Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető

a) kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, - temető területét kivéve - különleges terület építési övezetben, továbbá

b) közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület övezetben, - temető területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve - különleges beépítésre nem szánt terület övezetben."

2. § Az R1. a következő 115. §-sal egészül ki:

"115. § (1) E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR3.) megállapított 32. § (3) bekezdését az e rendelet 2012. augusztus 6-án vagy azt megelőzően hatályos településrendezési követelményei alapján készült, illetve módosított helyi építési szabályzattal összefüggésben folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a MódR3. által megállapított 32. § (3) bekezdése alkalmazása során, amennyiben az erőmű elhelyezése - településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni."

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.a) Termőföldön megvalósuló építmény
vagy tevékenység esetében,
- az elvi építési és a bontási, valamint
az előmunkálati jog, az üzemeltetési
engedélyezési eljárás kivételével,
- az olyan szabadvezeték-engedélyezési
eljárás kivételével, ahol a létesítendő
hálózat oszlopain kívül csak a biztonsági
övezete érinti a termőföldet, továbbá
- azon eljárás kivételével, amelynek tárgyát
képező építmény megvalósításához vagy
tevékenység végzéséhez a termőföld más
célú hasznosítására vonatkozó ingatlanügyi
hatósági engedély is szükséges és
az rendelkezésre áll.
A termőföld minőségi védelme.
b) Erdőben megvalósuló vagy
a megvalósítás során erdőre, az erdő
talajára, vízháztartására vagy
mikroklímájára hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetében, elvi
építési, használatbavételi és bontási
engedélyezési eljárás kivételével.
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Tartalomjegyzék