2017. évi XCII. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

1. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"i) anyakönyvvezető: a Kormány által rendeletben kijelölt személy,"

2. § (1) Az At. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az anyakönyvbe adatot a kormányrendeletben meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező

a) anyakönyvvezető vagy

b) a Kormány által rendeletben kijelölt anyakönyvi szerv kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője

jegyezhet be."

(2) Az At. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelemről az anyakönyvvezető vagy - jogszabályban meghatározott esetben - a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv dönt."

3. § Az At. "Szakmai irányítás és felügyelet" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szakmai irányítás, felügyelet és jogorvoslat

13. § (1) Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását és az anyakönyvi szerv tevékenysége felett felügyeletet gyakorol.

(2) Az anyakönyvi szerv felügyeletet gyakorol az anyakönyvvezető tevékenysége felett.

(3) Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek."

4. § Az At. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, az érintett - jogszabályban meghatározott módon az anyakönyvi szerv közreműködésével - kérheti az MTA nyilatkozatát a kért utónév anyakönyvezhetőségéről. Az MTA az anyakönyvi szerv megkeresésére harminc napon belül nyilatkozik, és ha az MTA nyilatkozata szerint az utónév anyakönyvezhető, azt az utónévjegyzékbe haladéktalanul felveszi."

5. § Az At. a következő 54. §-sal egészül ki:

"54. § Az anyakönyvbe korábban bejegyzett egyéb jelzés nem viselhető, és azt az anyakönyvi kivonat kiállításánál, valamint az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokra vonatkozó adattovábbítás során, figyelmen kívül kell hagyni."

6. § Az At. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett betűjel és a családi név részét nem képező ragadványnév - az 53. §-ban és a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint - a családi név korrekciója esetén viselhető. Az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzést megelőzően, az anyakönyvvezető erre irányuló felhívásának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az érintett, nyilatkozatával kérheti családi nevének korrekcióját. Ha az érintett úgy nyilatkozik, hogy az anyakönyvbe korábban bejegyzett betűjelet, illetve a családi név részét nem képező ragadványnevet nem kívánja viselni, vagy nem tesz nyilatkozatot, az anyakönyvbe korábban bejegyzett betűjel és a családi név részét nem képező ragadványnév nem viselhető. A családi név korrekciója iránti eljárás a határidő lejártát követően is bármikor kezdeményezhető."

7. § Az At. 55/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eljárás lefolytatása során tisztázni kell, hogy az érintett saját vagy felmenőjének születési anyakönyvi bejegyzése tartalmazta-e a betűjeles, valamint ragadványneves névalakot."

8. § Az At. 72. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A jogosultsági nyilvántartás nyilvántartja az elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult személy)

"m) diplomáciai felülhitelesítésekhez szükséges aláírásmintájának és hivatalos körbélyegző lenyomatának képét."

9. § Az At. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik, az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít ki."

10. § Az At. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"94. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az anyakönyvi eljárás lefolytatására és az anyakönyvi eljárásban való közreműködésre jogosult szerveket és személyeket, azok illetékességét és hatáskörét, a nyilvántartó szervet, valamint az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter és a nyilvántartó szerv nyilvántartás működtetésével kapcsolatos együttműködésének kereteit,

b) az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételeket,

c) az MTA utónévjegyzékbe történő felvételre vonatkozó nyilatkozatával összefüggő megkeresésre és az anyakönyvi szerv közreműködésére vonatkozó szabályokat."

11. § Az At.

a) 55. § (4) bekezdésében az "a kérelmező" szövegrészek helyébe az "az érintett" szöveg,

b) 55. § (5) bekezdésében az "anyakönyvvezetőnél" szövegrész helyébe az "anyakönyvvezető felhívására vagy a családi név korrekciója iránti kérelemben" szöveg,

c) 55/A. § (4) bekezdésében a "kérelmére kiterjed" szövegrész helyébe a "nyilatkozata, valamint kérelme esetén kiterjed" szöveg, a "kérelmére és" szövegrész helyébe a "nyilatkozata, valamint kérelme alapján és" szöveg,

d) 59/A. § (1) bekezdésében az "a megkereső szervet, ha a megkereső szerv az anyakönyvvezető volt, akkor az anyakönyvi szervet is" szövegrész helyébe az "az anyakönyvi szervet" szöveg,

e) 70. § (5) bekezdésében a "3 napon belül, a hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral megküldi az adatok rögzítésére illetékes anyakönyvvezetőnek, illetve az anyakönyvi szervnek" szövegrész helyébe a "3 napon belül megküldi az adatok rögzítésére illetékes anyakönyvvezetőnek" szöveg,

f) 77. § d) pontjában az "a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak és a hivatásos konzuli tisztviselő" szövegrész helyébe az "az anyakönyvvezető, valamint az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője" szöveg

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az At.

a) 4. § (5) bekezdés f) pontja,

b) 11. § (2) bekezdése,

c) 12/A. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja,

d) 48. § (2) és (2a) bekezdése,

e) 67. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az At.

a) 4. § (7) bekezdésében a " , valamint a hivatásos konzuli tisztviselő",

b) 12. § (1) bekezdésében a "vagy hivatásos konzuli tisztviselő",

c) 59. § (1) bekezdésében a "vagy a hivatásos konzuli tisztviselő anyakönyvi okiratot állít ki",

d) 59. § (2) bekezdésében a "vagy az anyakönyvi okiratot kiállító hivatásos konzuli tisztviselő",

e) 59/A. § (1) bekezdésében a "vagy - ha a névváltoztatási kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselőnél nyújtották be - az anyakönyvi szerv",

f) 67. § (1b) bekezdésében és a 74. § (1) bekezdésében a "vagy a hivatásos konzuli tisztviselő"

g) 73. § (5) bekezdésében a "vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél"

szövegrész.

2. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

13. § Hatályát veszti a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. § (5) bekezdés a) pontjában az "az anyakönyvezést végző hatóság," szövegrész.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a törvény 2017. július 1. napján lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék