117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A. §-ában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 6. § szerinti eljárásokban érintett víz-, csatorna-, gáz-, távhő- és villamosenergia-rendszerek, valamint az érintett nyomvonalas hírközlési építmények és vasútvonal üzemeltetői (a továbbiakban együtt: közműszolgáltatók) nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni az engedélyezés iránti kérelem benyújtása előtt. A kérelemben meg kell jelölni a külön jogszabály szerinti közműegyeztető rendszerben elektronikusan hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozat azonosító számát. Amennyiben egy engedélyezés iránti kérelemhez több közműszolgáltatói kérelem tartozik, akkor az összes kérelem azonosító számát meg kell jelölni. A kérelem csak akkor teljesíthető, ha a közműegyeztető rendszerben a kérelemhez tartozóan valamennyi érintett közműszolgáltató nyilatkozata rendelkezésre áll. A közműszolgáltatók nyilatkozatukban közlik a tulajdonukban vagy kezelésükben lévő közmű rendeltetésszerű használata, védelme érdekében indokolt feltételeket."

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az útkezelő az építtető értesítésének kézhezvételét követő 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. Az építtető köteles igazolni az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozat iránti kérelemnek az átvételét.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelő kérelmet a hatóság visszautasíthatja."

(3) Az R. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával módosított 5. § (1) és (4) bekezdésének és megállapított 5. § (5) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

2. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-közmű rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,

b) a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre, valamint az elektronikus hírközlési építményekre,

c) az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszerre (a továbbiakban: e-közmű),

d) az e-közmű adatszolgáltatóra és az e-közműben regisztrációra kötelezettre,

e) az e-közműt üzemeltető szervezetre,

f) az e-közmű felhasználóra,

g) az építésügyi hatósági és sajátos építményfajták esetében építésügyi hatósági feladatokat ellátó szervekre, valamint

h) a felügyeleti hatóságokra

terjed ki."

3. § Az E-közmű rendelet 2. §-a a következő 9a-9c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"9a. közmű-állásfoglalás: az e-közmű rendszer által kiadott, az igényelt kapacitás kiszolgálását biztosítani képes közműellátás meglétét vagy az elláthatóság feltételeit tartalmazó, a közművezeték-üzemeltetők nyilatkozatain alapuló, elektronikusan hitelesített dokumentum,

9b. közműegyeztetés: az a tervezett építési tevékenységhez kötődő tevékenység, amelynek során a kérelmező által megjelölt, EOV koordináták által behatárolt földrajzi terület vonatkozásában az egyes közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásukból térképi adatszolgáltatást nyújtanak, és nyilatkozatukban állást foglalnak a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósíthatóságáról, nyilatkoznak a tényleges megvalósítás feltételeiről vagy tilalmáról, valamint nyilatkoznak az igényelt kapacitás kiszolgálását biztosítani képes közműellátás meglétéről vagy az elláthatóság feltételeiről,

9c. közműnyilatkozat: az e-közmű rendszer által kiadott, elektronikusan hitelesített dokumentum, amely minimálisan az építési munkák által érintett hálózatrészek biztonságos megközelítésének, keresztezésének, védelembe helyezésének, áthelyezésének érdekében szükséges műszaki feltételek előírásait tartalmazó, a közművezetéküzemeltetők által kiadott, sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szükséges és az általános építményfajták esetében az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét megalapozó nyilatkozatokon alapul,"

4. § Az E-közmű rendelet 3. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Az e-közmű feladata információ szolgáltatása)

"e) a felügyeleti hatóságok részére az e rendeletben foglalt feladataik elvégzéséhez,

f) az építmények építését, létesítését engedélyező, ellenőrző hatóságok részére eljárásaik során végzett feladataikhoz."

5. § Az E-közmű rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A közművezeték-üzemeltetők az e rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik."

6. § Az E-közmű rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti e-közmű adatszolgáltatóknak rendelkezniük kell Egységes Országos Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszerben) vezetett nyilvántartással."

7. § Az E-közmű rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közművezeték-üzemeltető naprakész adatot szolgáltat az e-közmű számára. Az adatszolgáltatás műszaki követelményeit az ÁSZF határozza meg."

8. § Az E-közmű rendelet 8/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felügyeleti hatóságnak az e-közműben az erre a célra kialakított külön felületen az e-közmű üzemeltetője részére az alábbi adatokat kell elektronikusan átadnia, majd negyedévente frissítenie:)

"a) a közművezeték-üzemeltető neve, adószáma, székhelye és működési engedélyének száma,"

9. § Az E-közmű rendelet 8/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a közműegyeztetést kezdeményező élt a 9/B. § (5) bekezdésében foglalt felülbírálat lehetőségével, az így meg nem keresett közművezeték-üzemeltető által üzemeltetett közmű körében felmerülő, az elmaradt egyeztetésre visszavezethető károkozás esetén a felelősség a közműegyeztetést kezdeményezőt terheli."

10. § Az E-közmű rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Az e-közmű részéről történő adatszolgáltatás

8/E. § (1) Az e-közmű a felügyeleti hatóság számára a jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásához díjmentesen szolgáltat naprakész adatokat

a) a regisztrált közművezeték-üzemeltetőkről, valamint

b) az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról.

(2) Az e-közmű az építmények építését, létesítését engedélyező, ellenőrző hatóságok részére feladataik ellátásához díjmentesen biztosít hozzáférést a közműegyeztető rendszerben tárolt adatokhoz, információkhoz.

(3) Az e-közmű az állami adóhatóság részére, utólagos ellenőrzési feladatai ellátásához betekintést biztosít a közművezetékek tulajdonosainak - állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő közművezetékek esetében az üzemeltetőinek - közműhálózati hosszadataihoz.

(4) Az e-közmű az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti az Országos Építésügyi Nyilvántartás működését elősegítő további elektronikus alkalmazások számára elérhetővé teszi a 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti naprakész adatokat."

11. § Az E-közmű rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Az e-közmű tájékoztató rendszere a felhasználók számára elektronikus azonosítást követően díjmentesen elérhető. Az e-közmű személyes adatot nem tartalmaz.

(2) Az e-közmű tájékoztató rendszere az alábbi információkat szolgáltatja a felhasználók számára:

a) az e-közmű által szolgáltatott térképi adat, vagyis a közművezeték nyomvonala, elhelyezkedésének módja, a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója, szakági típusa, általa szállított közeg, valamint a szállítás módja és a kapcsolódó metaadatok az ÁSZF-ben meghatározottak szerint,

b) a közművezeték-üzemeltetők által üzemeltetett közműhálózattal érintett települések,

c) a közművezeték-üzemeltetőknek a b) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatai.

(3) Az 5. § (2) bekezdésében foglalt üzemeltetőnek az ÁSZF-ben részletezettek szerint lehetősége van az e-közmű felé internetes térképi szolgáltatást nyújtani. Az e-közmű az ily módon szolgáltatott térképi adatokat nem teszi elérhetővé a felhasználók számára, kizárólag a közműegyeztetés folyamatában való részvétel automatikus megállapításához használja fel."

12. § Az E-közmű rendelet 9/A. §-a és 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 5/A. alcíme a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A tervezéshez szükséges adatokat csak az a tervezői jogosultsággal rendelkező, az e-közmű rendszerben regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti, amelynek tevékenységéhez az e-közmű által szolgáltatott, az ÁSZF-ben meghatározott tartalmú adatra szüksége van.

(2) A tervező a regisztrációt az e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap kitöltésével véglegesíti.

(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet a regisztráció jóváhagyása során ellenőrzi a tervezői jogosultságot a nyilvántartást végző kamarák névjegyzékei alapján. Amennyiben a regisztrációt kezdeményező nem rendelkezik aktív tervezői jogosultsággal, az e-közműt üzemeltető szervezet elutasítja a regisztrációt.

(4) A jóváhagyott regisztrációról az e-közműt üzemeltető szervezet elektronikus igazolást állít ki a tervező részére.

(5) Az e-közmű rendszerbe regisztrált tervező a tervezési területen található közműhálózatokról az ÁSZF-ben foglaltak szerint kaphat adatokat. Az adatszolgáltatás rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött. Az ÁSZF-ben meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű internetes felületén keresztül, a 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.

9/B. § (1) A közműnyilatkozatot vagy közmű-állásfoglalást kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el és folytathatja le az egyeztetési folyamatot.

(2) A közműnyilatkozat vagy közmű-állásfoglalás kérelmezése e-közmű rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött. Az ÁSZF-ben meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű internetes felületén keresztül, a 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.

(3) Közműnyilatkozat-kérelemhez tervdokumentációt kell csatolni. A tervdokumentáció felülnézeti rajzi mellékleteire vonatkozó előírásokat az ÁSZF tartalmazza.

(4) Közműnyilatkozat kérelmezése esetén az e-közmű rendszer a közművezeték-üzemeltetők által megadott adatok és a 6. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott térképi adatszolgáltatások alapján automatikusan megállapítja a közműegyeztetés folyamatában való részvétel szükségességét. Közmű-állásfoglalás kérelmezése esetén az e-közmű rendszer nem állapítja meg automatikusan a közműegyeztetés folyamatában való részvétel szükségességét.

(5) A közműnyilatkozatot kérelmező a (4) bekezdésben foglaltak szerinti automatikus megállapítás eredményét további közművezeték-üzemeltetőkkel bővítheti, a közműegyeztetés folyamatában való részvétel szükségességét indokolási kötelezettség mellett felülbírálhatja.

(6) Az e-közmű rendszer a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt közművezeték-üzemeltetőket felkéri a közműegyeztetés lebonyolítására.

9/C. § (1) A közművezeték-üzemeltetőnek - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 8 napon belül nyilatkoznia kell érintettségéről. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint. Ha a közművezeték-üzemeltető e határidőkön belül nem ad választ, az e-közműt üzemeltető szervezet jelzi azt a felügyeleti hatóságnak. A felügyeleti hatóság 5 napon belül intézkedik, hogy az érintett közművezeték-üzemeltető a felszólítását követő 5 napon belül adja meg a nyilatkozatát.

(2) Amennyiben jogszabály az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy rendelkezik, hogy a közműegyeztetés lefolytatására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a közművezeték-üzemeltető hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, vagy úgy kell tekinteni, hogy előírást nem kívánt tenni, akkor az e-közmű az ágazati jogszabályban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően a közművezeték-üzemeltető hozzájárulását megadottnak tekinti. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti - a közművezeték-üzemeltető érintettségéről tett - nyilatkozatra, valamint a felügyeleti hatóság intézkedésére nem kerül sor.

(3) A közművezeték-üzemeltetők az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőkön belül tehetik meg a kérelemre vonatkozó észrevételeiket, az e-közmű rendszeren keresztül. A rendszer rögzíti az érintettségre és a további kérdésekre vonatkozó nyilatkozatok megadásának időpontját és tartalmát.

(4) A közművezeték-üzemeltető a közműegyeztetési folyamat során egy alkalommal kérhet hiánypótlást. Az e-közmű rendszer automatikusan értesíti a kérelmezőt a hiánypótlási felhívásról. A hiánypótlás idejére az (1) és (2) bekezdésben foglalt határidő felfüggesztésre kerül.

(5) A kérelmezőnek a folyamatban felkért összes közművezeték-üzemeltető első válasza után egy alkalommal van lehetősége a hiánypótlás teljesítésére, az utolsóként beérkezett közművezeték-üzemeltetői választ követő legfeljebb 30 napon belül, amely a közműegyeztetésre nyitva álló határidőbe nem számít bele. Amennyiben a hiánypótlást e határidőn belül nem teljesíti, a közműegyeztetési eljárás megszűnik.

(6) A közműnyilatkozatok és közmű-állásfoglalások kiadásáról az egyeztetést kérelmező elektronikus értesítést kap.

(7) Az e-közmű rendszer által kiállított közműnyilatkozaton kívül más dokumentum közműnyilatkozatként hatósági eljárásban nem használható fel.

(8) A közműnyilatkozat és a közmű-állásfoglalás érvényességi ideje 1 év."

13. § Az E-közmű rendelet a következő 5/B. alcímmel egészül ki:

"5/B. Jogkövetkezmények

9/D. § A 9/E. § rendelkezései az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 47. § (3a) bekezdésében megállapított tényállás esetében nem alkalmazhatók.

9/E. § (1) Ha a közművezeték-üzemeltető az e rendeletben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a felügyeleti hatóság

a) felhívja a közművezeték-üzemeltető figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére,

b) ha az a) pont szerinti kötelezésben foglaltaknak a közművezeték-üzemeltető határidőben nem tesz eleget, a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint szabja ki a bírságot.

(2) A bírság összegének meghatározásakor a felügyeleti hatóság a körülmények mérlegelését köteles elvégezni, különös tekintettel a következőkre:

a) a jogsértés súlya,

b) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagy elérhető vagyoni előny mértéke,

c) a magatartás felróhatósága,

d) korábbi, az e rendeletben foglalt kötelezettségekkel összefüggő jogsértő magatartás,

e) a jogsértő állapot megszüntetésére tett intézkedés,

f) a bírságnak ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások száma és mértéke.

(3) A bírság felső határa a közművezeték-üzemeltetőnek az engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a, de legalább 10 millió forint.

(4) A bírság a közművezeték-üzemeltető általi árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.

(5) A kiszabott bírság összegét a felügyeleti hatóság határozatának véglegessé válásától számított 15 napon belül a felügyeleti hatóságnak kell megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a közművezeték-üzemeltető késedelmi pótlék fizetésére köteles, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

(7) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó körülményt a közművezeték-üzemeltető a részére megállapított határidőre nem szünteti meg, a bírság ismételten kiszabható."

14. § Az E-közmű rendelet

a) 2. § 1. pontjában az "ÁSZF-ben" szövegrész helyébe az "e rendeletben és az ÁSZF-ben" szöveg,

b) 2. § 5. pontjában az "érintettségi adatok gyűjtésével, a megkapott szakági adatok szolgáltatásával, valamint az e-közmű" szövegrész helyébe az "e-közmű rendszer" szöveg,

c) 2. § 6. pontjában az "az e-közmű" szövegrész helyébe az "a közművezeték-üzemeltetők" szöveg,

d) 2. § 10. pontjában a "fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer és a 2. mellékletben" szövegrész helyébe a "közterületen, térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer és az ÁSZF-ben" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "e-közműben csak regisztrálni köteles" szövegrész helyébe az "e-közmű részére térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "vonatkozásában" szövegrész helyébe a "vonatkozásában, azonban az e-közmű rendszerben regisztrálni és közműnyilatkozat kiadására irányuló közműegyeztetési folyamatban részt venni köteles" szöveg,

g) 5. § (8) bekezdésében a "folyamatosan" szövegrész helyébe a "rendszeresen" szöveg,

h) 7. § c) pontjában az "elérhetőségéről" szövegrész helyébe a "közvetlen elérhetőségéről" szöveg,

i) 8. §-ában az "a földmérési és térképészeti tevékenységről" szövegrész helyébe az "az épített környezet alakításáról és védelméről" szöveg,

j) 8/A. § b) pontjában a "működési" szövegrész helyébe a "közműhálózattal lefedett" szöveg,

k) 8/B. § (2) bekezdésében a "felelősség a közművezeték-üzemeltetőt" szövegrész helyébe a "felelősség - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közművezeték-üzemeltetőt" szöveg,

l) 8/C. § a) pontjában a "módjára" szövegrész helyébe a "módjára, részletes műszaki tartalmára" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az E-közmű rendelet

a) 8/B. § (1) bekezdésében az "Az e rendeletben foglaltaktól eltérő, hiányzó adatszolgáltatás vagy elmulasztott regisztráció esetén kötelezi a közművezeték-üzemeltetőt a jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatásra." szövegrész,

b) 8/D. §-a,

c) 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 9. §, a 11. §, a 12. §, a 14. § d) pontja, valamint a 15. § a) és c) pontja 2018. július 15-én lép hatályba.

(3) A 13. § és a 15. § b) pontja az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék