85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 3. melléklet II. táblázat 1. pontja szerinti felhasználó - a (2) bekezdésben meghatározott hírközlési igényeken túl - köteles a digitális rádióhálózat útján kielégíthető nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú elektronikus hírközlési igényeit is a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól igénybe vett EDR szolgáltatás útján kielégíteni."

(2) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a (6) bekezdésben foglaltak alapján nyújtott nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú EDR szolgáltatást a külön jogszabályban meghatározott, továbbá a felhasználóra vonatkozóan a nukleáris biztonsági hatóság által előírt nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelően köteles teljesíteni."

2. § A Korm. rendelet 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 3. melléklet II. táblázat 1. pontja szerinti felhasználó a (8) bekezdésben foglaltakon túlmenően az olyan, a felhasználó számára karbantartási tevékenység végzésére irányuló szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó és alkalmazottja végfelhasználó esetében is eltekinthet a vizsgatételi kötelezettségtől, aki az EDR szolgáltatást eseti jelleggel, 120 napot meg nem haladóan veszi igénybe, feltéve, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy a végfelhasználó képes a rendszer szakszerű és biztonságos használatára."

3. § A Korm. rendelet 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 3. melléklet II. táblázat 1. pontjában meghatározott felhasználó részére nyújtott nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során a felhasználóhoz telepített eszközök tételes költségét az egyedi felhasználói szerződés tartalmazza."

4. § A Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. melléklet II. táblázat 1. pontjában meghatározott felhasználó 2017. augusztus 31-ig köteles a nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú EDR szolgáltatás nyújtására vonatkozó igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére benyújtani."

5. § A Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. táblázata kiegészül a következő 16. sorral:

16. Országos Atomenergetikai HivatalX16. 1. Országos Atomenergetikai Hivatal
/OAH VPN/

Tartalomjegyzék