2018. évi XIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról[1]

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben, valamint az e fejezetben és a VI. Fejezetben meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja."

2. § Az Infotv. a következő 75/A. §-sal egészül ki:

"75/A. § A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó - jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott - előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt - az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban - elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik."

3. § Az Infotv. a következő 77/A. §-sal egészül ki:

"77/A. § Az V-VI. Fejezet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. § Az Infotv.

a) 38. § (2) bekezdésében az "elősegítése" szövegrész helyébe az "elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése" szöveg,

b) 38. § (3) bekezdésében a "(2)" szövegrész helyébe a "(2) és (2a)" szöveg, a "szerint" szövegrész helyébe a "szerint különösen" szöveg,

c) 38. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdés szerinti feladatkörében" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdés szerinti feladatkörében különösen" szöveg

lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény 1. és 4. §-a az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére