236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a 4602 szakmakódú szervezeti egységek által végzett ellátásokról a 13. számú melléklet szerinti adattartalmú adatlapot köteles a havi teljesítményjelentéssel egyidejűleg megküldeni a finanszírozó számára. Az adatlap nélkül a szervezeti egységen nyújtott ellátás nem finanszírozható. Az adatlap formanyomtatványát és annak kitöltési útmutatóját a NEAK a honlapján közzéteszi."

2. § A Kr. a következő 76/V. §-sal egészül ki:

"76/V. § Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. § (5) bekezdésében megállapított kötelezettségét első ízben a 2019. márciusi teljesítményjelentésével egyidejűleg teljesíti."

3. § A Kr. az 1. melléklet szerinti 13. számú melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Sürgősségi ellátási esetről szóló adatlap adattartalma

1. Egészségügyi szolgáltató neve

2. Osztály neve

3. Osztály azonosítója

4. Szakmakód

5. Térítési kategória

6. Személyazonosító típusa

7. Személyazonosító jel

8. Ellátás azonosító (Törzsszám/Naplósorszám)

9. A beteg neve

10. A beteg érvényes biztosításának országa vagy a beteg állampolgársága

11. A beteg anyja neve

12. A beteg születési neve

13. Beteg neme

14. Születés dátuma

15. Felvétel jellege

16. Kísérő személy

17. Lakcím

18. Lakcím típusa

19. A megjelenés időpontja

20. A távozás időpontja

21. Triázs időpontja

22. Triázs kategória

23. Re-Triázs időpontja (1)

24. Re-Triázs kategória (1)

25. Re-Triázs időpontja (2)

26. Re-Triázs kategória (2)

27. Beteg státusza változásának időpontja

28. Az ellátó orvos kódja

29. Továbbküldés

30. Továbbküldés szakmakódja

31. A beteg státusza

32. Diagnózisok (megnevezés típusa, kódja, oldalisága)

33. Ellátási esemény (megnevezés, első ellátási esemény, illetve ennek kódja)"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére