29/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"36. kötelező képzés:

a) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló Herman Ottó Intézettől vagy az általa megbízott Képző Szervezettől a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést kapott;

b) a 8/A. § szerint szervezett képzések tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódóan megvalósítandó, az Irányító Hatóság által megszervezett képzés."

2. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) Amennyiben az ügyfélnek az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében képzési kötelezettsége keletkezett, de képzés megszervezése a támogatás tekintetében irányadó jogszabály szerinti határidőben nem történt, vagy az ügyfél ezen kötelezettségét nem teljesítette, de jogkövetkezmény megállapítására nem került sor, az ügyfél azt pótolni köteles.

(2) A megyei kormányhivatal az ügyfelet a kötelező képzés időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti, legkésőbb a képzés időpontját 10 nappal megelőzően kapott tértivevényes értesítés útján. Amennyiben az ügyfél az értesítés alapján a kötelező képzésen nem vesz részt, a megyei kormányhivatal ismételt hivatalos értesítést küld a következő képzés megtartásáról, legkésőbb annak időpontját megelőzően 10 nappal.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti intézkedések esetén, az 1. §-tól eltérően, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kötelező képzési kötelezettség teljesítésére előírt időszakok tekintetében az azokban foglalt rendelkezések helyett e § szabályai alkalmazandóak.

(4) Az ügyféllel szemben a képzési kötelezettség elmulasztására vonatkozó, e rendelet vagy a támogatás tekintetében irányadó jogszabály szerinti jogkövetkezmény csak a (2) bekezdésben foglalt értesítésben megjelölt kötelező képzés elmulasztása esetén alkalmazandó."

3. § Az R. 2. számú mellékletében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatala" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az R. 8. § (4)-(5) bekezdése.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter