56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) E rendelet alkalmazásában túlsúlyos járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény, amely

a) össztömeg vonatkozásában

aa) kéttengelyes jármű esetén a 20 tonnát,

ab) háromtengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 26 tonnát,

ac) négy- vagy ennél több tengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 32 tonnát,

ad) háromtengelyes járműszerelvény esetén a 28 tonnát,

ae) négytengelyes járműszerelvény esetén a 38 tonnát,

af) öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát,

b) tengelyterhelés vonatkozásában

ba) a jármű bármely tengelye, valamint

bb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága kisebb, mint 1,00 méter,

a 11,5 tonnát,

c) tengelycsoport-terhelés vonatkozásában

ca) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,00 méter, de 1,30 méternél kisebb, a 16,0 tonnát,

cb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 19,0 tonnát,

cc) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága 1,30 méternél kisebb, a 22,0 tonnát,

cd) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 24,0 tonnát, valamint

ce) háromnál több, páratlan számú tengelyből álló tengelycsoportban elhelyezkedő, a (4) bekezdés b) pontja szerint képzett, három tengelyből álló tengelycsoport esetén 28,5 tonnát

meghaladja.

(1a) E rendelet alkalmazásában túlméretes járműnek minősül az a jármű, vagy járműszerelvény, amely mérete vonatkozásában:

a) a 4,00 méter magasságot,

b) a 2,6 méter szélességet,

c) szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a d) alpont kivételével,

d) az f) alpontba nem tartozó autóbusz esetén a 15,0 méter hosszúságot,

e) nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot, valamint

f) az e) alpontba nem tartozó járműszerelvény vagy csuklós autóbusz esetén a 18,75 méter hosszúságot

meghaladja."

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jármű az eltérés mértéke szerint lehet

a) kis mértékben

aa) ha az eltérés 5%-nál kisebb,

ab) ha az eltérés 5% vagy annál nagyobb és 10%-nál kisebb,

b) nagy mértékben - ha az eltérés 10% vagy annál nagyobb és 20%-nál kisebb -,

c) rendkívüli mértékben,

ca) ha az eltérés 20% vagy annál nagyobb és 30%-nál kisebb,

cb) ha az eltérés 30% vagy annál nagyobb és 50%-nál kisebb,

d) különösen nagy mértékben - ha az eltérés 50% vagy annál nagyobb -

túlsúlyos, illetve túlméretes jármű."

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Egyedi elbírálás alapján kell a hozzájárulásról dönteni, ha a jármű vagy járműszerelvény túlsúlyos és a megengedetthez képest

a) az össztömeg vonatkozásában 20%,

b) a tengelyterhelés vonatkozásában - a 15. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - 5%,

c) a tengelycsoport terhelés vonatkozásában a 15. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel 20%,

vagy annál nagyobb az eltérés mértéke.

(4) Egyedi elbírálás alapján kell a hozzájárulásról dönteni, ha a jármű vagy járműszerelvény túlméretes és a mérete

a) a magasság vonatkozásában a - 16. § (1a) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - 4,30 métert,

b) a szélesség vonatkozásában a - 16. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - 3,20 métert,

c) a hosszúság vonatkozásában járműszerelvény esetén a - 16. § (1a) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel - 22,50 métert - egyéb esetekben a megengedetthez képest a 120%-ot -

eléri vagy meghaladja."

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hozzájárulás kiadására jogosult közútkezelő a hozzájárulásban a hozzájárulást kérelmező részére a kérelmező által megjelölt jármű vonatkozásában meghatározza

a) azt az útvonalat, amelyen a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedhet,

b) azokat a feltételeket, amelyek a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását, és

c) a túlsúlyos járművön a hozzájárulás időbeli hatálya alatt alkalmazható tengelykiosztást."

(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eseti hozzájárulás a kérelmező által megjelölt napon és további három napon - összesen négy egymást követő naptári napon - hatályos, és az abban megjelölt útvonalon történő egyszeri közlekedésre jogosít."

(3) Az R. 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (8), (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A határozott időre szóló hozzájárulás korlátlan számú közlekedésre jogosít fel, az abban szereplő útvonalon vagy közúthálózaton a hozzájárulásban megjelölt járművel, a hozzájárulásban meghatározott túlsúly-, vagy túlméretnél nem nagyobb eltéréssel.

(7) Az egyszerűsített eljárás keretében határozott időre megadott hozzájárulás vonatkozhat kijelölt útvonalra vagy a közúthálózatra.

(8) A kijelölt útvonalra vonatkozó hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt útvonalon, a közúthálózatra szóló hozzájárulás - közútkezelő által közúti jelzőtáblával elrendelt korlátozásokkal érintett útszakaszt ide nem értve - a közúthálózat egészén történő közlekedésre jogosít a hozzájárulásban megadott járművel, a túlsúlyos, illetve túlméretes közlekedésre vonatkozóan megadott paramétereknél nem nagyobb paraméterek esetén.

(9) A (2) bekezdés szerint kiadott hozzájárulásban, egy vontatóból és egy pótkocsiból, vagy egy nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén, egy vontató vagy nyergesvontató és legfeljebb öt pótkocsi vagy félpótkocsi szerepelhet.

(10) A határozott időre szóló hozzájárulás túlméretes jármű esetében 16. § (1a) bekezdésben meghatározott méretekig, össztömeg túlsúlyos esetében 50%-nál, tengelytúllépés esetén a 10%-nál, tengelycsoport terhelés esetén 30%-nál nem nagyobb túllépés esetén adható ki."

4. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jármű össztömegét, tengelyterhelését, tengelycsoport-terhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság, illetve a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közútkezelő

a) nem automatikus működésű berendezéssel megvalósított mérés,

b) automatikus működésű berendezéssel megvalósított mérés

útján ellenőrzi."

5. § (1) Az R. 7. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. autómentő jelleggel rendelkező jármű: a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, daruval, hidroplatóval vagy emelővillával felszerelt, a felépítményének kialakításánál fogva csak jármű mentésére alkalmas gépkocsi, 1a. csuklós jármű: M2 vagy M3 kategóriájú, három- vagy ennél több tengelyes csuklós autóbusz,"

(2) Az R. 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:

"7a. mutatványos tevékenységi körbe sorolt jármű: különleges felépítményű járművel végzett cirkuszi és vidámparkberendezés szállítás céljára használt jármű,"

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A túlsúlyos, illetve túlméretes járművek közlekedéséhez a hozzájárulás megadására)

"b) kizárólag helyi közutat érintő közlekedés esetén

ba) a főváros közigazgatási területén a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BK Zrt.),

bb) egyéb esetekben a közút kezelője,

c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) által üzemben tartott, továbbá a Honvédség érdekében más üzembentartó által üzemben tartott, illetve külföldi fegyveres erők által üzemben tartott járművek közlekedése esetén a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről szóló miniszteri rendelet által meghatározott szerv"

(jogosult.)

(2) Az R. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem egy jármű vagy járműszerelvény egy útvonalán egyszeri utazásra nyújtható be, amely tartalmazhat a kiinduló cím és a célcím között más címet is, de a túlsúlyos, illetve túlméretes közlekedésre vonatkozó adatokban változást nem tartalmazhat. Amennyiben az útvonalon akár a túlméret, akár a túlsúly növekedését okozó változás áll be, a megváltozott túlméret vagy túlsúly tekintetében különálló kérelmet kell benyújtani."

(3) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az eljárási díj mértékét az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megállapítani."

7. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megengedett legnagyobb össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, illetve tengelycsoport-terhelést meghaladó járművek közlekedése után túlsúlydíjat kell fizetni."

(2) Az R. 10. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határozott időre szóló hozzájárulás megadása során)

"a) a megadott útvonalra szóló túlsúlyos, illetve túlméretes járművek közlekedése esetén a túlsúlydíjat, illetve a túlméretdíjat a 2. melléklet,"

[szerint kell kiszámolni a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.]

(3) Az R. 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A túlsúlydíj mértéke határozott időre szóló hozzájárulás megadása során

a) napi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának kétszerese,

b) heti hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának négyszerese,

c) havi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának tízszerese,

d) negyedéves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának húszszorosa,

e) féléves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának harmincszorosa,

f) éves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának ötvenszerese."

8. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A hozzájárulás kiadására jogosult szerv a hozzájárulás iránti igényt elutasítja, ha a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedéséhez a hozzájárulás egyedi elbírálás alapján adható csak meg, és

a) a szállítmány más közlekedési eszközzel továbbítható, és az nem jár a szállítás költségeinek aránytalan megnövekedésével,

b) a közút teherbírása és műszaki állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű azon közlekedjék,

c) más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő vagy más létesítménykezelő nem adja egyetértését a hozzájárulás kiadásához vagy

d) a közút alatt elhelyezett nyomvonal jellegű létesítmények vagy a közút feletti és melletti szabad tér mérete a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését nem teszi lehetővé."

9. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni)

"g) a kéttengelyes autóbuszok esetén a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értékek 1 tonnánál nem nagyobb túllépése esetén,"

(ha a kérelmet a jármű közlekedését megelőzően egyszerűsített eljárásban benyújtották.)

(2) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Nem kell túlsúlydíjat fizetni

a) az egy tengelyvonalban két vagy több független felfüggesztésű kerékkel vagy kerékcsoporttal rendelkező jármű esetén a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek legfeljebb 20%-kal történő túllépése esetén, továbbá

b) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ae) alpontjában meghatározott jármű vagy járműszerelvény után, amennyiben annak össztömege nem haladja meg a 40 tonnát

és a kérelmet a túlsúlyos jármű közlekedését megelőzően benyújtották.

(2a) Túlsúlydíjat a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járművek, vagy járműszerelvények össztömegének 40 tonnát meghaladó része után kell fizetni az e rendeletben foglalt kivételekkel."

(3) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés d) és e) pontja, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kedvezmények nem alkalmazhatók azon jármű tekintetében, amelynek vonatkozásában az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak valamelyike fennáll.

(4a) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak egyidejűleg a (2) bekezdésben foglaltakkal."

(4) Az R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni a Honvédség által üzemben tartott, továbbá a Honvédség érdekében más által üzemben tartott, illetve külföldi fegyveres erők által üzemben tartott járművek után, ha a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését megelőzően a jármű adatait az MK NZrt. által működtetett rendszeren keresztül a Honvédség rögzítette."

10. § Az R. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § Nem kell túlsúlydíjat fizetni a mutatványos tevékenységi körbe sorolt jármű esetén, ha

a) arra a 20. § (1) bekezdése szerinti úthálózathozzáférési hozzájárulást kiváltották,

b) az útvonalengedély kérelmet benyújtották és

c) az eljárási díjat megfizették."

11. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyszerűsített eljárás - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a 3. § (3) bekezdésében megadott értékeknél kisebb eltérés esetén alkalmazható."

(2) Az R. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Egyszerűsített eljárás alkalmazható az (1) bekezdésben megadott értékeken felül legfeljebb

a) a magasság vonatkozásában 4,50 méter magasságig

b) a szélesség vonatkozásában 3,50 méter szélességig, valamint

c) a hosszúság vonatkozásában 26,00 méter hosszúságig

ha a járművet, illetve járműszerelvényt, annak műszaki paramétereit az MK NZrt. - szemle keretén belül -megismerte és az alapján az egyszerűsített eljárás alkalmazhatóságáról meggyőződött."

12. § Az R. 18. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás kiadásának határideje az előírt paraméterektől

a) rendkívüli mértékben eltérő jármű esetén 5 nap és

b) különösen nagy mértékben eltérő jármű esetén 10 nap.

(3) A tengelyterhelés vagy tengelycsoport-terhelés vonatkozásában kis mértékben túlsúlyos vagy az össztömeg vonatkozásában legfeljebb rendkívüli mértékben túlsúlyos azon járműveknél, amelyek esetében a hozzájárulás egyszerűsített eljárásban is megadható, a hozzájárulás azonnali megadással is kérhető, amelyet a hozzájárulást megadó szerv 6 órán belül köteles kiadni. Az azonnali díj mértéke megegyezik az eljárási díj kétszeresével. Jelen bekezdésben foglalt határidő elmulasztása esetén az eljárási díj fele visszajár a hozzájárulást kérelmezőnek."

13. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A hozzájárulás más közútkezelő, a vasút vagy más létesítmény kezelőjének egyetértésével vagy az általuk meghatározott feltételekkel adható meg, ha a hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal

a) a hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet által kezelt közúthálózaton kívüli más közútkezelő kezelésébe tartozó úthálózatot érint

b) vasúti átjárón vezet keresztül, vagy

c) az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.

(2) A hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet által megkeresett más közútkezelő, illetve vasútiátjáró-kezelő az egyetértését 5 napon belül köteles megadni.

(3) Ha a megkeresett más közútkezelő, illetve vasútiátjáró-kezelő 5 napon belül választ nem ad, az egyetértés megadottnak tekintendő.

(4) Ha a hozzájárulás megadásához más közútkezelő vagy vasútiátjáró-kezelő megkeresése szükséges, a 18. § (2) bekezdésében szereplő határidők 5 nappal meghosszabbíthatók.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja alá tartozó létesítmények kezelőjének hozzájárulását a hozzájárulást kérelmező köteles beszerezni. Az (1) bekezdés a) és c) pontja alá tartozó létesítmények kezelőjének hozzájárulását a hozzájárulást kérelmező - a hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet tájékoztatása esetén - beszerezheti.

(6) A hozzájárulást kérelmező által megkeresett más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő, illetve más létesítménykezelő az egyetértését 5 napon belül köteles megadni.

(7) A hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezetre vonatkozó határidő

a) attól a naptól számítandó, amikor a hozzájárulási kérelmet beadták vagy

b) az (5) bekezdésben foglalt esetekben a hozzájárulást kérelmező által beszerzett és a hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet részére átadott utolsó hozzájárulás átadásának napját követő ötödik napig tart."

14. § (1) Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 7. alcím a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20. § (1) Ha a hozzájárulás több közútkezelő által kezelt közutat érint - és a túlsúlyos jármű közlekedése túlsúlydíj megfizetéséhez kötött -, a túlsúlydíjat az érintett közútkezelők között meg kell osztani az adott közútkezelő által kezelt úton megtett út arányában.

(2) Nem kell megosztani az (1) bekezdés szerint a túlméretdíjat, ha azt a 10. § (10) bekezdés b) pontja szerint állapították meg.

20/A. § (1) Azon jármű esetében, amely

a) össztömeg vonatkozásában rendkívüli mértékben túlsúlyos,

b) személy és áru szállítására nem alkalmas, továbbá

c) speciális felépítménnyel rendelkezik

az üzembentartó kérelmére az MK NZrt. éves úthálózat-hozzáférési hozzájárulást ad ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti úthálózat-hozzáférési hozzájárulásért az 1. melléklet szerinti eljárási díjat kell fizetni.

(3) Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás tartalmazza

a) a jármű adatait, valamint

b) a járművel az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás birtokában igénybe vehető közúthálózatot.

(4) Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás birtokában a túlsúlyos közlekedéshez szükséges hozzájárulás azonnali megadással is kérhető, amelyet 6 órán belül ki kell adni, amennyiben a jármű kérelemben szereplő - össztömegre, tengelykiosztásra, tengely- és tengelycsoport-terhelésre vonatkozó - adatai megegyeznek az úthálózathozzáférési hozzájárulásban szereplő adatokkal és a kérelemben szereplő útvonal része az úthálózat-hozzáférési hozzájárulásban szereplő közúthálózatnak. Ebben az esetben az azonnali díj mértéke megegyezik az eljárási díj mértékével."

(2) Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hozzájárulás több közútkezelő által kezelt közutat érint - és a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedése túlsúlydíj, illetve túlméretdíj megfizetéséhez kötött -, a túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat az érintett közútkezelők között meg kell osztani az adott közútkezelő által kezelt úton megtett út arányában."

15. § Az R. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Honvédség által üzemben tartott, továbbá a Honvédség érdekében szállító más üzembentartó által üzemben tartott, illetve külföldi fegyveres erők által üzemben tartott járművek ellenőrzését kizárólag Katonai Rendész Szolgálat jelenlétében hajthatják végre."

16. § Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Ha az MK NZrt., a BK Zrt. vagy az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: AKA Zrt.) az általa üzemeltetett közúthálózaton végzett ellenőrzés során megállapítja, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően közlekedik, jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az ellenőrzést követően közvetlen rendszerkapcsolaton keresztül megküld a közlekedési hatóság részére a bírság kiszabása céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadásban jelölni kell, ha a jegyzőkönyv az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére helyszíni intézkedés céljából átadásra kerül.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően ellenőrzésre jogosult hatóság állapítja meg, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően közlekedik, a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásra okot adó szabályszegés megállapításának tényéről az ellenőrzés helyszínének, időpontjának, illetve a jogsértő jármű, vagy járműszerelvény azonosító adatainak megadásával közvetlen rendszerkapcsolaton keresztül, a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásra okot adó szabályszegés megállapítását követő 3 napon belül értesíti a közlekedési hatóságot."

17. § Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 10. § (2) bekezdés d) pontja, a 10. § (7) bekezdése, a 10. § (10) bekezdés b) pontja, a 28. § (3) és (4) bekezdése, a 28. § (7)-(10) bekezdése és 28. § (12) bekezdése és az 5. melléklet 2018. június 1-jén lép hatályba."

18. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

19. § Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

20. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a "megengedett" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a "másolatát," szövegrész helyébe a "másolatát, vagy" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "díj" szövegrész helyébe a "díjak" szöveg,

d) a 11. § (5) bekezdésében az "a jármű a" szövegrész helyébe az "a túlsúlyos jármű a" szöveg,

e) 15. § (1) bekezdésében a "ha a kérelmet" szövegrész helyébe a "ha a jármű műszaki paraméterei ezt lehetővé teszik és a kérelmet" szöveg,

f) a 18. § (1) bekezdésében az "ac) és ad) alpontjában" szövegrész helyébe az "ac), ad) alpontjában és b) pontjában" szöveg

lép.

21. § Az R.

a) 10. § (1) bekezdésében a "túlsúlydíjat" szövegrész helyébe a "túlsúlydíjat, míg a megengedett legnagyobb méretet meghaladó járművek közlekedése után túlméretdíjat" szöveg,

b) 10. § (11) bekezdésében a "túlsúlydíj" szövegrész helyébe a "túlsúlydíj és a túlméretdíj" szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében a "túlsúlydíjat" szövegrész helyébe a "túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat" szöveg

lép.

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-6. §, a 7. § (1) és (3) bekezdése, a 8-10. §, a 11. § (1) bekezdése, a 12. és 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. és 16. §, a 18. §, a 20. § és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 19. §, a 21. § és a 2. melléklet 2018. június 1-jén lép hatályba.

23. § Nem lép hatályba az R. 28. § (1), (5), (6) és (11) bekezdése és 3. melléklete.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 56/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

[AB
1.Az eljárásEljárási díj (Ft)]
"7.Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás esetében45 000"

2. melléklet az 56/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez

A túlméretdíj mértéke az egyszerűsített eljárás keretében megadott (időszakra szóló) túlméretes járművek közlekedéséhez

1. táblázat: 0% < ... < 30% között

ABCDE
1.A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]
... < 5%
(Ft)
5% = < ... < 10%
(Ft)
10% = < ... < 20%
(Ft)
20% = < ... < 30%
(Ft)
2.Magasság (m)4006008001000
3.Szélesség (m)4006008001000
4.Hosszúság (m)4006008001000

2. táblázat: 30% = < ... < 70% között

ABCD
1.A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]
30% = < ... < 40%
(Ft)
40% = < ... < 50%
(Ft)
50% = < ... < 60%
(Ft)
2.Magasság (m)---
3.Szélesség (m)1100--
4.Hosszúság (m)110012001300

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére