273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt.vhr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A parlamenti államtitkár

a) irányítja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kiemelt rendezvényeinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

b) irányítja a társadalmi kapcsolattartással, így különösen a Honvédség érdekképviseleti szerveivel, a Honvédelmi Sportszövetséggel történő együttműködéssel, a magyarországi vallási felekezetekkel történő kapcsolattartással, a katonai hagyományőrzéssel, a katonai emlékhely- és hadisírgondozással, továbbá a kulturális és katonai pályára irányítással összefüggő feladatokat ellátó felsőoktatási és köznevelési intézmények e tevékenységének elősegítésével, az ágazati rehabilitációs feladatok támogatásával kapcsolatos feladatokat,

c) irányítja az ifjúságpolitika és az esélyegyenlőség Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

d) felügyeli a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működését, és

e) - át nem ruházható jogkörben - jóváhagyja az irányítása alá tartozó honvédségi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát."

2. § A Hvt.vhr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese a minisztérium hivatali szervezete és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának."

3. § (1) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"6a. az integritásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet, ideértve a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,"

(2) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"9. a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekonverzió elveivel, a hosszú távú humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,"

(3) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdése a következő 18a. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"18a. a védelmi tervezés felső szintű feladatait,"

(4) A Hvt.vhr. 6. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"20. a NATO és az Európai Unió keretében vállalt haderőfejlesztés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,"

4. § A Hvt.vhr. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A helyettes államtitkárok jóváhagyják az irányításuk alá tartozó, illetve a szakmai irányításuk alá tartozó szakterülethez kapcsolódó honvédségi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörüket másra nem ruházhatják át."

5. § A Hvt.vhr. 8. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 10-11., 13-17. és 36-43. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.

(2) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 18., 19-21. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.

(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 18a., 22-32. és 34. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása."

6. § A Hvt.vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Honvéd Vezérkar főnökét távolléte, akadályoztatása esetén a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese vagy a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt csoportfőnök helyettesíti."

7. § (1) A Hvt.vhr. 10. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja)

"f) az ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök kivételével a Honvédség egészségügyi tevékenységével,"

(kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását.)

(2) A Hvt.vhr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Honvéd Vezérkar főnöke az (1) bekezdés f) pontja szerinti szakterület szakirányítását a Honvédség kijelölt parancsnoka, vezetője útján, az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti szakterület szakirányítását pedig a Honvéd Vezérkar főnökének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt helyettese útján gyakorolja."

8. § (1) A Hvt.vhr. 11. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében)

"6. irányítja a híradó, informatikai és információvédelmi stratégia és szolgáltatási rendszer kialakítását, a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata, valamint a Magyar Honvédség Vezetési Információs Rendszere tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások folyamatos biztosítását, üzemeltetését, fenntartását, a minisztériumot érintő elektronikus ügyintézéshez és a bizalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó közigazgatási és a honvédségi kötelezettségekből származó informatikai, a Honvédség elektronikus ügyintézését támogató infokommunikációs szolgáltatások kialakítását, működtetését, a kormányzati informatikai integráció biztosításával kapcsolatos fejlesztési és koordinációs feladatokat,"

(2) A Hvt.vhr. 11. § (1) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:

(A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében)

"14a. a parlamenti államtitkár 4. § b) pontja szerinti irányítási hatáskörét nem érintve ellátja a katonai szervezeteket érintő végrehajtási feladatok előkészítésével és koordinációjával kapcsolatban hatáskörébe tartozó feladatokat, így végzi különösen az önkéntes tartalékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési és távoktatási rendszerével, motivációs és ösztöndíjrendszerével, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzésekkel, a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel összefüggő katonai követelmények meghatározásával és a katonai szervezetek tudományos tevékenységével, valamint a katonai pályára irányítással, a honvédelmi neveléssel, a katonai emlékhely- és hadisírgondozással, a Honvédelmi Sportszövetséggel és más társadalmi szervezetekkel összefüggő feladatokat,"

9. § A Hvt.vhr. 13. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó - költségvetési szervként működő - katonai szervezeteknek.

(5) A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság a (4) bekezdés szerinti középirányító szervként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -

a) az Áht. 9. § b) pontjában,

b) az Áht. 9. § d) pontjában,

c) - a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével - az Áht. 9. § e) pontjában és

d) az Áht. 9. § g)-i) pontjában

meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja."

10. § A Hvt.vhr. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/A. § (1) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság vezeti az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek tevékenységét.

(2) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző, a Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság szervezeti felépítése többszintű, központi és területi elvű vezetési funkciót ellátó és egyéb szaktevékenységet folytató szervezeti elemekre tagozódhat.

(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka jóváhagyja - a köznevelési feladatokat ellátó katonai szervezet kivételével - az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.

(4) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság az Áht. szerinti középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó - költségvetési szervként működő - katonai szervezeteknek.

(5) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság a (4) bekezdés szerinti középirányító szervként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -

a) az Áht. 9. § b) pontjában,

b) az Áht. 9. § d) pontjában,

c) - a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével - az Áht. 9. § e) pontjában és

d) az Áht. 9. § g)-i) pontjában

meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja."

11. § A Hvt.vhr. 20. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felkészítésen részt vesz)

"c) az emberi erőforrások minisztere által kijelölt szervezetek területi és helyi szervezeti egységeinek teljes állománya,"

12. § A Hvt.vhr. 61/A. § (1) bekezdésében és 61/B. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a Hvt.vhr.

a) 6. § (1) bekezdés 18. pontjában az "és a védelmi tervezés" szövegrész,

b) 59. § (3) bekezdésében és 75. § b) pontjában a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett" szövegrész.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére