289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a következő 12/B. alcímmel egészül ki:

"12/B. Megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre

124/F. § A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tagja. 124/G. § (1) A miniszter a megyei jogú városok fejlesztéséért való felelőssége keretében felelős

a) a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban (a továbbiakban: együttműködési megállapodások) a Kormány részére meghatározott feladatok végrehajtásának irányításáért és

b) a Kormány feladatkörükben érintett tagjainak az együttműködési megállapodások végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásáért és ellenőrzéséért.

(2) A miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatainak végrehajtása során a Kormány feladatkörében érintett tagjától szakértői közreműködést, tájékoztatást, előkészítő anyagot, adatszolgáltatást és beszámoló benyújtását kérheti."

2. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 125. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(Jogszabály megjelölésében)

"m) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter esetében az MVTNM"

(rövid megjelölést kell alkalmazni.)

3. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 126. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

[A miniszterek helyettesítése a Ksztv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a következő rend szerint történik:]

"m) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter"

(helyettesíti.)

4. § Ez a rendelet 2017. október 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök