42/2017. (XII. 29.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés l) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. § Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

2. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

a) 2. §-a,

b) 3. §-a,

c) 5. § (3) bekezdésének "E tényt a mezőgazdasági vízszolgáltató igazolja." mondata,

d) 6. § (2)-(4) bekezdése.

3. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

3. § A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "Magyar Földtani és Geofizikai Intézet" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szöveg

lép.

4. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

4. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (9) bekezdésében az "MFGI" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 4. § (3) bekezdése,

b) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,

c) 6. §-a,

d) 8. § (3)-(8) bekezdése,

e) 9. § (1), (7) és (8) bekezdése,

f) 13/A. §-a,

g) 3. melléklete.

5. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

7. § A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

8. § A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot a 4. melléklet tartalmazza."

9. § Az R4. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendelet 1. mellékletének

a) 1., 6., 8., 13-15. pontját a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények esetében, valamint

b) 2. pont 2.2-2.4.2., valamint 2.10-2.12. alpontját

2018. december 31. napjáig nem kell alkalmazni."

10. § (1) Az R4. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. a 7. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

11. § Hatályát veszti az R4. 2. § (5) bekezdése.

8. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

12. § A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"7. üzemeltetési utasítás: ivóvízkezelő művek, illetve szennyvíztisztító telepek üzemeltetésére vonatkozó műszaki előírás;"

13. § Az R5. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közcélú ivóvízmű üzemeltetője hozzáférhető helyen tartja és ellenőrzésnél bemutatja)

"c) a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyveket;"

14. § (1) Az R5. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles az igénybe vett vízbázisból kitermelhető vizet és az általa termelt, illetve hálózatba juttatott ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai (szükség szerint mikroszkópos biológiai, toxikológiai) minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni. Az ellenőrzés - az ivóvíz fertőtlenítése esetén - kiterjed a fertőtlenítés hatásosságának, az aktív fertőtlenítőszer és a fertőtlenítési melléktermékek koncentrációjának mérésére is."

(2) Az R5. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles a víz minőségét valamennyi üzemelő és ideiglenesen üzemen kívül helyezett vízkivételi műnél, valamint a vízkezelési technológia során is ellenőrizni. A vizsgálatok gyakoriságát és tartalmát (így például az összetevők, komponensek körét) az üzemeltetési szabályzatban, az üzemeltetési utasításban vagy az ivóvízbiztonsági tervben rögzíteni kell a dokumentum funkciójának és jellegének megfelelő részletességgel. A vizsgálati adatokat nyilván kell tartani, és az adatszolgáltatást évente a területi vízügyi igazgatási szerv felé - a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a tárgyévet követő év március 31-ig meg kell küldeni. A területi vízügyi igazgatási szerv, mint adatellenőrző és adatérvényesítő szervezet a tárgyévet követő év május 31-ig megküldi az érvényesített adatokat az országos vízügyi igazgatási szervnek, amely az országosan összesített adatokat megküldi tárgyévet követő év július 31-ig a vízgazdálkodásért felelős miniszter számára."

15. § Az R5. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetője hozzáférhető helyen tartja és ellenőrzésnél bemutatja)

"c) a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyveket;"

16. § Az R5. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szennyvízvizsgálatok szempontjából a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségénél az öt napos biokémiai oxigénigény (BOI5) paramétert

a) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint önellenőrzésre kötelezett, vagy önellenőrzésre vállalkozott közcélú szennyvíztisztító telep esetében a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozott önellenőrzés keretén belüli, vagy

b) az önellenőrzésre nem kötelezett és arra nem vállalkozott közcélú szennyvíztisztító telep esetében hathavonta vizsgálni kell."

17. § Az R5. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet 1. melléklet B1 és B2 táblázataiban foglaltakat a rendelet hatálybalépését követő vezetői kinevezéseknél kell alkalmazni. Ettől eltérni munkáltatóval kötött tanulmányi szerződésben alapján, a kinevezési feltételt képező képzés elvégzéséhez szükséges időtartamig lehetséges."

18. § Az R5.

a) 3. § (6) bekezdés b) pontjában az "és bakteriológiai" szövegrész helyébe a "mikroszkópos biológiai és bakteriológiai" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek," szövegrész helyébe az "előírt fizikai, kémiai, mikroszkópos biológiai és bakteriológiai követelményeknek," szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "haladéktalanul meg kell állapítani, az érintett egység üzemeltetését" szövegrész helyébe a "haladéktalanul meg kell állapítani és egyidejűleg a hibaelhárítást meg kell kezdeni. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott határérték, illetve parametrikus érték túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény bekövetkezésekor az érintett egység üzemeltetését" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében az "a trícium vizsgálattal" szövegrész helyébe az "a kiegészítő radiokémiai vizsgálatokkal" szöveg,

e) 7. § (6) bekezdésében a "trícium vizsgálatokat" szövegrész helyébe az "a kiegészítő radiokémiai vizsgálatokat" szöveg,

f) 7. § (10) bekezdésében a "közötti időszakok bakteriológiai vizsgálatát" szövegrész helyébe a "közötti időszakok sűrítő bakteriológiai vizsgálatát" szöveg,

g) 7. § (11) bekezdésében az "ellenőrző és bakteriológiai vizsgálatok" szövegrész helyébe az "ellenőrző és sűrítő bakteriológiai vizsgálatok" szöveg,

h) 8. § (1) bekezdésében az "el kell készítenie" szövegrész helyébe az "a feltárt kockázatokkal, valamint azok kezelésének lehetőségeivel ki kell egészítenie" szöveg

lép.

19. § Az R5.

a) 1. melléklete a 8. melléklet,

b) 2. melléklete a 9. melléklet

szerint módosul.

20. § Hatályát veszti az R5. 1. § (2) bekezdése.

9. Záró rendelkezés

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 10. § (1) bekezdése és a 6. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

"1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

ABCDEFGHIJKLMNO
1ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
2A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
3száma, nevehossza km
4kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
5neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
6
7cmkelte
801.01. Tát-
Esztergomi
11,432Duna jp.0,0001,3561,356Esztergom1 718,50100,928132013.VI.08500600650Árvízvédelmi fal: 1,356 km
91,3563,3662,010
10Duna jp.0,0004,7854,785Közút: 4,785 km
114,7854,9740,189Magaspart: 0,189 km
124,9745,0320,058
13Kenyérmezei
patak bp.
0,0000,4700,470
14Únyi patak bp.0,0001,5451,545
15Únyi patak jp.0,0001,0191,019
1601.02.
Komárom-
almásfüzítői
14,303Duna jp.0,0000,0380,038Közúti töltés: 0,038 km
170,0380,3260,288
180,3261,0190,693Magaspart: 0,693 km
191,0192,2531,234
202,2532,7160,463Magaspart: 0,463 km
212,7162,8200,104
222,8204,8352,015Magaspart: 2,015 km
234,83512,5697,734
2412,56912,9570,388Árvízvédelmi fal: 0,388 km
2512,95713,2480,291Magaspart: 0,291 km
2613,24813,7710,523Árvízvédelmi fal: 0,523 km
2713,77114,3030,532Közúti töltés: 0,532 km
2801.03.
Vének-
dunaremete
26,433Duna jp.Nagybajcs1 801,00107,49082013.VI.07470540610
29Dunaremete1 825,50113,247222013.VI.07530580620
3001.04.
Dunaremete-
rajkai
35,243Duna jp.Dunaremete
31Dunakiliti
32duzzasztó felvíz1 842,3011016152013.VI.07140014501490
3301.05.
Vének-
dunaszentpál
i
35,695Mosoni-Duna
jp.
0,00011,66111,661Nagybajcs1 801,00107,49082013.VI.07470540610
3411,66112,2700,609Bácsa8,98106,988402013.VI.08450550600Árvízvédelmi fal: 0,609 km
3512,27012,3660,096Győr0,432106,988382013.VI.08500600650
3612,36612,6910,325Árvízvédelmi fal: 0,325 km
3712,69133,98921,298
3833,98934,1070,118Magaspart: 0,118 km
3934,10735,6951,588
4001.06.
Lajta menti
36,626Lajta főmeder
jp.
0,0002,5982,598Magaspart: 2,598 km
412,59813,29510,697
4213,29513,5790,284Vasúti töltés: 0,284 km
4313,57918,7175,138
44Lajta bp. csat.
bp.
0,0002,8152,815Magaspart: 2,815 km
452,81517,90915,094
4601.07.
Mosoni-
Duna-Rábca
menti
89,1566,61833,22826,610
4733,22834,5531,325Magaspart: 1,325 km
48Rábca bp.0,00026,42526,425Rábcakapi28,211109,924341965. VI. 17.250300350
49Hanság
Főcsatorna bp.
26,42531,0354,610
50Rábca jp.0,00030,18630,186
5101.08.
Győr-árpási
30,237Mosoni-Duna
jp.
6,1166,6180,502Győr0,432106,988382013.VI.08500600650
52Rába bp.0,0000,1430,143Árpás29,136113,135861965. IV. 25.320420480
530,1430,2550,112Magaspart: 0,112 km
540,2551,0690,814Árvédelmi fal: 0,814 km
551,06929,73528,666
5601.09.
Árpás-
répceszemer
ei
41,749Rába bp.29,73560,66030,925Vág51,395124,344561900. IV. 9.250300350
57Répce árap.
bp.
0,0008,1608,160Répcelak-Újhíd3,73133,584221965. IV. 25.250300350
58Répce bp.8,16010,8242,664
5901.10.
Répcelak-
sárvári
32,603Répce árap. jp.0,0008,1108,110Répcelak-Újhíd3,73133,584221965. IV. 25.250300350
60Répce jp.8,1109,6521,542
61Rába bp.60,66083,61122,951Ragyogóhíd73,269141,334501900. IV. 9.150250300
6201.11.
Győr-
koroncói
29,091Mosoni-Duna
jp.
0,0002,6492,649Győr0,432106,988382013.VI.08500600650
632,6492,7190,070Árvízvédelmi fal: 0,07 km
642,7192,8740,155
652,8743,4970,623Közúti töltés: 0,623 km
663,4974,4740,977Magaspart: 0,977 km
674,4744,9110,437
684,9116,0751,164Árvízvédelmi fal: 1,164 km
696,0756,1160,041
70Rába jp.0,0000,6930,693Gyirmót1,4109,076302013.VI.08320400480Magaspart: 0,693 km
710,6931,1600,467Árvízvdeélmi fal: 0,467 km
721,1601,3970,237
731,3971,7060,309Közúti töltés: 0,309 km
741,70611,0709,364
75Marcal jp.0,0002,0902,090Mórichida18,05113391
[426]
1951. VI. 13.
1963. III. 15.
250300350
762,0902,4070,317Magaspart: 0,317 km
770,0004,5934,593-
78Bakonyér jp.0,0002,1682,168-
79Bakonyér bp.0,0002,7372,737-
8001.12.
Koroncó-
mórichidai
37,875Rába jp.11,07029,69318,623Árpás29,136113,135861965. IV. 25.320420480
81Marcal bp.0,00019,25219,252Gyirmót1,4109,076302013.VI.08320400480
82Mórichida18,05113391
[426]
1951. VI. 13.
1963. III. 15.
250300350
8401.13.
Mórichida-
sárvári
54,267Rába jp.29,69338,6648,971Árpás29,136113,135861965. IV. 25.320420480-
8538,66439,0130,349Vág
(megszüntetésre)
51,395124,344561900. IV. 9.250300350Magaspart: 0,349 km
8639,01383,96044,947Ragyogóhíd
(elrendelésre)
73,269141,334501900. IV. 9.150250300
87KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
88A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
89száma, nevehossza km
90kezdő végsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
91neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
92
93cmkelte
9402.01.
Dunaegyház
a-tassi
24,361Duna bp.0,0008,8768,876Tass1586,289,289082013. VI. 10.750850880
958,8769,1890,3131956. III. 8.Magaspart: 0,313 km
969,1899,4720,283
979,4729,6290,157Magaspart: 0,157 km
989,6299,8170,188
999,8179,8650,048Magaspart: 0,048 km
1009,86510,1570,292
10110,15710,2400,083Magaspart: 0,083 km
10210,24010,5710,331
10310,57110,7040,133Magaspart: 0,133 km
10410,70411,5950,891
10511,59512,6401,045Magaspart, közút: 1,045 km
10612,64013,4900,850
10713,49013,6900,200Magaspart: 0,200 km
10813,69013,9640,274
10913,96414,1790,215Magaspart: 0,215 km
11014,17924,36110,182
11102.02.
Tass-
szigetújfalui
20,417Duna bp.24,36125,0010,640Budapest1646,594,978912013. VI. 09.620700800
11225,00125,0690,068[867]1876. II. 26.Árvízvédelmi fal: 0,068 km
11325,06944,77819,709
11402.03.
Szigetújfalu-
csepeli
29,900Duna bp.44,77854,1169,338Budapest1646,594,978912013. VI. 09.700760820
11554,11659,2465,130[867]1876. II. 26Közút: 5,130 km
11659,24659,3760,130Magaspart, közút: 0,130 km
11759,37660,0130,637Közút: 0,637 km
11860,01364,0754,062
11964,07564,1950,120Magaspart: 0,120 km
12064,19571,4037,208
12171,40371,4750,072Magaspart: 0,072 km
12271,47571,5850,110Magaspart, közút: 0,110 km
12371,58573,6022,017Közút: 2,017 km
12473,60274,6781,076
12502.04.
Kvassay-
zsilipi
0,452Duna bp.0,0000,0600,060Budapest1646,594,978912013. VI. 09.620700800Magaspart: 0,060 km
1260,0600,2300,170
1270,2300,3040,0748671876. II. 26.Árvízvédelmi fal: 0,074 km
1280,3040,4520,148
12902.05.
Gödi
4,150Duna bp.0,0002,1262,126Nagymaros1694,699,437512013. VI. 09.520620670
1302,1262,1830,057[763]1876. II. 25.Árvízvédelmi fal: 0,057 km
1312,1833,1800,997
132Sződ-Rákos
bp.
0,0000,9700,970
13302.06.
Dunafüred-
érdi
7,7321-es
belvízcsatorna
bp.
0,0000,9150,915Budapest1646,594,978912013. VI. 09.650750820Dunafüredi őrjárás
134Duna jp.0,0002,0692,069[867]1876. II. 26.
135Benta p. jp.0,0001,6311,631
136Duna jp.0,0003,1173,117Érdi őrjárás
13702.07.
Szentendrei-
szigeti
24,827Szentendrei-
Duna bp.
0,0000,6700,670Nagymaros1694,699,437512013. VI. 09.520620670Magaspart: 0,670 km
1380,6700,7580,088[763]1876. II. 25.
1390,7580,8500,092Magaspart: 0,092 km
140Duna jp.0,8509,2158,365
1419,2159,3350,120Magaspart: 0,120 km
1429,33515,7616,426
143Szentendrei-
Duna bp.
0,0009,0669,066
14402.08.
Budakalászi
8,864Barát p. bp.0,0002,5632,563Nagymaros1694,699,437512013. VI. 09.520620670
145Szentendrei-
Duna jp.
0,0004,0244,024[763]1876. II. 25.
146
147Dera p. jp.0,0000,8500,850
1480,8500,9000,050Árvízvédelmi fal: 0,050 km
1490,9002,2771,377
15002.09.
Ipolydamásd
-Letkés-
ipolytölgyesi
13,100Ipoly bp.0,0001,5051,505Ipolytölgyes17,2105,746112010. VI. 06.420470520
1510,0003,1493,149[550]1976. XII. 9.
152Letkés p. bp.0,0000,4350,435
153Letkés p. jp.0,0000,4300,430
154Ipoly bp.3,1496,6023,453
155Nyerges p. bp.0,0000,7310,731
156Nyerges p. jp.0,0000,7280,728
157Ipoly bp.6,6028,9152,313
158Gandái p. bp.0,0000,3560,356
15902.10.
Ipolyvece-
Dejtár-
Balassa-
gyarmat-
szecsenyi
29,427Ipoly bp.0,0001,2801,280Balassagyarmat93,742136,684742010. VI. 04.300350400
160Derék p. bp.0,0001,7731,773
161Derék p. jp.0,0002,0622,062
162Ipoly bp.0,0006,1076,107
163Lókos p. bp.0,0001,8611,861
164Lókos p. jp.0,0001,7441,744
165Ipoly bp.6,1078,5262,419
1660,0004,1284,128
167Szentlélek p.
jp.
0,0003,9023,902Nógrádszakál136,734157,083932010. VI. 04.330350370
168Ipoly bp.0,0004,1514,151
16902.11.
Jászfelső-
szentgyörgy-
jobbágyi
83,381Zagyvajp.0,0007,0127,012Szentlőrinckáta87,826103,75359
[320]
2010. V. 18.
1963. III. 13.
220270320
170Galga jp.0,0001,4751,475Hatvan-alsó104113,694732010. V. 18.310350400
171Galga bp.0,0001,4161,416[510]1941. II. 13.
172Zagyvajp.7,01221,26514,253
173Herédi-Bér jp.0,0000,5970,597
174Herédi-Bér bp.0,0001,3151,315
175Zagyvajp.21,26533,76212,497Apc119,2129,13872010. V. 18.250300350
176Szuha p. jp.0,0000,6130,613[458]1963. III. 13.
177Tolvajló p. jp.0,0000,4630,463
178Szuha p. bp.0,0001,6721,672
179Zagyvajp.33,76237,6083,846
18037,60839,0261,418-
181Zagyva bp.0,00010,98510,985Szentlőrinckáta87,826103,75359
[320]
2010. V. 18.
1963. III. 13.
220270320
18210,98518,5217,536Hatvan-alsó104113,69473
[510]
2010. V. 18.
1941. II. 13.
310350400Kerékpárút: 7,536 km
18318,52136,80418,283Apc119,2129,13872010. V. 18.250300350
184[458]1963. III. 13.
18502.12.
Mátravere-
bélyi tározó
2,415Zagyva p.0,0001,9201,920Tározói145,95175,57301999.VII.
11.
3006657551%-os árvíznél
1861,9202,4150,495Közút: 0,495 km
18702.13.
Maconkai
tározó
1,498Zagyva p.0,0001,4981,498Tározói153,12192,66651999.VII.
11.
5506006501%-os árvíznél
1,770 em3
18802.14.
Tarján-
pataki tározó
2,052Tarján p.0,0002,0522,052Tározói3,3194,627752010. VI. 06.8108509001%-os árvíznél
2,677 em3
189ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
190A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
191száma, nevehossza km
192kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
193neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
194
195cmkelte
19603.01.
Baja-
margitta-
szigeti
47,800Duna bp.0,00047,80047,800Baja1478,780,999892013.VI.12700800900Közút: 12,575 km
19710371956. III. 13.Üzemi út: 29,971 km
19803.02.
Baja-foktői
38,345Duna bp.2,65541,00038,345Baja1478,780,999892013.VI.12700800900
19910371956. III. 13.
20003.03.
Uszód-solti
41,077Duna bp.41,00082,07741,077Paks1531,385,388912013.VI.11600700800Közút: 1,349 km
20110061876. II. 27.Üzemi út: 13,199 km
202KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
203A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
204száma, nevehossza km
205kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
206neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
207
208cmkelte
20904.01.
Báta-
Siótorok-
szekszárdi
43,111Duna jp.0,00028,69228,692Sió torkolati mű
alvíz
2,679,3212592013.VI.12105011501250
210[960]2003. I. 8.
211Sió jp.0,00014,41914,419Szekszárd18,885,096801945. II. 14.500600650
212[814]1956. III. 13.
21304.02.
Siótorok-
paksi
30,415Duna jp.28,69259,10730,415Paks1531,385,388912013.VI.11650800900
214[1006]1876. II. 27.
21504.03.
Paks-
bölcskei
25,610Duna jp.59,10764,3835,276Paks1531,385,388912013.VI.11650800900Közút: 3,478 km
21664,38366,5252,142Magaspart: 2,142 km
21766,52584,72018,192[1006]1876. II. 27.
21804.04.
Ercsi-adonyi
31,402Duna jp.0,00019,60319,603Adony1597,891,687662013.VI.10550650700Közút: 19,603 km
219Váli víz jp.0,0004,2354,235[820]1941. II. 15.
220Váli víz bp.0,0002,8292,829
221Szent-László
víz bp.
0,0004,7354,735
22204.05.
Siótorok-
kölesdi
34,442Sió bp.0,00017,63517,635Szekszárd18,885,096801945. II. 14.500600650
223Nádor bp.0,00016, 80716,807[814]1956. III. 13.
22404.06.
Szekszárd-
Sióagárd-
kölesdi
43,351Sió jp.14,41918,1533,734Szekszárd18,885,096801945. II. 14.500600650
225Sió bp.17,63536,17518,540
226Nádor jp.0,00016,39916,399[814]1956. III. 13.
227Völgységi p.
jp.
0,0002,4482,448
228Völgységi p.
bp.
0,0002,2302,230
22904.07.
Kölesd-
simon-
tornyai
32,350Sió bp.36,17568,52532,350Simontornya74,391,766821940. III. 19.500550600
230[459]1964. I. 1.
231DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
232A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
233száma, nevehossza km
234kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
235neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
236
237cmkelte
23805.01.
Mohácsi
19,865Duna jp.0,00019,86519,865Mohács1446,979,29841965. VI. 19.700850950
239[1010]1956. III. 13.
24018,35019,865Árvízvédelmi fal 1,515 km
24105.02.
Dráva-
szabolcsi
45,005Dráva bp.0,00031,70931,709Drávaszabolcs77,786,765961972.VII.22.430480520
242Fekete-víz bp.0,0004,6184,618
243Pécsi-víz bp.0,0002,1532,153
244Fekete-víz jp.0,0006,5256,525
24505.03.
Drávasztárai
43,221Dráva bp.31,70974,09542,386Szentborbás133,194,746341972.Vn.20.460530560*Felsőszentmártoni
gátőrjárásban: 580 cm
24648,05548,8900,835Magaspart: 0,835 km
247NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
248A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
249száma, nevehossza km
250kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
251neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
252
253cmkelte
25406.01.
Sárvári
7,193Rába bp.0.0007,1937,193Sárvár89149,864931900. IV. 09.250320380
25506.02.
Körmendi
10,432Rába bp.0.0004,4344,434Körmend158,7184,155202009.VI.26.300380440A Rába bp.-on közút:
1,082 km
256Rába jp.0.0000,7410,741
257Pinka bp.0.0005,2575,257
25806.03.
Szentgott-
hárdi
14,244Rába bp.0.0004,0954,095Szentgotthárd205,9215,154912009.VI.25.270330370A Rába bp.-on árvízvédelmi
fal: 0,694 km
259Rába jp.0.0000,8340,834
260Lapincs bp.0.0000,5640,564
261Lapincs jp.0.0002,0702,070
262Lapincs árap.
É.
0.0002,0062,006
263Lapincs árap.
D.
0.0001,8311,831
264Láhn-patak bp.0.0001,3731,373Vasszentmihály
1. sz. vízmérce
Láhn-patak
0,7203n.a.*250350* az árapasztó vápa
működésbe lépésekor
265Vörös-patak
jp.
0.0000,6650,665
266Vörös-patak
bp.
0.0000,8060,806
26706.04.
Murai
43,340Gerencsér-á.
bp.
0.0001,2551,255Letenye
elrendelésre
35,6137,865542014.IX.15.330380430
268Gerencsér-á.
jp.
0.0001,2441,244
269Béci-p. jp.0.0003,1003,100
270Béci-p. bp.0.0003,1143,114
271Borsfai-p. jp.0.0001,3631,363
272Borsfai-p. bp.0.0001,3511,351
273Principális jp.0.0004.9804,980Murakeresztúr
megszüntetésre
10,3128,735852014.IX.16.380440510
274Mura bp.0.00026.93326,933
27506.05.
Zalai
34,335Zala bp.0.00013,11213,112Zalaapáti22,8105,44241987. VIII.
7.
250280330
276Szentgyörgyvá
ri-p. bp.
0.0000,6060,606*(445)*(1963. III.
14.)
*jeges árvíz adatai
277Szentgyörgyvá
ri-p. jp.
0.0000,5950,595
278Köszvényes-p.
bp.
0.0000,7250,725
279Zala jp.0.0009,8399,839
280Bárándi-p. bp.0.0001,3851,385
281Búberki-p. bp.0.0001.0001,000
282Búberki-p. jp.0.0000,9930,993
283Zalaapáti-p.
bp.
0.0000.9000,900
284Zalaapáti-p. jp.0.0000.9000,900
285Szentkirályi-p.
bp.
0.0000,7750,775
286Szentkirályi-p.
jp.
0.0000,7780,778
287Esztergályi-p.
bp.
0.0000,7840,784
288Esztergályi-p.
jp.
0.0000,7430,743
289Bókaházi-p. jp.0.0001.2001,200
29006.06.
Kis-Balaton
Vízvédelmi
Rendszer
50,895Északi lezáró
töltés
0.0003,3023,3022T műtárgy felvíz,
Esztergályhorváti elrendelésre
100680710730Hídvégi-tó 2T, kazetta
beeresztő műtárgy
291Kazetta töltés0.0005,3185,318
292Terelőtöltés0.0003,9733,973
293Kísérleti tó
töltése
0.0000,7900,790
294Déli-vízzáró-
töltés
0.0004,8204,820
295Zalavári-
határolótöltés
0.0006,7406,740
296Ingói-berek
lezáró- és
összekötő
töltés
0.0002,2592,259
297Zala bp.-i
töltés
0.0000,7890,7894T vízleeresztő műtárgy alvíz,
Balatonmagyaród
megszüntetésre
100570600630Hídvégi-tó 4T, vízleeresztő
műtárgy
2981 sz.
Terelőtöltés
0.0005,7635,763
2992. sz
Terelőtöltés
0.00010,57810,578
300Völgyelzáró
töltés
0.0006,5636,563
301Egyesített-
övcsatorna
Középső szivattyútelep felvízi
vízmérce
100610620630Mellékvölgy
302Marótvölgyi-
csatorna
Főnyedi mérőszelvény100610630650Mellékvölgy
303Zala-Somogyi-
határárok
Szőkedencs vízmérce , 7. sz.
fkl.út kereszteződésében lévő
vízmérce
106,5130150180Mellékvölgy
304FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
305A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
306száma, nevehossza km
307kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
308neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
309
310cmkelte
31107.01.
Nagyhalász-
Vencsellő-
buji
26,098Tisza bp.0,0000,2000,200Tiszabercel56991,368822000. IV. 11.600700800Magaspart: 0,200 km
3120,2000,6420,442
3130,6420,9140,272Magaspart: 0,272 km
3140,9141,2870,373
315Lónyay bp.0,0001,8391,839Parapetfal: 0,204
316Lónyay zsilip
keresztgát
0,0000,3650,365
317
318Tisza bp.1,39324,00022,6071+287=1+3936
319
32007.02.
Veresmart-
nagyhalászi
22,727Tisza bp.24,00046,37722,377Dombrád593,0894,068901888. III.
24.
550650750
32146,37746,7270,350Magaspart: 0,350 km
32207.03.
Zsurk-
veresmarti
27,773Tisza bp.46,72747,2400,513Záhony627,898,147582001. m. 9.500600700
32347,24048,0750,835[758]1941. II. 19.Magaspart: 0,835 km
32448,07548,8100,735
32548,81048,9300,120Magaspart: 0,120 km
32648,93057,3008,370
32757,30057,3410,041Magaspart: 0,041 km
32857,34162,3004,959
32962,30062,5000,200Magaspart: 0,200 km
33062,50065,5223,022
33165,52265,5430,021Magaspart: 0,021 km
33265,54373,0087,465
33373,00874,2321,224Magaspart: 1,224 km
33474,23274,5000,268
33507.04.
Vásáros-
namény-
zsurki
31,240Tisza bp.74,50076,2001,700Vásáros-namény684,45101,989432001. III. 7.600750800Magaspart: 1,700 km
33676,20082,0005,800
33782,00086,6004,600Magaspart: 4,600 km
33886,60089,0502,450
33989,05098,6009,550Magaspart: 9,550 km
34098,60099,3700,770
34199,370100,5001,130Magaspart: 1,130 km
342100,500104,2403,740
343104,240104,5000,260Magaspart: 0,260 km
344104,500111,3806,880
345111,380112,0000,620Magaspart: 0,620 km
34607.05.
Szatmár-
cseke-
olcsvaapáti
31,300Tisza bp.112,000143,30031,300Tiszabecs744,3114,347362001. III. 6.300400500Parapetfal: 0,496 km
347Tivadar705,7105,410142001. III. 6.500600700
34807.06.
Magosliget-
tiszakóródi
26,022Batár bp.0,0009,9409,940Tiszabecs744,3114,347362001. m. 6.300400500Árvízvédelmi fal: Batár:
0,104 km
349Parapetfal: 0,166 km
350Tisza bp.143,300159,38216,082
35107.07.
Vásáros-
namény-
lónyai
31,000Tisza jp.0,00031,00031,000Vásárosnamény684,45101,989432001. m. 7.600750800
35207.08.
Tarpa-
vásáros-
naményi
29,469Tisza jp.31,00031,8000,800Tiszabecs
elrendelésre
744,3114,347362001. III. 6.300400500Közút: 0,700 km
35332,50044,15711,657Hibaszelvény: 1,643 km
35445,80062,81217,012Tivadar
megszüntetésre
705,7105,410142001. III. 6.50060070044+157=45+800
355Parapetfal: 0,734 km
35607.08./T
Beregi
tározói
55,266Északi
tározótöltés
0,00024,68524,685Amennyiben a tározó
megnyitásra kerül, úgy
annak üzemeltetési
szabályzatának előírásai
mérvadók a készültségi
fokozatok elrendelésére.
357Keleti
tározótöltés
0,00012,69312,963
358Déli
tározótöltés
0,00013,09013,090
359Magaspart0,0004,5284,528
36007.09.
Kótaj-
vencsellői
34,567Lónyay bp.1,8393,8502,011Lónyay zsilip
felvízi vm.
2,5387,4600700800
3613,8504,3000,450Magaspart: 0,450 km
3624,3007,7100,410
3634,7105,1600,450Magaspart: 0,450 km
3645,1606,8801,720
3656,8807,0000,120Magaspart: 0,120 km
3667,0008,9001,900Parapetfal: 0,204 km
3678,9009,0000,100Magaspart: 0,100 km
3689,0009,7000,700
3699,7009,8000,100Magaspart: 0,100 km
3709,80018,2348,434
37118,23418,3000,660Magaspart: 0,66 km
372Lónyay jp.-0,1060,0000,106
3730,0003,6723,672
3743,6723,9800,308Magaspart: 0,308 km
3753,9809,0405,060
3769,04011,1802,140Magaspart: 2,140 km
37711,18016,6605,480
37816,66016,8000,140
37916,80018,0001,200
38007.10.
Berkesz-
kótaji
57,584Lónyay bp.18,30019,0560,756Kemecse28,4290,88761941. II. 17.700750800
38119,05621,5002,444
38221,50021,6000,100Magaspart: 0,100 km
38321,60024,4152,815Kótaj21,2390,588992000. IV.
11.
650700800
38424,41525,0000,585Magaspart: 0,585 km
38525,00025,3500,350
38625,35026,1000,750Magaspart: 0,750 km
38726,10026,5000,400
38826,50026,6300,130Magaspart: 0,130 km
38926,6303,1123,482
39030,11231,2571,145Magaspart: 1,145 km
39131,25731,9250,668
39231,92533,6001,675Magaspart: 1,675 km
39333,60033,8500,250
39433,85035,1001,250Magaspart: 1,250 km
39535,10038,2003,100
39638,20038,4250,225Magaspart: 0,225 km
39738,42538,9000,475
39838,90039,3000,400Magaspart: 0,400 km
39939,30039,6500,350
40039,65039,9000,250Magaspart: 0,250 km
40139,90041,9002,000
40241,90042,1000,200Magaspart: 0,200 km
40342,10044,5262,426
404Máriapócsi IV.
ff. jp.
0,0003,7503,750
405Máriapócsi IV.
ff. bp.
0,0003,8003,800
406Kállai VII. ff.
jp.
0,0001,3601,360
407Sényői VI. ff.
bp.
0,0004,0604,060
408Sényői VI. ff.
jp.
0,0004,0704,070
409Kállai VII. ff.
bp.
0,0002,0002,000
410Érpataki VIII.
ff. jp.
0,0003,3003,300
411Simai IX. ff.
bp.
0,0001,2001,200
412Simai IX. ff.
bp.
1,2002,8681,668
413Simai IX. ff.
jp.
0,0002,8002,800
414Érpataki VIII.
ff. bp
0,0003,3503,350
41507.11.
Berkesz-
kótaji
24,738Lónyay jp.18,00021,3803,380Kemecse28,4290,88761941. II. 17.700750800
41621,38023,3301,950Magaspart: 1,950 km
41723,33030,2506,920
41830,25031,8551,605Magaspart: 1,605 km
41931,85532,2500,395
42032,25033,2400,990Magaspart: 0,990 km
42133,24037,2203,980Kótaj21,2390,588992000. IV.
11.
650700800
42237,22037,4000,180Magaspart: 0,180 km
42337,40037,9000,500
42437,90038,2000,300Magaspart: 0,300 km
42538,20040,1501,950
42640,15040,3500,200Magaspart: 0,200 km
42740,35042,7382,388
42807.12.
Mérkvállaj-
vasaros-
naményi
59,777Kraszna bp.0,00010,09710,097Ágerdőmajor44,9110,396511970. VI. 13470550580
42910,09715,4005,3031974. VII.
15.
Magaspart: 5,303 km
43015,40019,2803,880
43119,28033,70014,420Magaspart: 14,420 km
43233,70035,9102,210Kocsord22,62106,657021980. VII.
27.
450530580
43335,91037,2001,2901980. VII.
28.
Magaspart: 1,290 km
43437,20039,4802,280
43539,48056,40016,920Magaspart: 16,920 km
43656,40059,7773,377
43707.13.
Ágerdő-
major-
olcsvai
40,482Kraszna jp.0,00040,48240,482Ágerdőmajor44,9110,396511970. VI. 13470550580Hibaszelvény: +0,045 km
4381974. VII.
15.
8+145=8+100
439Kocsord22,62106,657021980. VII.
27.
450530580
4401980. VII.
28.
44107.14.
Csenger-
olcsvai
46,650Szamos bp.0,00046,65046,650Csenger-Hydra49,4113,569021970. V. 14.500650700Hibaszelvény.
16+633=16+600
442Tunyogmatolcs21,9106,2110401970. V. 15.600750850
44307.14./T
Szamos-
Kraszna
közi tározói
É-i tározótöltés0,00010,54710,547Amennyiben a tározó
megnyitásra kerül, úgy
annak üzemeltetési
szabályzatának előírásai
mérvadók a készültségi
fokozatok elrendelésére.
44421,007D-i
tározótöltés
0,00010,46010,460
44507.15.
Szamosbecs-
olcsvaapáti
46,385Szamos jp.0,00046,38546,385Csenger-Hydra49,4113,569021970.V.14.500650700
446Tunyogmatolcs21,9106,2110401970.V.15.600750850
44707.16.
Nagyhódos-
kölcsei
40,239Túr bp.0,00027,01526,665Garbolc27,7116,56461970.V.14.300400450
448Sáréger jp.0,0006,8006,800Sonkád11,5112,596292001. III. 6.300400450
449Sáréger bp.0,0006,7746,774
45007.17.
Kispalád
Hármashatár
-tiszakóródi
35,425Palád bp.0,0000,9800,980Garbolc27,7116,56461970.V.14.300400450
451Palád jp.0,0006,4236,423Sonkád11,5112,596292001. III. 6.300400450
4520,00028,02228,022
453ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
454A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
455száma, nevehossza km
456kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
457neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
458
459cmkelte
46008.01.
Sarud-
négyesi
43,829Laskó bp.0,0004,6004,600Tiszakeszi464,2686,078112000. IV. 13.500600650
461Tisza jp.0,00012,94412,944elrendelésre
462Rima bp.0,0007,8267,826Tiszafüred430,483,168812000. IV. 16.650690730
463Rima jp.0,0007,9557,955megszüntetésre
464Eger bp.0,0001,1001,100
465Eger jp.0,0001,0451,045
466Csincse bp.0,0004,1594,159
467Csincse jp.0,0004,2004,200
46808.02.
Négyes-
tiszakeszi
25,332Tisza jp.12,94439,77625,332Tiszakeszi
elrendelésre
464,2686,078112000. IV. 13.500600650Hibaszelvény:
33,602-35,102 1500m
469Tiszafüred
megszüntetésre
430,483,168812000. IV. 16.650690730
47008.03.
Tiszakeszi-
sajószögedi
32,532Tisza jp.39,77664,22724,451Tiszapalkonya
elrendelésre
484,787,288062000. IV. 12.500600650
471Sajó jp.0,0006,0516,051Árvízvédelmi fal: 2,736 km
472S.szöged I.0,0001,6091,609Tiszakeszi
megszüntetésre
464,2686,078112000. IV. 13.500600650
473S.szöged II.0,0000,4210,421
47408.04.
Inérhát-
tokaji
46,775Tisza jp.0,00045,38145,381Tokaj
elrendelésre
543,0889,339282000. IV. 11.650700800Magaspart: 5,230 km
475Bodrog jp.0,0001,3941,394Tiszapalkonya484,787,288062000. IV. 12.500600650Árvízvédelmi fal: 1,424 km
476elrendelésre
477megszüntetésre
47808.05/I.
Zalkod-
tiszacsermel
yi
31,600Tisza jp.0,00031,60031,600Tiszabercel
elrendelésre
56991,368822000. IV. 11.600700800Magaspart: 0,683 km
479Tokaj
megszüntetésre
543,0889,339282000. IV. 11.650700800
48008.05/II.
Tisza-
csermely-
zemplén-
agárdi
36,342Tisza jp.31,60067,94236,342Záhony
elrendelésre
627,898,147582001. III. 5.500600700Magaspart: 3,900 km
4817581941. II. 19.
482Tiszabercel
megszüntetésre
56991,368822000. IV. 11.600700800
48308.05/II-T.
Cigándi-
Tiszakarádi
Árvízi
tározó
23,830Tisza jp.0,00023,83023,830Záhony627,898,147582001. III. 5.500600700Üzemeltetési szabályzat
szerint
4847581941. II. 19.
48508.06.
Bánréve-
felsőzsolcai
44,286Sajó bp-i
körtöltés
Sajópüspöki123,5148,44162010. VI. 05.200250300
486Felsőzsolcai0,0005,7985,798Árvízvédemi fal:0,677 km
487Sajó bp.0,00030,26330,263
488Névtelen bp.0,0000,9470,947Sajószentpéter76,5121,814062010. VI. 05.250300350
489Névtelen jp.0,0000,9500,950
490Keleméri jp.0,0000,7640,764
491Keleméri bp.0,0000,9500,950Felsőzsolca49,38107,25121974. X. 24.300350400
492Szörnyűv. bp.0,0000,4140,414
493Szuha jp.0,0001,4001,400
494Szuha bp.0,0001,5001,500
495Vörös J. jp.0,0001,3001,300
49608.07.
Miskolc-
sajópüspöki
33,421Sajó jp-i
körtöltés
Sajópüspöki123,5148,44162010. VI. 05.200250300Árvízvédelmi fal: 0,570 km
497Nagycsécsi0,0001,0941,094
498Ónodi0,0002,6422,642Magaspart: 0,250 km
499Sajó jp.0,00026,28126,281Sajószentpéter76,5121,814062010. VI. 05.250300350
500Szinva jp.0,0000,3000,300
501Szinva bp.0,0000,4500,450
502Mercse jp.0,0000,9770,977Felsőzsolca49,38107,25121974. X. 24.300350400
503Hangony jp.0,0000,8400,840
504Hagony bp.0,0000,8370,837
50508.08.
Hernád-
németi-
hernád-
szurdoki
33,752Hernád jp.0,00027,24027,240Hidasnémeti97,04151,265032010. VI. 06.200250300Magaspart: 2,285 km
506Vadász jp.0,0001,3001,300Gibárt65,51128,815552010. VI. 06.300350400
507Vadász bp.0,0001,5801,580Gesztely24,4108,135172010. VI. 04.250300350
508Garadna jp.0,0001,8321,832
509Garadna bp.0,0001,8001,800
51008.09.
Hidas-
németi-bőcsi
28,294Hernád bp.0,00026,42426,424Hidasnémeti97,04151,265032010. VI. 06.200250300
511Gönci jp.0,0000,8700,870Gibárt65,51128,815552010. VI. 06.300350400
512Gönci bp.0,0001,0001,000Gesztely24,4108,135172010. VI. 04.250300350
51308.10.
Inérhát-
taktaföldvári
43,349Sajó bp.0,0008,0008,000Tiszapalkonya484,787,288062000. IV. 12.500600650
514Takta bp.8,00036,64328,643Kesznyéten
Árv.k
2,489,286702010. VI. 08.300370450
515Takta jp.0,0006,7066,706Taktaföldvár24,492,264102010. VI. 05.200250300
51608.11.
Viss-
felsőberecki
39,799Bodrog bp.0,00039,79939,799Felsőberecki47,792,167951999. III. 13.550650700Magaspart: 2,900 km
517Sárospatak37,191,87401999. III. 13.500600650
518Tokaj543,0889,339282000. IV.11.650700800
51908.12.
Jászjákó-
halma-káli
36,214Tarna bp.0,00036,21436,214Tarnaméra24,399,265001974. X. 22.250300350
520Tarnaörs11,991,415641999.VII.13.350400450
52108.13.
Jászdózsa-
káli
111,145Tarna jp.0,00035,72835,728Tarnaméra24,399,265001974. X. 22.250300350
522Ágói jp.0,0005,4175,417
523Ágói bp.0,0005,3925,392
524Gyöngyös jp.0,0006,8276,827Tarnaörs11,991,415641999.VII.13.350400450
525Szarvágy bp.0,0003,0103,010
526Szarvágy jp.0,0003,0193,019
527Gyöngyös bp.0,0006,8266,826
528Gyangya bp.0,0001,7051,705
529Gyangya jp.0,0001,6191,619
530Bene bp.0,0008,8458,845
531Bene jp.0,0008,8578,857
532Tarnóca jp.0,00011,93111,931
533Tarnóca bp.0,00011,96911,969
53408.14.
Bodrog-
keresztúr -
sátoralja-
újhelyi
32,762Bodrog jp.
körtölt
535Bodrogkereszt
úr
0,0001,7861,786Felsőberecki47,792,167951999. III. 13.550650700
536Bodrogkisfalu
d
0,0001,8971,897
537Szegi0,0001,0331,033
538Olaszliszka0,0002,2532,253Sárospatak37,191,87401999. III. 13.500600650
539Vámosújfalu0,0002,2752,275
540Sárazsadány0,0000,9110,911
541Bodrogolaszi0,0000,3740,374Tokaj543,0889,339282000. IV.11.550*--*belterületek
542Sárospatak-
Bodroghalász
0,0002,0402,040víztelenítése
543Sárospatak
Fazekas-sor
0,0000,5460,546
544Sárospatak
Végardó
0,0000,7250,725
545Sátoraljaújhely0,0004,6094,609
546Bodrog jp.0,00010,17510,175
547Ronyva jp.0,0003,1523,152
548Ronyva bp.0,0002,3962,396
549TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
550A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
551száma, nevehossza km
552kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
553neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
554
555cmkelte
55609.01.
Tiszafüred-
tiszakeszi
41,000Tisza bp.0,00041,00041,000Tiszapalkonya
elrendelésre
484,787,288042000. IV. 12.470600650Magaspart: 0,422 km
557Tiszafüred
megszüntetésre
430,483,178812000. IV. 16.650690730
55809.02.
Tiszatarján-
rakamazi
76,300Tisza bp.41,000107,82066,820Tokaj
elrendelésre
543,0889,349282000. IV. 12.650750800Magaspart: 5,191 km
559Keleti-fcs. jp.0,0004,7554,755
560Keleti-fcs. bp.0,0004,7254,725Tiszapalkonya
megszüntetésre
484,787,288062000. IV. 12.470600650
56109.03.
Kálló menti
12,797Berettyó jp.21,31322,9001,587Berettyóújfalu43,489,385121919. V. 3.300400450
562Kálló jp.0,00011,21011,210[551]1966. II. 9.
56309.04.
Darvas-
pocsaji
55,125Berettyó jp.22,90067,40044,500Pocsaj68,294,645421974.Vn.25.400450500
564elrendelésre[587]1966. II. 9.
565Kálló bp.0,0001,9251,925Berettyóújfalu43,489,385121919. V. 3.300400450
566Ér jp.0,0008,7008,700megszüntetésre[551]1966. II. 9.
56709.05.
Szeghalom-
darvasi
35,187Sebes-Körös
jp.
14,01324,20010,187Szeghalom6,582,596781970. VI. 14.300400500
568Berettyó bp.0,00025,00025,000
56909.06.
Darvas-
kismarjai
47,365Berettyó bp.25,00072,36547,365Pocsaj68,294,645421974.VII.25.400450500
570elrendelésre[587]1966. II. 9
571Berettyóújfalu43,389,385121919. V. 3.300400450
572megszüntetésre[551]1966. II. 9.
57309.07.
Érmelléki
13,920Berettyó jp.67,40073,2205,820Pocsaj68,294,645421974.VII.25.400450500
574Ér bp.0,0008,1008,100[587]1966. II. 9.
57509.08.
Szeghalom-
körösszakáli
32,265Sebes-Körös
jp.
24,20056,46532,265Körösszakál54,492,155181989. V. 9.250350400
576[520]1925.XII.23.
57709.09.
Bucsa-
nádudvari
33,930Hortobágy-
Berettyó bp.
43,00067,11924,119Borz54,181,754381999. III. 8.250300350
578Holt-Kösely
bp.
67,11976,9309,811
579KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
580A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
581száma, nevehossza km
582kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
583neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
584
585cmkelte
58610.01.
Lakitelek-
tószegi
65,180Tisza jp.0,00055,50056,180Szolnok334,678,7810412000.IV.19.650750800Hiba: +0,680 km
Vasúti töltés: 1,465 km
Magaspart: 26,246 km
Lakiteleki szelvényezetlen
magaspart: 3.200 km
Közút: 0,258 km
587Közös-főcs. jp.3,8008,3004,500
588Közös-főcs. bp.3,8008,3004,500
58910.02.
Szolnok-
Újszász-
szórói
80,349Tisza jp.55,50082,80027,458Szolnok334,678,7810412000.IV.19.650750800Árvízvédelmi fal: 0,442 km
Magaspart: 1,120 km
Hiba: -3,371 km
Vegyes szerkezet: 5,620 km
Közút: 1,120 km
590Zagyvajp.0,00024,70023,928
591Tápió jp.0,0006,3206,320
592Zagyva bp.0,00025,40022,643
59310.03.
Doba-
kanyari
49,406Tisza jp.82,800132,10049,406Kisköre alsó403,181,3210302000.IV.17.600700800Hiba: +0,106 km
59410.03/T
Hanyi-
Tiszasülyi
tározói
31,638Tározótöltés0,00024,25024,250Amennyiben a tározó
megnyitásra kerül.
Hiba: +0,168 km
595Jászsági-
főcsatorna jp.
14,38018,0503,838
596Hanyi-éri
főcsatorna jp.
0,2003,7503,550
59710.04.
Kiskörei
tározó menti
55,100Tisza jp.132,100155,00022,900Tiszafüred430,483,178812000.IV.16.650690730Árvízvédelmi fal: 0,208 km
598Tisza bp.140,100172,30032,200
59910.05.
Kunszent-
márton-
nagyrévi
73,266Tisza bp.0,00048,10048,100Szolnok334,678,7810412000.IV.19.650750800Magaspart: 7,148 km
Hiba: +0,166 km
600Hármas-Körös
jp.
0,00025,00025,166Szarvas53,777,269862006.IV.21.600700800
601Csongrád246,276,1810372006.IV.22.650750800
60210.06.
Tiszaföldvár
-pityókai
57,572Tisza bp.48,100106,60057,572Szolnok334,678,7810412000.IV.19.650750800Magaspart: 8,225 km
Hiba: -0.928 km
60310.07.
Fegyvernek-
ledencei
33,500Tisza bp.106,600140,10033,500Kisköre alsó403,181,3210302000.IV.17.600700800
60410.07/T1
Tïszaroffi
tározói
14,257Tározótöltés0,00014,25714,257Amennyiben a tározó
megnyitásra kerül.
605Magaspart: 0,110 km
60610.07/T2
Nagy-
kunsági
tározói
32,898Nagykunsági-
főcsatorna jp.
3,1076,2103,103Amennyiben a tározó
megnyitásra kerül.
607Nagykunsági-
főcsatorna jp.
6,7607,1130,353Magaspart: 6,910 km
608Nagykunsági-
főcsatorna jp.
7,26412,1884,924Hiba: -0,140 km
609Szennyvíztisztí
tó telep
körtöltés
0,0000,9820,982
610S2 műtárgy
körtöltés
0,0000,2190,219
611Tározótöltés0,00016,60316,603
612Vízbeeresztő
és leeresztő cs.
jp.
0,0003,4533,453
613Vízbeeresztő
és leeresztő cs.
bp.
0,0003,4013,401
61410.08.
Öcsöd-
bánrévei
32,354Hármas-Körös
jp.
25,00057,35432,354Szarvas53,777,269862006.IV.21.600700800
615Csongrád246,276,1810372006.IV.22.650750800
61610.09.
Mezőtúr-
himesdi
30,500Hortobágy-
Berettyó jp.
0,00030,50030,500Mezőtúr
Árvízkapu
0,578,37851999. III. 9.600650700
61710.10.
Pusztaecseg-
őzesi
52,380Hortobágy-
Berettyó jp.
30,50070,48039,980Borz54,981,754381999. III. 8.250300350
618Németér jp.0,0003,3003,300
619Németér bp.3,30012,4009,100
62010.11.
Szászberek-
jászberényi
99,714Zagyva bp.25,40070,90045,380Jásztelek54,886,66501999.VII.13.350450500Vegyes szerk: 1,823 km
Magaspart: 6,835 km
Közút: 0,129 km
Hiba: -0,398 km
621Zagyvajp.24,70068,40043,422
622Tápió bp.0,00010,91210,912
623ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
624A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
625száma, nevehossza km
626kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
627
628
neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
629cmkelte
63011.01.
Gyála-
Szeged-
algyői
31,512Tisza jp.0,00031,51231,512Szeged173,673,710092006. IV.21.650750850Árvízvédelmi fal: 3,262 km
63111.02.
Algyő-
dongéri
35,952Tisza jp.31,51259,96428,452Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
632Dongér jp.0,0007,5007,500
63311.03.
Dongér-
csongrádi
59,829Tisza jp.59,96487,05027,086Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850-
634magas-part87,050112,29325,243Magaspart: 25,243 km,
ebből közút: 5,711 km
635Dongér bp.0,0007,5007,500
63611.04.
Marostorok-
mártélyi
35,004Maros jp.0,0002,6022,602Szeged173,673,710092006. IV. 21.650750850
637Tisza bp.12,40044,80232,402Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
63811.05.
Mindszent-
szentesi
31,764Tisza bp.44,80276,56631,764Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
63911.06.
Torontáli
41,040Tisza bp.0,00012,40012,400Szeged173,673,710092006. IV. 21.650750850
640Maros bp.0,00028,64028,640Makó24,579,56251975. VII.
10.
400450500
64111.07.
Maros jobb
parti
63,820Maros jp.2,60247,40244,800Makó24,579,56251975.VII.10.400450500
642Sámson-
apátfalvi fcs.
jp.
0,0009,5109,510Szeged173,673,710092006. IV. 21.650750850
643Sámson-
apátfalvi fcs.
bp.
0,0009,5109,510
64411.08.
Szentes-
öcsödi
35,913Hármas-Körös
bp.
0,00026,70026,700Szarvas53,777,269862006. IV. 20.600700800
64526,70027,7121,012Csongrád246,276,1810372006. IV. 22.650750800Magaspart: 1,012 km
64627,71235,9138,201
647KÖRÖSVIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
648A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
649száma, nevehossza km
650kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
651neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
652
653cmkelte
65412.01.
Szarvasi
49,117Hármas-Körös
bp.
35,91385,03049,117Gyoma79,278,669181970. VI. 14.550650750
655Szarvas53,777,269862006. IV. 20.600700800
65612.02.
Mező-
berényi
44,307Kettős-Körös
bp.
0,00035,04035,040Békés23,481,129721974. VI. 15.550650750
657Fehér-Körös
bp.
0,0009,2869,267Gyula4,784,627861974. VI. 15.350450550hibaszelvény: - 0,019 km
65812.03.
Zsófiamajori
28,413Hármas-Körös
jp.
57,35485,76728,413Gyoma79,278,669181970. VI. 14.550650750
65912.04.
Dobozi
52,022Kettős-Körös
jp.
0,00036,19336,193Békés23,481,129721974. VI. 15.550650750
660Fekete-Körös
jp.
0,00016,05916,059Ant20,385,4210001981. III. 13.500600700hibaszelvény: - 0,230 km
661Remete4,483,089161974. VI. 15.500600700
66212.05.
Mályvádi
30,016Fehér-Körös
jp.
0,0009,4759,505Gyula4,784,627861974. VI. 15.350450550hibaszelvény: + 0,015 km
663Fekete-Körös
bp.
0,00020,49020,511Ant20,385,4210001981. III. 13.500600700hibaszelvény: + 0,021 km
664Remete4,483,089161974. VI. 15.500600700
66512.06.
Ecsegfalvai
43,000Hortobágy-
Berettyó bp.
0,00043,00043,000Mezőtúr0,578,37851999. III. 9.600650700
666Árvízkapu felső
66712.07.
Körös-
ladányi
35,326Sebes-Körös
jp.
0,00014,01314,013Körösladány9,580,988151970. VI. 14.400500600
668Berettyó jp.0,00021,31321,313Szeghalom6,582,596781970. VI. 14.300400500
66912.08.
Fokközi
57,966Sebes-Körös
bp.
0,00057,96657,966Körösladány9,580,988151970. VI. 14.400500600
670Körösszakál54,492,155181989. VI. 9.250350400
6715201925.XII.23.jeges LNV

"

2. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

"2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

ABCD
1.BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK
2.ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
3.A belvízvédelmi szakasz
4.számaneveközpontjaérintett települései
5.01.02.Szőny-füzitőiAlmásfüzitőAlmásfüzitő, Komárom-Szőny, Neszmély,
6.01.03.Duna mentiÁsványráróÁsványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő,
Győrzámoly, Győrladamér, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak,
Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Püski, Rajka,
Vámosszabadi, Vének
7.01.05.Mosoni-Duna bal
parti
Győr, Kálóczi térDunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly,
Kisbajcs, Vámosszabadi
8.01.06.Rábca mentiAbdaAbda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó,
Győr, Győrsövényháza, Jánossomorja, Károlyháza, Kóny, Kunsziget,
Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény,
Rábcakapi, Tárnokréti, Újrónafő, Várbalog
9.01.08.Rába-alsóGyőrÁrpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges,
Rábacsécsény, Rábapatona, Rábapordány
10.01.09.Rába-felsőVágBeled, Csánig, Dénesfa, Edve,Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás,
Rábakecöl, Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany,
Szil, Uraiújfalu, Vág, Vásárosfalu, Vica, Zsebeháza
11.01.11.Marcal mentiGyőrGyőr, Kisbabot, Koroncó, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Gönyű
12.01.13.Lánka mentiKemenesszentpéterCsönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápóc, Várkesző,
Marcaltő, Egyházaskesző
13.01.14.Lajta mentiMosonmagyaróvárBezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok,
Mosonudvar
14.01.15.Kapuvár-hanságiCsornaAcsalag, Babót, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Farád, Gyóró, Himód,
Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi,
Mosonszentjános, Osli, Pásztori, Potyond, Pusztasomorja, Rábacsanak,
Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szilsárkány, Vadosfa, Veszkény,
Vitnyéd
15.01.16.Fertő-tó mentiFertődAgyagosszergény, Sopron-Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd,
Fertőszentmiklós, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő,
Hidegség, Petőháza, Sarród,
16.KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
17.A belvízvédelmi szakasz
18.számaneveközpontjaérintett települései
19.02.01.GyáliRáckeveCsévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor,
Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő
20.02.02.Észak-Duna-völgyiRáckeveAlsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény,
Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel
21.02.03.Ráckevei
(Soroksári)-Duna
menti
RáckeveÁporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse,Szigetszentmárton, Szigetújfalu,
22.02.04.Érd-dunafürediBudapest I.
Szakaszmérnökség
Érd, Százhalombatta
23.ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
24.A belvízvédelmi szakasz
25.számaneveközpontjaérintett települései
26.03.01BajaiBajaBaja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős,
Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva,
Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma,
Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács,
Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút
27.03.02KalocsaiKalocsaAkasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek,
Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy,
Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó,
Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód
28.03.03KunszentmiklósiKunszentmiklósApostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen,
Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák,
Jakabszállás, Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér,
Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt,
Soltszentimre, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt
29.KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
30.A belvízvédelmi szakasz
31.számaneveközpontjaérintett települései
32.04.01.Szekszárd-bátaiSzekszárdAlsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd,
Várdomb
33.04.02.Bölcske-bogyiszlóiSzekszárdBogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd,
Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna
34.04.03.Adony-ercsiSzékesfehérvárAdony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa
35.04.04.Szekszárd-
simontornyai
SzekszárdBikács, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa,
Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta
36.04.05.Cece-ősiSzékesfehérvárAba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Ősi, Sárbogárd, Sáregres,
Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya,
Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác,Vajta, Pétfürdő, Várpalota
37.04.06.Tolnanémedi-
dombóvári
SzekszárdBelecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrőköz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút,
Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi
38.04.07.Tolnanémedi-SiófokSiófokÁdánd, Balatonszabadi, Enying, Felsőnyék, Igar, Lajoskomárom,
Mezőkomárom, Ozora, Pincehely, Szabadhídvég, Siófok, Siójut,
Tolnanémedi
39.
40.DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
41.A belvízvédelmi szakasz
42.számaneveközpontjaérintett települései
43.05.01Dráva mentiDrávasztára
(Villány)
Alsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya,
Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa,
Ipacsfa, Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony,
Siklósnagyfalu, Szentborbás, Tótújfalu
44.05.02Duna mentiVillányErdőfű, Kölked, Mohács
45.05.03Dél-balatoniFonyódBalatonlelle, Balatonszemes, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszárszó,
Fonyód, Látrány, Ordacsehi, Pusztaszentgyörgy, Szántód, Szólád, Zamárdi
46.NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
47.A belvízvédelmi szakasz
48.számaneveközpontjaérintett települései
49.06.01.Zala jobb partiKeszthelyEsztergályhorváti, Zalaapáti
50.06.02.Zala bal partiKeszthelySármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár
51.06.03.Keszthely-hévíziKeszthelyAlsópáhok, Keszthely, Sármellék
52.06.04.Dél-kis-balatoniKeszthelyBalatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa,
Szegerdő, Szőkedencs, Vörs, Zalakomár
53.FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
54.A belvízvédelmi szakasz
55.számaneveközpontjaérintett települései
56.07.01.Érpatak-Simai-
főfolyások völgye
NyíregyházaBalkány (Érpataki-ff. Vízgyűjtő területére eső rész), Bököny, Érpatak,
Geszteréd, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza,
Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó, Nagyhalász
57.07.02.Kállai-főfolyás
völgye
NagykállóBalkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony,
Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly, Nyírgelse
58.07.03.Máriapócsi-
Bogdányi-Sényői
főfolyások völgye
LevelekApagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs,
Napkor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri,
Ramocsaháza, Sényő, Székely, Vasmegyer
59.07.04.Vajai-főfolyás
völgye
BaktalórántházaBaktalórántháza, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Nyírbátor, Nyírderzs,
Nyírgyulaj, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Őr,
Petneháza, Ramocsaháza, Rohod,Vaja
60.07.05.BeregiVásárosnaményBarabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes,
Gergelyiugornya, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus,
Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar,
Vámosatya, Vásárosnamény, Gelénes, Gulács, Gergelyiugornya
61.07.06.Felső-szabolcs-alsóTiszabercelBalsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab,
Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek
62.07.07.Felső-szabolcs-
középső
DombrádBerkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék,
Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád
63.07.08.Felső-szabolcs-felsőKisvárdaAjak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke,
Gemzse, Györöcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány,
Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány,
Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka,
Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós,
Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk
64.07.09.Tisza-Túr köziFehérgyarmatBotpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek,
Milota, Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs,
Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka
65.07.10.Tisza-Túr-Szamos
közi
FehérgyarmatCégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó,
Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis,
Kisnamény, Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd,
Méhtelek, Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva,
Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi,
Szamosújlak, Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi,
Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán
66.07.11.Szamos-Kraszna
közi
NagyecsedCégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc,
Géberjén, Győrtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed,
Nyírcsaholy, Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolt,
Szamosangyalos, Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva,
Tiborszállás, Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-
Zsírostanya, Ura, Vállaj
67.07.12.Kraszna bal partiMátészalkaBátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk,
Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári,
Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva,
Ópályi, Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem,
Tiborszállás, Vállaj, Vásárosnamény, Vitka
68.ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
69.A belvízvédelmi szakasz
70.számaneveközpontjaérintett települései
71.08.01.Laskó-csincseiEgerBesenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő,
Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály,
Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván,
Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva
72.08.02.Tiszavalk-sulymosiEgerÁroktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma,
Tiszakeszi, Tiszavalk
73.08.03.Rigós-Sajó-zugiMiskolcEmőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta,
Igrici, Kiscsécs, Mezőcsát, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös,
Sajószöged, Szakáld, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros
74.08.04.Inérhát-tiszadobiTokajKesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob,
Tiszalúc, Tiszaújváros
75.08.05.Prügy-taktaföldváriTokajBekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal,
Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj
76.08.06.Bodrogzug-Török-ériSárospatakAlsóberecki, Balsa, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi,
Felsőberecki, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő,
Olaszliszka,Sárazsadány, Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Tokaj,
Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod
77.08.07.Tiszakarád-ricseiSárospatakCigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy,
Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel,
Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd
78.TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
79.A belvízvédelmi szakasz
80.számaneveközpontjaérintett települései
81.09.01.Tiszai-alsóTiszacsegeÁroktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege,
Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita
82.09.02.Tiszai-középsőPolgárFolyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza,
Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos,
Újszentmargita
83.09.03.Tiszai-felsőTiszalökNagycserkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök,
Tiszanagyfalu, Tiszavasvári
84.09.04.Kadarcs-Karácsony-
foki
BalmazújvárosBalmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás,
Hortobágy
85.09.05.Kösely-alsóHajdúszoboszlóDebrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba,
Karcag, Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd
86.09.06.Kösely-felsőHajdúszoboszlóBocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson,
Mikepércs, Sáránd
87.09.07.Hamvas-sárrétiHajdúszoboszlóBakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom,
Bihartorda, Bucsa, Derecske, Ecsegfalva, Földes, Füzesgyarmat,
Hajdúszovát, Kaba, Kertészsziget, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp,
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Karcag
88.09.08.Berettyó-alsóBerettyóújfaluBerekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány,
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom,
Újiráz, Vekerd, Zsáka
89.09.09.Berettyó-felsőBerettyóújfaluÁrtánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár,
Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj,
Szentpéterszeg, Told, Váncsod, Berettyóújfalu
90.09.10.KállóiBerettyóújfaluBakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján,
Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes,
Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta
91.09.11.Alsó-nyírvíz-Kati-ériHajdúszoboszlóDebrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva
92.09.12.Alsó-nyírvíz-Nagy-
éri
VámospércsÁlmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsád, Nyíradony,
Nyírábrány, Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta,
Vámospércs
93.KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
94.A belvízvédelmi szakasz
95.számaneveközpontjaérintett települései
96.10.01.TiszakécskeiSzolnokCsemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös,
Szentkirály, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Köröstetétlen,
Törtel, Nyársapát
97.10.02.CeglédiSzolnokAbony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Köröstetétlen,
Mikebuda, Nyársapáti, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg,
Törtel, Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő
98.10.03.JászberényiSzolnokAlattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek,
Pusztamonostor, Újszász, Jászkisér, Jászapáti
99.10.04.KisköreiKisköreÁtány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély,
Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér,
Jászszentandrás
100.10.05.JászkisériSzolnokBesenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás,
Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma,
Jásztelek, Szolnok
101.10.06.KunhegyesiKisköreAbádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar,
Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras,
Kunhegyes, Tiszagyenda
102.10.07.KisújszállásiKunhegyesEcsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes,
Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras,
Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve
103.10.08.KarcagiKarcagBerekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány
104.10.09/ATörökszentmiklósiMezőtúrMartfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Tiszaföldvár,
Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő
105.10.09/BCibakháziMezőtúrCibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Nagyrév, Szelevény,
Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug,
Tiszatenyő, Kunszentmárton, Kungyalu
106.10.10.MezőtúriMezőtúrCserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton,
Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve,
Kisújszállás, Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű
107.ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
108.A belvízvédelmi szakasz
109.számaneveközpontjaérintett települései
110.11.01.Algyő-Tápé-Gyála-
Körös-éri
SzegedAlgyő, Ásotthalom, Balástya, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút,
Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva,
Szatymaz, Szeged, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó
111.11.02.Dong-ériSzegedBalotaszállás, Baks, Bócsa, Bugacpusztaháza, Csengele, Dóc, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kiskunhalas, Móricgát Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank
112.11.03.TorontáliSzegedDeszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged,
Tiszasziget, Újszentiván
113.11.04.Dong-ér-KecskemétiCsongrádBugac, Fülöpjakab, Gátér, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás,
Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld
114.11.05.Vidre-ériCsongrádCsanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény
115.11.06.Mártély-Tisza-
Maros-zugi
HódmezővásárhelyFöldeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Mártély, Orosháza,
Óföldeák, Székkutas
116.11.07.Sámson-Élő-víziHódmezővásárhelyAmbrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson,
Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos,
Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy,
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád,
Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza
117.11.08.KurcaiSzentesÁrpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros,
Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd,
Szegvár, Szentes
118.KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
119.A belvízvédelmi szakasz
120.számaneveközpontjaérintett települései
121.12.01.RéhelyiSzeghalomDévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve
122.12.02.SzeghalmiSzeghalomBiharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget,
Körösladány, Szeghalom, Zsáka
123.12.03.GyomaiSzeghalomDévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom,
Túrkeve
124.12.04.Holt-sebes-körösiSzeghalomBiharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál,
Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő
125.12.05.Kettős-Körös jobb
parti
GyulaBékés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad,
Tarhos, Vésztő
126.12.06.Hosszú-fokiGyulaBélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány,
Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány
127.12.07.Fehér-Fekete-Körös
közi
GyulaGyula
128.12.08.Élővíz-csatornaiGyulaBékés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza,
Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós
129.12.09.MezőberényiSzarvasBékés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony,
Kondoros, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas
130.12.10.Dögös-káka-fokiSzarvasBékéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek,
Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza,
Mezőtúr, Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás,
Újkígyós

"

3. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete a következő 14. sorral egészül ki:

ABC
1.Intézmény megnevezéseIntézmény rövidített neveIntézmény címe
"14.VIZITERV Environ
Környezetvédelmi és Vízügyi
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
VIZITERV Environ Kft.4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 15.
3. emelet"

4. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

"2. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez

ABCDEFGHIJKLMNO"P
1.Sor-
szám
A szakképesítésnek
a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben
szereplő adatai
Komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt
intézmények
2.azonosító
szám
megnevezésARSZKIKRSZKIMRSZKISZRSZKIROKK
RSZKK
ROKK
OTK
ROKK
KKÁK
NKEKOKBVOTRKÉMIBMVIZITERV
Environ
Kft.
3.1.52 861 01BiztonságszervezőXXXXXXXX
4.2.52 861 02Büntetés-
végrehajtási
felügyelő
XXX
5.31 861 01Részszakképesítés:
Büntetés-
végrehajtási őr
XXX
6.31 861 02Részszakképesítés:
Büntetés-
végrehajtási
segédfelügyelő
XXX
7.53 861 02Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási
főfelügyelő
XXX
8.53 861 04Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási
igazgatási
főfelügyelő
XXX
9.53 861 01Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási
egészségügyi
főfelügyelő
XXX
10.53 861 03Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási
gazdálkodási
főfelügyelő
XXX
11.3.33 861 01Elektronikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő
XXXXX
4.62 521 01FelvonóellenőrXX
12.5.52 861 03Katasztrófavédelmi
előadó
XX
13.53 861 06Szakképesítés-
ráépülés:
Katasztrófavédelmi
főelőadó
XX
14.6.52 861 04Katasztrófavédelmi
szakelőadó
XXX
15.53 861 07Szakképesítés-
ráépülés:
Katasztrófavédelmi
referens
XXX
16.7.32 853 02KéményseprőXX
17.8.52 861 05Közterület-felügyelőXXXXXXXXX
18.9.52 861 06MagánnyomozóXXXXXXXX
19.10.33 861 03Mechanikus
vagyonvédelmi
szerelő
XXXXX
20.11.52 347 07Migrációs ügyintézőXXXXXXX
21.12.62 521 02Mozgólépcső ellenőrXX
22.13.62 861 01Rendészeti szervező
(a szakmairány
megjelölésével)
23.- bűnügyi szervezőXXXXXXX
24.- közlekedési és
közrendvédelmi
szervező
XXXXXXX
25.- határrendészeti
szervező
XXXXXXX
26.- katasztrófavédelmi
szervező
XXX
27.- tűzvédelmi
szervező
XXX
28.- iparbiztonsági
szervező
XXX
29.- büntetés-
végrehajtási
szervező
XXX
30.14.54 861 01Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány
megjelölésével)
31.- bűnügyi rendőrXXXXXX
32.- közlekedési rendőrXXXXXX
33.- közrendvédelmi
rendőr
XXXXXX
34.- határrendészeti
rendőr
XXXXXX
35.51 861 03Részszakképesítés:
Őr-járőrtárs
XXXXXX
36.51 861 01Részszakképesítés:
Csapatszolgálati
járőrtárs
XXXXXX
37.51 861 02Részszakképesítés:
Járőr
XXXXXX
38.55 861 01Szakképesítés-
ráépülés: Baleseti
helyszínelő
XXXXXXX
39.55 861 02Szakképesítés-
ráépülés: Bűnügyi
technikus
XXXXXXX
40.55 861 03Szakképesítés-
ráépülés: Fő
határrendész
XXXXXX
41.55 861 04Szakképesítés-
ráépülés: Körzeti
megbízott
XXXXXXX
42.55 861 05Szakképesítés-
ráépülés:
Kutyavezető-rendőr
XXXXXXX
43.55 861 06Szakképesítés-
ráépülés:
Okmányvizsgáló
XXXXXXX
44.55 861 07Szakképesítés-
ráépülés: Rendőr
zászlós
XXXXXXX
45.15.32 861 01Személy- és
vagyonőr
XXXXXXXX
46.53 861 05Szakképesítés-
ráépülés: Fegyveres
biztonsági őr
XXXXXXX
47.33 861 02Szakképesítés-
ráépülés:
Kutyavezető-
vagyonőr
XX
48.33 861 04Szakképesítés-
ráépülés: Testőr
XXXXXXX
49.16.52 853 01Temetkezési
szolgáltató
X
50.17.52 861 08Tűzoltó I.XX
51.31 861 03Részszakképesítés:
Tűzoltó II.
XX
52.53 861 08Szakképesítés-
ráépülés: Tűzoltó
szerparancsnok
XX
53.18.52 861 09Tűzoltósági referensXX
54.19.52 861 10Tűzvédelmi előadóXX
55.53 861 09Szakképesítés-
ráépülés:
Tűzvédelmi főelőadó
XX
56.20.34 853 02Vízügyi szakmunkásXX
57.31 853 03Részszakképesítés:
Vízkárelhárító
XX
58.31 853 04Részszakképesítés:
Gát- és csatornaőr
XX
59.31 853 07Részszakképesítés:
Vízminőség vizsgáló
XX
60.21.54 853 04Víziközmű technikusXX
61.51 853 02Részszakképesítés:
Fürdőüzemi gépész
XX
62.51 853 03Részszakképesítés:
Csatornamű-kezelő
XX
63.51 853 05Részszakképesítés:
Vízműkezelő
XX
64.55 853 01Szakképesítés-
ráépülés: Vízépítő
szaktechnikus
XX
65.55 853 02Szakképesítés-
ráépülés:
Vízminőség-védelmi
szaktechnikus
XX
66.22.54 853 03Vízgépészeti
technikus
XX
67.51 853 04Részszakképesítés:
Szivattyútelepi
duzzasztóműkezelő
és fenntartó gépész
XX
68.23.54 853 02Vízgazdálkodó
technikus
XX
69.51 853 06Részszakképesítés:
Vízrajzi állomás
üzemeltető
XX
70.24.52 853 03Vízügyi ügyintézőXX

"

5. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet 5. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. RÁBA

ABCDEFGH
1FolyóközépvonalMértékadó árvíz-A bal parti töltésA jobb parti töltés
2Szelvény
[fkm]
EOV Y [m]EOV X [m]szint, MÁSZ
[mBf|
kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
Megjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm]
30,000543 759,00261 733,00115,63Észak-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Mosoni-Duna
40,160543 507,00261 556,00115,630,0000,000
50,432543 596,00261 304,00115,630,4430,693Győr, v.m. LNV = 838
62,000542 778,00260 083,00115,632,0002,200
73,000542 434,00259 146,00115,633,0003,300
84,000541 896,00258 306,00115,633,9664,362
95,000541 171,00257 619,00115,634,9425,351
103,000540 318,00257 101,00115,635,8476,440
117,000539 365,00256 806,00115,636,8007,500
128,000538 394,00256 567,00115,647,8008,500
139,000537 420,00256 338,00115,648,8009,500
1410,000536 460,00256 064,00115,649,81610,478
1510,528535 971,00255 865,00115,6410,36711,000Marcal-torkolat
1611,000535 550,00255 652,00115,6410,85111,439
171,000534 670,00255 179,00115,6411,84512,445
1813,000533 798,00254 706,00115,6412,83813,439
1914,000532 829,00254 190,00115,6413,94714,540Rábapatona híd
2015,000532 031,00253 783,00115,6814,84315,435
2116,000531 237,00253 202,00115,8115,94116,342
2217,000530 605,00252 445,00115,8117,00017,352
2318,000529 921,00251 717,00116,0417,94518,400
2419,000529 204,00251 026,00116,2818,90019,400
2520,447528 210,00250 011,00116,5520,40020,800Rábacsécsény
2621,000527 895,00249 559,00116,7021,00021,350
2722,000527 231,00248 831,00116,9022,00022,300
2823,000526 996,00247 874,00117,1823,05823,200
2924,000526 598,00246 985,00117,5924,04124,600
3025,000526 058,00246 179,00117,8425,24025,551
3126,000525 795,00245 242,00118,1126,30026,546
3227,000525 654,00244 292,00118,3627,25327,600
3328,000525 664,00243 355,00118,6028,45628,447
3429,136525 986,00242 294,00119,0129,73429,508Árpás közúti híd, v.m. LNV =
586
3530,000525 590,00241 558,00119,3230,40030,500
3631,000525 189,00240 692,00119,6331,60031,400
3732,000525 052,00239 722,00119,9632,54532,400
3833,000524 836,00238 759,00120,3133,54633,400
3934,000524 532,00237 894,00120,6534,50034,300
4035,000524 660,00236 962,00121,0035,44835,245
4136,000524 263,00236 135,00121,3636,30036,300
4237,000523 866,00235 316,00121,7437,20037,242
4338,000523 329,00234 549,00121,9938,10038,200
4439,000522 448,00234 184,00122,3538,73939,700
4539,913521 597,00234 154,00122,8239,80040,600Marcaltő, közúti híd
4640,417521 150,00233 982,00123,0540,36041,074Marcaltő, vasúti híd
4742,000519 603,00233 993,00123,8041,74642,646
4843,000518 935,00233 307,00124,5142,80043,600
4944,000518 037,00233 199,00125,0643,55044,753
5045,000517 091,00233 479,00125,5344,60045,648
5146,000516 276,00233 486,00126,0745,40046,500
5247,000515 459,00233 609,00126,5746,20047,400
5348,000514 567,00233 761,00127,1647,20048,255
5449,000513 594,00233 788,00127,7848,15349,240
5550,000512 661,00234 142,00128,3649,45450,300
5651,000511 774,00234 465,00128,8950,34851,256
5751,395511 438,00234 642,00129,5450,74051,652Vág, közúti híd. v.m. LNV =
456
5853,000509 966,00234 672,00130,5952,40053,100
5954,000509 117,00234 304,00131,3953,60054,000
6055,000508 193,00234 069,00132,0054,34155,600
6156,000507 344,00234 108,00132,7255,34856,559
6257,000506 429,00234 144,00133,5456,60057,343
6358,000505 812,00233 407,00134,3657,74058,249
6459,000505 263,00232 656,00134,8758,90059,154
6560,000504 425,00232 242,00135,5159,74160,354
6660,813503 671,00232 021,00136,1760,65961,000Répce-árapasztó
6762,273502 669,00231 246,00137,6661,95362,500Rábakecskédi híd
6863,000502 033,00231 174,00138,0262,50063,261
6964,000501 083,00231 035,00138,8763,63764,200
7065,000500 152,00230 869,00139,7464,70065,100
7166,000499 387,00230 276,00140,6865,70066,038
7267,000498 806,00229 522,00141,6766,64767,000
7368,200498 024,00228 703,00142,9567,94268,042Nicki duzzasztó
7469,000497 935,00227 999,00143,2668,80068,700
7570,000497 669,00227 118,00143,9769,70069,750
7671,000497 347,00226 404,00144,8470,43570,543
7772,000496 762,00225 723,00145,5471,34271,441
7873,269496 287,00224 753,00146,6372,51772,517Ragyogóhíd, v.m. LNV = 450
7974,000495 947,00224 161,00146,6473,20073,200
8075,000495 324,00223 403,00147,1974,20074,200
8176,000494 634,00222 832,00147,7475,24175,044
8277,000494 620,00221 996,00148,5176,14975,739
8378,000494 328,00221 270,00149,1976,90076,745
8479,000493 988,00220 532,00149,8877,75177,531
8580,000493 266,00220 011,00150,5778,54178,536
8681,000492 933,00219 330,00151,0379,50079,221
8781,713492 598,00218 772,00151,4080,10079,845Szükségtározó megnyitási hely
8883,000492 526,00217 864,00152,2081,00081,000
8984,000492 624,00217 054,00152,6381,80081,700
9085,000492 594,00216 269,00153,1582,40082,900
9186,000492 770,00215 481,00153,6083,00083,600
9286,661492 354,00214 988,00153,8483,67184,141Sárvári vasúti híd
9388,000491 538,00214 319,00154,08Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
1,240Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
9488,967491 549,00213 516,00154,812,180Sárvári közúti híd. v.m., LNV
= 493
9588,991491 531,00213 499,00154,812,205
9690,000491 045,00212 704,00155,763,150
9791,000490 325,00212 091,00155,924,200
9892,000489 402,00212 082,00155,974,800
9993,000489 095,00211 225,00156,066,100
10094,000488 831,00210 530,00156,19
10195,000488 552,00210 460,00156,30
10296,000488 389,00210 131,00156,64
10397,000487 657,00209 850,00156,98
10497,655487 474,00209 340,00157,35Sótony-ikervári közúti híd
10599,000487 236,00208 402,00158,14
106100,000486 906,00207 695,00158,66
107100,766486 693,00206 973,00161,12Ikervári duzzasztógát
108102,000486 233,00206 179,00161,97
109103,000485 931,00205 460,00162,51
110104,000485 551,00204 635,00162,98
111105,000485 485,00203 849,00163,55
112106,000485 382,00203 619,00164,04
113107,000485 279,00202 890,00164,44
114108,000484 763,00202 300,00165,02
115109,000484 431,00202 162,00165,41
116110,000484 552,00201 409,00165,96
117111,000483 901,00201 395,00166,52
118112,000483 947,00200 689,00167,02Kámi
önkormányzat
2,080
119113,000483 792,00200 502,00167,471,690
120113,673483 193,00200 398,00167,811,350Rumi közúti híd. v.m., LNV =
348
121115,000482 931,00199 278,00168,600,980
122116,000482 671,00199 036,00168,940,680
123117,385482 155,00198 589,00169,56Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Sorok-patak
124118,000482 302,00198 292,00169,68
125119,000482 628,00198 042,00169,75
126120,000482 587,00197 626,00170,02
127121,000481 834,00197 446,00170,56
128122,000481 717,00196 867,00170,99
129123,000481 232,00196 795,00171,35
130124,000480 770,00196 627,00171,85
131125,000480 336,00196 268,00172,43
132126,000479 727,00195 822,00173,04
133127,000479 297,00195 495,00173,48
134128,000478 957,00194 981,00174,01
135129,000478 171,00195 013,00174,61
136129,725477 578,00195 099,00175,03
137129,800477 519,00195 053,00175,09Ágfalva-nagykanizsai vasúti
híd
138131,000476 907,00194 793,00175,71Vasvári
önkormányzat
0,600Vasvári 2.sz. védtöltés
139132,000476 462,00194 538,00176,030,100Vasvári 2.sz. védtöltés
140133,000476 121,00194 286,00176,330,005Vasvári 2.sz. védtöltés
141134,000475 661,00193 842,00176,740,800Vasvári 1.sz. védtöltés
142134,597475 179,00193 608,00177,24Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Rábahídvégi közúti híd
143136,000474 028,00193 625,00178,18
144137,000473 206,00193 454,00178,68
145138,000473 282,00192 718,00179,11
146139,000472 788,00192 971,00179,37
147140,000472 745,00192 247,00179,92
148141,000472 363,00192 883,00180,24
149141,748471 956,00192 471,00180,50Mukucs-patak
150143,000471 334,00191 979,00181,36
151144,000470 623,00191 750,00181,94
152144,580470 146,00191 470,00182,27Molnaszecsőd-katafai közúti
híd
153146,000469 316,00190 499,00183,18
154147,000469 478,00189 652,00183,61
155148,000469 116,00189 849,00183,79
156149,000468 666,00189 509,00184,01
157150,000469 060,00189 259,00184,37
158151,000468 265,00188 905,00184,82
159152,000467 586,00188 923,00185,31
160153,000467 897,00188 491,00185,66
161154,000467 613,00188 202,00186,21
162155,000466 844,00188 214,00186,81
163156,000466 883,00187 918,00187,270,800
164157,000466 174,00187 944,00187,810,980
165158,000465 282,00187 725,00188,751,550
166158,658464 714,00187 594,00189,592,1400,560Körmendi közúti híd. v.m.,
LNV = 520
167158,673464 701,00187 585,00189,632,1550,575
168160,000463 581,00186 941,00190,683,300
169160,501463 136,00186 784,00190,904,000Pinka-patak
170160,719463 013,00186 617,00191,064,370Körmend-zalalövői vasúti híd
171162,000462 278,00186 112,00191,840,800Pinka balparti I. rendű
védtöltés
172163,000461 816,00186 295,00192,051,000
173164,000461 447,00185 980,00192,301,350
174165,000460 818,00186 253,00192,621,900
175166,000460 568,00185 876,00192,812,120
176167,000460 116,00185 568,00193,122,650Pinka balparti I. rendű
védtöltés
177168,000459 311,00185 669,00193,71
178169,000458 779,00185 397,00194,20
179170,000458 942,00184 635,00194,65
180171,000458 194,00184 845,00195,42
181171,630457 859,00184 385,00196,05Vörös-patak
182173,406457 077,00182 899,00197,33Csákánydoroszlói közúti híd
183174,000457 069,00182 491,00197,77
184175,000456 369,00182 172,00198,37
185176,000456 168,00181 607,00198,65
186177,000455 637,00181 652,00198,96
187178,000455 516,00180 971,00199,39
188179,000455 204,00180 952,00199,93
189180,000454 594,00180 851,00200,70
190180,708454 227,00180 528,00200,96Lugos-patak
191182,000453 416,00180 747,00201,92
192183,000453 222,00180 998,00202,25
193184,000452 695,00181 257,00202,88
194185,000452 054,00181 240,00203,63
195186,000451 436,00181 338,00204,41
196187,241450 804,00181 722,00205,50Gyarmati-patak
197188,000450 138,00181 691,00206,14
198189,000449 552,00181 512,00206,85
199190,000448 953,00181 852,00207,310,300Vasszentmihály, 2. számú
töltés
200191,000448 678,00182 089,00208,240,725Vasszentmihály, 1. számú
töltés
201192,114448 281,00182 124,00208,710,300Vasszentmihály, 1. számú
töltés
202193,000447 521,00182 070,00209,54
203194,000446 843,00181 579,00211,13Csörötneki
önkormányzat
0,440
204195,000446 055,00182 011,00212,391,850Csörötneki
önkormányzat
1,050
205196,000445 264,00182 359,00213,422,700Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
206196,862444 547,00182 658,00214,093,765Magyarlaki duzzasztógát
207198,099443 593,00182 532,00215,17Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Háromházi-patak
208199,000442 976,00182 584,00215,69
209200,000443 261,00183 220,00215,86
210201,000442 756,00183 054,00216,37
211202,402442 118,00182 980,00216,91Hársas-patak
212203,000441 685,00182 834,00217,39
213204,000440 819,00182 720,00218,110,300
214204,300440 528,00182 792,00218,450,850
215205,130439 776,00182 671,00219,470,900Zsida-patak
216205,888439 102,00182 989,00220,582,040Szentgotthárd, v.m., LNV=491
217206,660438 612,00182 651,00222,032,660Duzzasztó alvíz
218206,920438 376,00182 563,00222,302,9500,150Duzzasztó felvíz
219207,110438 267,00182 417,00222,873,1500,834Szentgotthárdi-patak
220209,820435 465,00181 844,00224,82Tótfalusi-patak
221211,960435 210,00180 976,00226,89Szakonyfalui-patak
222213,640434 357,00180 731,00227,93Szölnöki-patak
223214,650433 645,00180 850,00230,41Duzzasztó felvíz
224215,600433 041,00181 025,00231,28
225216,252432 765,00180 844,00231,80Államhatár

"

2. Az R3. 1. melléklet 15. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. DRÁVA

ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó árvíz-
szint, MÁSZ
[mBf|
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm]
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
364,400594 459,6543 244,9591,05Dél-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Államhatár bal töltés
466,000592 961,7843 205,2391,200
568,000591 725,7544 689,1491,500,636
670,200590 005,2946 044,3591,892,966Államhatár a folyón
772,200588 443,6546 699,5992,165,016
874,200586 926,2347 585,7492,477,669
976,500585 280,5648 815,3892,858,927Egerszegi-csatorna
1077,000584 809,8648 890,7492,9512,064Donji Miholjac, v.m.
1177,700584 178,3049 095,4793,0312,614Drávaszabolcs, v.m., LNV =
596 (92,73 mBf)
1278,700583 297,9149 538,3893,1913,409
1379,800582 432,0048 626,9793,3414,496
1482,800580 433,0149 703,6693,6715,603Fekete-víz torkolat
1584,800578 395,3349 192,8094,0117,377
1686,800577 011,0248 006,7694,3120,23
1789,800574 339,2147 275,1694,7722,781
1891,700572 594,0648 071,5495,0725,046
1993,600570 687,6548 411,8695,3727,028
2095,600569 229,1149 830,4695,6828,774
2197,600567 528,4150 502,1995,9830,627
2299,600565 740,5550 041,3996,2733,276
23101,600563 882,1750 013,9096,5134,741
24103,500562 079,9249 942,8296,7537,271
25105,500560 312,5050 004,6496,9938,699
26107,500558 730,7948 853,9797,2541,067
27111,100557 160,1248 987,8197,6942,777
28112,900555 475,1749 822,9297,8943,655
29114,800555 470,1151 831,2198,1845,1
30116,800554 066,8151 554,1498,5246,782
31118,800552 480,6552 650,9498,8649,061Korcsina-patak-torkolat
32119,500551 931,8853 055,7098,9850,432
33120,800550 647,0353 111,6499,2551,53
34122,800548 816,0153 931,2299,5652,869
35124,800547 174,1754 960,8599,8754,764
36126,800545 454,0655 594,53100,1756,93
37128,800543 528,5655 415,92100,4858,815
38130,800541 907,7656 322,71100,7960,835
39132,200541 350,1757 717,24101,1062,137
40133,100541 360,8458 547,67101,2663,675Szentborbás, v.m., LNV = 634
(101,08 mBf)
41134,200541 025,8059 495,98101,4064,486
42136,300540 202,0861 600,09101,7265,722
43138,700539 036,7563 531,38102,1868,737
44140,900537 342,2264 914,27102,4771,436
45142,200536 278,8765 963,83102,5373,986Védvonal vége
46144,900534 202,0466 856,30102,8974,095
47146,900532 250,8566 693,85103,19
48147,900531 360,9267 113,98103,34
49149,800529 439,3867 534,46103,64
50151,800527 488,7067 814,75103,94
51152,350527 020,8768 017,68104,14Terezino Polje v.m.
52152,600527 001,8368 027,05104,24
53153,800525 723,2368 565,36104,39
54154,100525 526,4968 586,91104,41Barcs, v.m., LNV = 618 cm
(104,32 mBf)
55154,900524 667,4468 395,53104,55
56156,900523 361,5866 944,85105,03
57158,900522 046,9968 024,43105,51
58160,900520 400,7468 496,15105,74
59162,900518 740,5467 421,96106,05
60164,900517 380,1268 587,66106,37
61166,300518 132,3769 466,93106,55
62166,800518 648,7469 865,04106,60
63168,800517 908,0971 192,94106,75
64171,800515 531,2169 759,64106,90Horvát
Köztársaság
65173,800515 749,8071 310,41107,10
66175,800513 823,7571 634,12107,42
67178,200514 361,1373 593,98107,78
68180,200512 815,2574 497,23108,11
69182,200512 092,7776 304,82108,56
70184,200511 836,1178 229,81108,98
71185,900511 221,6779 829,30109,28
72186,500511 246,1780 411,46109,39
73187,590511 675,0081 455,00109,60Vízvár-Heresznye v.m.
74188,800510 758,9782 329,41109,82
75190,800509 188,4383 538,19110,25
76193,100508 111,6985 075,86110,83
77197,300506 476,1586 290,01111,68Horvát
Köztársaság
78200,000504 220,3286 643,42112,99
79200,600503 518,9886 906,00113,31Novo Virje v.m.
80203,000501 256,8386 987,82114,59
81205,000499 804,2188 231,39115,65Horvát
Köztársaság
82208,000497 219,7188 788,52117,25Horvát
Köztársaság
83210,000496 626,1890 642,71118,31
84212,000494 826,4991 281,26119,38
85215,000494 273,9193 822,40120,97
86217,000492 914,4194 885,52122,04
87219,000491 566,0896 181,94123,10
88221,000490 094,9497 352,26124,17
89223,000488 729,4798 668,40125,23
90225,000488 648,24100 532,65126,30
91226,500487 527,45101 345,60127,09
92226,900487 343,55101 899,78127,31Botovo v.m.
93229,500486 301,64103 704,57128,54
94231,500484 877,35105 193,37129,46
95234,100483 360,62106 505,56130,38
96235,900483 471,56108 201,39130,94Horvát
Köztársaság
Őrtilos, v.m., LNV=476 cm
(130,7mBf)
97236,700483 420,69108 262,37130,96Mura torkolat

"

3. Az R3. 1. melléklet 26. és 27. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. SAJÓ

ABCDEFGH
1Szelvény
(fkm)
FolyóközépvonalMértékadó árvíz-
szint, MÁSZ (mBf)
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce
helye, LNV [cm], |LNV| [cm]
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény (
tkm)
kezelőjeSzelvény (
tkm)
30,000804 470,42290 839,7696,55Észak-
magyarországi
Vízügyi
Igazgatóság
Észak-
magyarországi
Vízügyi
Igazgatóság
Tisza
42 000802 936,52290 361,5996,551 3500,000
59 300799 606,28294 400,4996,558 0005 000Takta-torkolat
610 460799 500,22293 339,1096,555 100Kesznyéteni közúti híd,
Kesznyéten v.m., LNV = 596
711 000799 763,94292 869,6396,555 200
812 000799 126,17292 493,1996,55
915 800798 247,97291 702,0697,08
1019 000796 135,46292 926,8097,97
1124 000793 494,12292 190,6699,38
1225 950792 375,67292 679,62100,07
1329 000791 604,01294 875,39101,14
1430 000791 118,11295 289,35101,53
1530 760790 457,11295 566,43101,81Ónod, v.m., LNV = 520
1631 000790 489,84295 782,09101,93
1731 050790 483,47295 804,22101,95Hernád-torkolat
1832 000790 780,34296 353,22102,32
1933 000790 151,44296 525,30102,72
2034 000790 008,69297 423,92103,11
2135 000789 917,76298 216,28103,51
2236 000789 257,27298 815,10104,09
2336 750789 350,42299 364,82104,57Ónodi közúti híd
2437 000789 158,82299 500,73104,72
2538 000788 445,29299 766,80105,38
2639 030787 843,83300 478,40106,55Ládpetri híd, Ládpetri v.m.,
LNV = 527
2740 000787 523,74301 153,67107,220,600
2842 000786 993,52302 592,33108,133 200
2943 000786 841,92303 458,21108,803 600
3045 000785 998,98304 960,37110,355 100
3145 800785 255,38304 658,50110,790,000
3246 000785 148,14304 852,28111,025 650
3347 000785 785,95305 538,97111,385 950
3448 000785 095,80305 784,16111,496 500
3548 600784 543,63305 612,64111,726 800
3649 000784 583,48305 978,75111,957 300
3749 380784 762,65306 301,27112,337 650Felsőzsolca, vasúti híd,
Felsőzsolca v.m., LNV = 512
3850 000784 688,99306 813,59112,968 200
3953 000782 833,76308 125,04114,2910 700
4053 200782 638,34308 156,63114,2910 950Szinva-torkolat
4153 850782 283,04308 533,22114,610,00011 675Miskolci közúti híd
4254 000782 286,71308 673,74114,660,20011 850
4355 000781 749,28309 454,04114,921 20012 750
4456 000781 054,67309 938,11115,212 10013 550Kőgáti szivattyútelep
4558 000780 837,95311 604,26116,243 70015 200
4660 880780 718,76313 864,24117,346 40017 600Szirmabesenyői közúti híd
4768 020778 457,60318 660,34121,36Sajóecsegi vasúti híd
4869 200778 450,47319 644,69122,35Bódva-torkolat
4976 000774 783,94321 063,86125,64
5076 550773 937,39321 141,77126,220,000Sajószentpéteri közúti híd,
Sajószentpéter v.m., LNV = 406
5177 000773 813,86321 787,23126,450,400
5278 000771 911,63322 866,78127,001 050
5381 000771 358,33323 760,01128,963 100Kazincbarcikai közúti híd
5482 330770 564,24324 106,53130,806 850
5583 640774 311,60321 051,31131,336 900
5686 000769 462,28325 019,55132,387 745Szuha-patak, torkolat
5786 550769 314,95325 158,34132,747 700Kazincbarcika-mucsonyi közúti
híd
5886 980768 932,52325 092,48133,119 250Kazincbarcikai vasúti híd
5987 450768 652,22325 337,47133,499 750Kazincbarcika-szuhakállói
vasúti híd
6089 450767 552,23326 095,35134,2010 250Kazincbarcika
6190 000767 166,54326 339,16134,5710 950
6291 000766 354,24326 258,26135,40
6393 000765 565,86326 921,58136,58
6495 100763 942,96327 568,18137,8Sajókazai közúti híd
6596 000763 212,12327 164,14138,26
6697 450762 237,98327 083,72139,02Vadnai árok
6799 580760 943,57327 420,79140,07Galgóc-patak
6899 950760 965,85327 047,57140,26Vadnai vasúti híd
69100 200760 902,27326 895,55140,39Bán-patak, torkolat
70101 450759 990,98326 561,07141,280,000Hosszúrévpusztai közúti híd
71102 000759 445,80326 450,47142,120,650
72104 700757 924,15326 482,35142,96
73106 670757 184,75326 935,41143,92
74112 900753 450,81327 620,16147,150,000Putnoki közúti híd
75113 000753 347,92327 622,46147,220,300
76116 000752 234,13326 714,74148,061 100
77117 000751 460,84326 781,38148,691 700
78119 480749 110,95326 614,57150,664 0000,450Hangony-patak
79120 320748 629,26327 250,95151,404 7501 300Keleméri-patak
80120 680748 307,29327 344,56151,675 4502 100Bánréve, v.m., LNV = 499
81123 500745 984,65327 357,65152,587 5004 011Saiópüspöki, v.m., LNV = 416,
LNV| = 342
82125 200745 005,78327 998,22154,22Államhatár

27. HERNÁD

ABCDEFGH
1Szelvény
(fkm)
FolyóközépvonalMértékadó árvíz-
szint,MÁSZ
(mBf)
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm]
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
(tkm)
kezelőjeSzelvény
(tkm)
30,000790 589,20295 786,32101,53Észak-
magyarorszagi
Vízügyi
Igazgatóság
Észak-
magyarországi
Vízügyi
Igazgatóság
Sajó
40,500791 076,84295 825,18101,60
52,000791 530,27297 185,46102,63
63,000791 378,14297 835,91103,20
74,000791 598,00298 617,06103,75
85,000790 893,27299 045,33104,13
96,000791 504,33299 261,19104,84
107,000791 381,55299 705,82105,47
118,000791 810,68300 146,27105,99
129,000792 239,21300 394,68106,34
1310,000791 691,87300 728,66106,59
1410,970792 097,52301 058,40106,80Bársonyos-torkolat
1511,000792 077,91301 077,68106,81
1612,000792 561,12301 421,35107,88Belsőbőcsi közúti híd
1713,450793 667,60302 024,48108,76Belsőbőcs alsó v.m., LNV =
532
1813,560793 713,24302 113,88108,78Belsőbőcs felső, v.m., LNV =
422
1914,720793 436,27303 049,73109,020,0000,000Hernádnémeti híd
2015,000793 273,40303 185,87109,310,2250,100
2117,000792 731,90303 897,70109,711,8501,000
2217,300792 599,20304 158,96109,902,5501,300
2318,800792 870,64305 052,90110,833,8501,800
2419,000793 006,26305 184,67110,864,0001,900
2520,000792 281,74305 652,35111,074,2502,100
2621,000791 592,05306 062,10111,454,5002,850
2722,000791 866,82306 846,48112,455,0753,950
2823,000792 225,10307 631,69112,764,985Gesztelyi közúti híd
2924,000792 458,73308 570,24113,805,980
3024,400792 491,98308 951,96114,036,410Gesztelyi közúti híd, Gesztely
vm, LNV=517,|LNV|=408 '
3125,000792 743,47309 474,13114,296,900
3226,000792 660,15310 244,29114,537,700
3327,000792 598,55310 993,46114,868,450
3428,000792 805,02311 831,79115,289,300
3529,000792 708,96312 398,76115,5210,000
3630,000792 647,24313 261,52115,860,3500,250
3731,000792 697,56314 200,75116,381,4001,300
3833,000793 241,01315 534,95116,80
3934,000793 005,02316 026,36116,97
4035,000793 926,83316 213,73117,40
4137,000794 768,10317 792,05118,39
4239,000794 615,25318 588,32119,17
4344,000796 379,68321 282,69121,52
4445,000796 708,81321 709,20121,97
4546,000796 756,15322 037,79122,32
4647,000797 454,41322 532,11122,68
4748,000797 095,29323 003,15123,10
4849,000797 030,66323 674,30123,57
4950,000797 805,62324 250,31124,07Hernádkércsi híd
5053,000800 119,51325 482,49125,77
5154,000800 702,09326 221,88126,45
5254,630801 249,52326 453,22127,24Felsődobszai duzzasztó
5355,000801 448,88326 672,61128,27
5456,000801 944,90327 094,37128,62
5557,000802 288,26327 578,38129,05
5658,000802 847,84328 061,79129,56
5759,000803 394,32328 748,77130,12Perei közúti híd
5860,000803 972,53329 411,29130,74
5963,000805 514,31331 135,61132,65
6064,000806 221,92331 380,51133,39
6165,000806 266,71332 170,84134,24
6265,510806 732,26332 369,39134,75Gibárti híd, Gibárt, v.m., LNV
= 555
6365,750806 958,23332 442,05135,12
6466,000807 100,75332 643,17135,51
6566,190807 089,60332 822,95135,880,000Gibárti duzzasztó
6667,000807 118,34333 519,60137,171,450
6767,390807 330,74333 832,53137,501,500
6868,000807 008,53334 227,12137,922,000
6969,000807 057,56334 577,94138,300,6802,600
7069,110807 125,58334 654,11138,362,700
7170,000806 800,87335 251,44138,740,9503,300
7270,150806 925,64335 326,56138,871,0003,350
7372,000807 294,64336 618,77139,232,2004,000
7473,000807 857,82336 899,31139,732,7504,850
7573,180808 009,50336 997,81139,862,8004,900
7674,000808 430,12337 036,21140,113,7005,900
7775,000808 447,54337 685,57140,544,2006,300
7876,000808 618,98338 258,74140,954,7506,600
7976,090808 656,50338 339,14141,014,8006,650
8078,000809 317,25339 505,17142,136,4508,350
8178,200809 460,29339 635,78142,196,5008,400
8279,000809 407,00340 323,59142,367,0009,300
8380,000810 143,00340 460,70142,977,8509,950
8481,000810 004,10341 393,75143,228,77010,600
8582,000810 137,60342 267,85143,759,40010,980
8682,060810 125,60342 318,93143,779,45011,000
8783,820809 886,79343 645,16144,9911,00012,800
8884,000809 986,91343 727,33145,0411,35013,000
8985,000809 892,60344 417,28145,4212,00013,650
9085,840809 712,93344 762,41145,9312,30014,200
9186,000809 838,16344 861,43146,0712,80014,300
9287,000808 958,47345 107,97147,0913,00014,680
9387,510809 059,67345 583,66147,6513,05015,090
9488,000809 211,21346 049,63148,1914,000
9589,000809 482,18346 696,79149,2014,700
9690,000808 933,21347 402,93149,8915,000
9790,200808 965,21347 533,77150,0115,05016,950
9892,000809 668,96349 033,06151,1216,3000,000
9992,350809 992,81349 135,90151,3716,4000,500
10093,000810 186,66349 674,92152,0118,0001,250
10193,250810 135,35349 921,55152,4618,1001,300Szurdoki fixgát
10294,000810 204,13350 592,42153,4619,200
10395,000810 317,16351 550,50154,4620,700
10495,320810 531,72351 769,05154,8421,100
10596,000810 575,56352 080,66155,1521,300
10696,630810 830,99352 633,76155,9421,349Hidasnémeti, vasúti híd
10797,000811 189,12352 698,01156,52
10897,040811 217,77352 719,88156,55Hidasnémeti, v.m., LNV = 503
10998,000812 004,45353 219,65157,11
110102,000814 434,17353 479,01158,34
111103,000814 165,46354 163,22158,80
112107,950816 168,99355 563,10160,90Államhatár
113109,000816 962,39355 839,43161,35
114110,000816 610,47356 170,51161,82
115111,000817 405,79356 625,24162,58
116112,000817 167,52357 316,95163,47
117113,000817 695,44357 592,34164,37
118114,000817 881,41358 407,76165,25
119115,000817 315,31358 857,61165,65Nádasdi-patak
120117,000817 735,78359 428,98166,96
121118,000817 808,87360 036,28167,52
122118,400818 172,87360 111,28167,70Államhatár

"

6. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. Az R4. 1. melléklete a következő 58c. sorral egészül ki:

58c.2.12. Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt-
vagy rétegvízkészletet hasznosító, nem gazdasági célú kútra 500 m3/év
mennyiségű vízhasználatig [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §]
5000

7. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

"4. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat
1. Alulírott .................................................................................................................. mint a(z)
...................................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom,
hogy a vízjogi engedély iránti kérelemhez szükséges
......................................................................Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.
2. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének
......................................................................pontja(i) alapján került megfizetésre.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapításánál irányadó beruházás összköltsége
..................................................Ft, amelynek létesítményenkénti bontása és annak értéke a
következő:
Kelt: ................................... , ................(év) ..................................(hónap) .............(nap)
…………………………………………
aláírás"

"

8. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. Az R5. 1. melléklet "B1. Közcélú ivóvízművek üzemeltetésének kompetencia előírásai" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"B1. Közcélú ivóvízművek üzemeltetésének kompetencia előírásai

A)B)C)D)E)
Munkakörök megnevezéseNagyobb,
mint
10 000 m3/nap
Nagyobb, mint
3000 m3/nap és
kisebb-egyenlő,
mint
10 000 m3/nap
3000-500
m3/nap között
Kisebb, mint
500 m3/nap
Szükséges
kompetencia
[AK1/SZT2]
Szükséges
kompetencia
[AK1/SZT2]
Szükséges
kompetencia
[AK1]
Szükséges
kompetencia
[AK1]
1.Területi vagy szakági irányító
vezető
EM1
EM2
EM3
M1
EM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
-
2.Felszíni vízbázisra települt
közcélú víztermelő, víztisztító
telepvezető
EM1
EM2/SZT
EM3/SZT
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2
T1
T2
3.Felszín alatti vízbázisra települt
közcélú víztermelő, víztisztító
telepvezetője
EM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2
T1
T2
4.Közüzemi ivóvízhálózat
üzemeltetés irányító vezető
EM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2
T1
T2
5.Belső vízminőség ellenőrzés
vezető
EM2EM2
M2
EM2
M2
T2
-
6.Vezető diszpécserEM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2
-

1 AK alapképzettség

2 SZT szakirányú továbbképzés"

2. Az R5. 1. melléklet "B2. Közcélú szennyvízelvezető,- tisztító művek üzemeltetésének képesítési előírásai" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"B2. Közcélú szennyvízelvezető, -tisztító művek üzemeltetésének képesítési előírásai

A)B)C)D)
Munkakörök megnevezéseNagyobb,
mint
100 000 LE
Nagyobb, mint 15 000
LE és
kisebb-egyenlő, mint
100 000 LE
Kisebb-egyenlő,
mint
15 000 LE
Szükséges
kompetencia
[AK1/SZT2]
Szükséges kompetencia
[AK1/SZT2]
Szükséges
kompetencia
[AK1]
1.Területi vagy szakági irányító vezetőEM1
EM2
EM3
M1
EM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
2.Közcélú szennyvíztisztító telepvezetőEM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2
3.Közüzemi szennyvízhálózat üzemeltetés
irányító vezető
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2
4.Belső szennyvízminőség ellenőrzés vezetőEM2EM2
M2
EM2
M2
T2
5.Vezető diszpécserEM1
EM2
EM3
M1
M2/SZT
M3/SZT
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
EM1
EM2
EM3
M1
M2
M3
T1
T2

1 AK alapképzettség

2 SZT szakirányú továbbképzés"

3. Az R5. 1. melléklet "C) Alkalmazott jelölések, kapcsolódó képesítések a kompetenciát igénylő vezetői feladatkörök és munkakörök betöltéséhez" fejezet, "C1. AK-Alapképzettség:" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"C1. AK - Alapképzettség:

A korábbi ötéves egyetemi képzés megfelel a jelenlegi mesterfokozat (MSc) képesítésnek, a korábbi hároméves főiskolai/üzemmérnöki képzés a jelenlegi alapfokozat (BSc) képesítésnek.

ABCD
képzettségszakok
végzettség
i szint
rövidítésemegnevezése
1.AlapképzettségMScEM1infrastruktúra-építőmérnöki
2.építőmérnöki
3.hidrogeológus mérnöki
EM2vegyészmérnöki
4.vegyész
5.biomérnöki
6.biológus (összes szakirány)
7.gyógyszervegyész-mérnöki
8.környezetmérnöki
9.gépészmérnöki
10.épületgépészeti és eljárástechnikai
gépészmérnöki
11.villamosmérnöki
12.élelmiszertechnológus mérnök
13.EM3településmérnöki
14.környezettudomány
15.földtudományi mérnöki
16.földtudomány
17.geológus
18.mezőgazdasági vízgazdálkodási
mérnök
19.M1vízügyi üzemeltetési mérnöki
20.építőmérnöki
21.vegyészmérnöki
22.BScM2biomérnöki
23.kémia
24.biológia
25.környezetmérnöki
26.földtudományi
27.műszaki földtudományi
28.M3gépészmérnöki
29.villamosmérnöki
30.környezettan
31.TechnikusT1vízügyi technikus
32.víz- és szennyvízkezelő
33.T2vegyész technikus

"

9. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. Az R5.

a) 2. melléklet 45. sorában a "TPH (összes alifás szénhidrogén)" szövegrész helyébe a "TPH (összes alifás szénhidrogén C5-C40)" szöveg,

b) 2. melléklet 59. sorában a "trícium" szövegrész helyébe a "trícium1" szöveg

lép.

2. Hatályát veszti az R5. 2. melléklet

a) "8. Ellenőrző radiológiai vizsgálat (Az ellenőrző kémiai vizsgálatokkal együtt kell elvégezni) ER" sora és

b) "9. trícium8 Bq/l / TU" sora.

Tartalomjegyzék