selejtezés és levéltári átadás előkészítéséhez, az irat- és adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges iratkezelési metaadatok kezelése

7. Doboz visszatárolása

8. Adatszolgáltatás: irat kikérése, iratok helyszíni megtekintése (betekintés)

9. Helyszíni betekintés során fénymásolat készítése

10. Betekintési kérelem alapján irat kikeresése, fénymásolása és kiszállítása

11. Elektronikus adatszolgáltatás (e-mailen keresztül), irat kikérése és visszatárolása (e-betekintés)

12. E-betekintés során szkennelt digitális másolat készítése

13. Iratkölcsönzés: doboz kikérése

14. Iratkölcsönzés: doboz visszatárolása

15. Iratkölcsönzés: irat kikérése

16. Iratkölcsönzés: irat visszatárolása

17. Doboz/irat gépkocsival történő ki- és visszaszállítása

18. Irattáros szakember biztosítása (pl. iratkezelési tanácsadás, iratszállítás előkészítése stb.)

19. Irattári szoftverszolgáltatások, irattári helpdesk

20. E-betekintés során szkennelt digitális másolat készítése és továbbítása

21. Iratselejtezés előkészítése

22. Levéltári átadás előkészítése"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére