281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3-15. § és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt.vhr.) II. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. FEJEZET

A HONVÉDELEM ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA, A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

1. A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatásköre

2. § (1) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős az ország honvédelmére és a válságkezelés katonai feladatai végrehajtására, a Honvédség irányítására és vezetésére, továbbá a Honvédség személyi állományára vonatkozó jogszabályok tervezeteinek előkészítéséért. A miniszter az ágazati szabályozásért viselt felelőssége körében előkészíti különösen

a) a honvédelemre és a Honvédségre vonatkozó,

b) a terrorveszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet, a rendkívüli állapot, a szükségállapot és a váratlan támadás idején alkalmazható szabályokra vonatkozó,

c) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésére, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokra vonatkozó,

d) a honvédelmi célú, továbbá a szolgálati viszonnyal összefüggő nyilvántartás vezetésére, adatkezelésre vonatkozó,

e) a szolgálati céllal Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartására, valamint jogállásukra vonatkozó,

f) a honvédek jogállására vonatkozó,

g) a hadköteles katonák jogállására vonatkozó,

h) a honvédelmi alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó,

i) a hadigondozásra vonatkozó,

j) a honvédelmi ágazat államháztartás működési rendjétől eltérő szabályait meghatározó, vagy ahhoz kapcsolódó,

k) az ágazati beszerzésekre irányadó, így különösen a védelmi beszerzésekre, továbbá a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó és

l) a honvédelmi ágazat közegészségügyi, járványügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi, sugárvédelmi és tűzvédelmi követelményektől eltérő szabályaira vonatkozó

jogszabályokat.

(2) A miniszter az ország honvédelméért, valamint a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi körében

1. irányítja Magyarország fegyveres védelmi tervének előkészítését, folyamatos korszerűsítését, és azt a köztársasági elnök elé terjeszti,

2. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámot vagy időtartamot meghaladóan engedélyezi a Honvédségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a Hvt. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtására történő igénybevételét,

3. együttműködik a Magyar Szabványügyi Testülettel és a Kormány érintett tagjaival a katonai szabványok kidolgozásában, gondoskodik az egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények előkészítéséről és végrehajtásáról, és

4. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén dönt a Honvédség menedékjogról szóló törvény szerinti közreműködéséről,

5. irányítja a Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által működtetett felderítő rendszert és az ezzel összefüggő kormányzati tájékoztatást,

6. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer működését,

7. kijelölt állami vezető útján biztosítja a miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél szolgáló honvédek vonatkozásában a Magyar Honvédség parancsnoka hatáskörében meghozott szakmai döntések érvényesülését a hivatali szervezetek működési sajátosságaiból eredő eltérésekkel,

8. irányítja a honvédelmi veszélyhelyzetre történő felkészülést, és honvédelmi veszélyhelyzetben a honvédelmi szervezetek által ellátandó feladatok végrehajtását.

(3) A miniszter a Honvédség irányításáért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében

1. meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit, azok feladat- és hatásköreit,

2. meghatározza a központi gazdálkodás ellátási-utaltsági rendjét, a beszerzések és az ellenőrzések rendszerét,

3. felelős a NATO Központi Rejtjel Elosztó Hatóság valamint a NATO Központi Nyilvántartó feladatainak ellátásáért, meghatározza az ügykezelés rendjét, az információbiztonságra vonatkozó követelményeket,

4. törvényességi felügyeletet gyakorol a honvédelmi szervezetek működése felett,

5. felelős a Hvt. 19. § (1) bekezdése szerinti határozati javaslatok és a Hvt. 21. § (4) bekezdése szerinti beszámoló előkészítéséért, a más jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséért.

2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre

3. § A parlamenti államtitkár

a) irányítja a minisztériumnak az országgyűlési működéssel - különösen az Országgyűlés plenáris üléseivel és az Országgyűlés bizottsági üléseivel - összefüggő adminisztratív feladatainak az ellátását,

b) kapcsolatot tart a minisztériumok államtitkáraival, az országgyűlési képviselőkkel és a képviselőcsoportokkal,

c) irányítja a katonai emlékhely- és hadisírgondozással kapcsolatos feladatokat, továbbá a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum működését, valamint

d) irányítja a honvédelmi ágazat magyarországi vallási felekezetekkel történő kapcsolattartással kapcsolatos feladatait, felügyeli a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működését.

3. A honvédelmi államtitkár feladat- és hatásköre

4. § (1) A honvédelmi államtitkár

1. irányítja a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelmének felkészítésére, az ország területének védelmi célú előkészítésére, valamint a központi államigazgatási szervek honvédelmi feladatainak meghatározására vonatkozó döntések előkészítését,

2. irányítja a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok koordinálását, a szükséges infrastruktúra valamint a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere követelményeinek meghatározását,

3. irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert működtető szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét, irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,

4. irányítja a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges ágazaton belüli intézményrendszer kialakítását,

5. irányítja a polgári veszélyhelyzeti tervezés ágazati feladatait,

6. felelős az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintű politikai-katonai válságkezelési gyakorlatain történő magyar részvétel szakmai előkészítéséért, tervezéséért és nemzeti végrehajtásának koordinálásáért,

7. irányítja a befogadó nemzeti támogatás - hatáskörébe tartozó - feladatait,

8. felelős a honvédelmet érintő tudományos kutatásért, irányítja az azzal összefüggő ágazati feladatok végrehajtását,

9. felelős a hadigondozás állami feladatainak megvalósításáért,

10. irányítja a minisztérium kiemelt rendezvényeinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

11. irányítja a társadalmi kapcsolattartással - így különösen a Honvédelmi Sportszövetséggel - történő együttműködéssel, a katonai és csapat hagyományőrzéssel, továbbá az ágazati rehabilitációs tevékenységgel, valamint az elismerésekkel kapcsolatos feladatokat,

12. a katonai pályára irányítással összefüggő feladatokat ellátó felsőoktatási és köznevelési intézmények e tevékenységének elősegítésével kapcsolatos feladatokat,

13. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivételével irányítja a kulturális tevékenységet folytató honvédelmi szervezetek működését, az ágazat kulturális tevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatokat,

14. irányítja az ifjúságpolitika, az esélyegyenlőség és a honvédelmi nevelés programja ágazatot érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

15. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatkörébe utalt részeit,

16. irányítja a védelempolitika felső szintű feladatait,

17. irányítja a két- és a többoldalú nemzetközi együttműködést, az euro-atlanti együttműködést, a nemzetközi válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,

18. irányítja a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenőrzéssel és non-proliferációval kapcsolatos feladatokat,

19. irányítja a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen a személyi állomány foglalkoztatásával, összetételének meghatározásával, az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekonverzió valamint a szociális és kegyeleti gondoskodás elveivel, humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,

20. irányítja a nemzeti felsőoktatás honvédelmet érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

21. irányítja a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását, felelős - a létesítés, a megszüntetés, a tevékenységi kör megállapítása és módosítása kivételével - a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézmény fenntartói irányításáért, a katonai szakképesítések Honvédséget érintő felső szintű feladatok irányításáért,

22. irányítja a központi államigazgatási szervek, a területi és helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló kormányzati döntések előkészítését, az ellenőrzések végrehajtását, a honvédelmi feladatokra történő felkészítést, a területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási feladatait, valamint e tevékenységek felügyeletét,

23. irányítja a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés követelményeinek meghatározását,

24. irányítja a különleges jogrend bevezetésével, és az arra való felkészüléssel összefüggő a - jogalkotást nem érintő - felső szintű döntések előkészítését,

25. irányítja a nemzeti katonai stratégia előkészítését,

26. irányítja a Honvédség és a külföldi fegyveres erők következő évre tervezett csapatmozgásai jegyzékének előkészítését,

27. irányítja a honvédelmi szervezetek kapcsolattartását a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel,

28. irányítja az ágazat rekreációs és sporttevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatokat,

29. előkészíti a miniszteri tudománypolitikai irányelveket és az ágazati tudományos stratégiát,

30. irányítja az ágazati képzés - ideértve a nyelvképzés - felső szintű feladatainak végrehajtását,

31. felelős az önkéntes tartalékos tiszt- és altisztképzés, szakkiképzési és távoktatási rendszer, motivációs és ösztöndíjrendszer, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzések, a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel összefüggő, valamint a pályára irányítással, a honvédelmi neveléssel összefüggő minisztériumi feladatok irányításáért,

32. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai döntés-előkészítési folyamatokba a Honvédség számára releváns kérdéseket illetően.

(2) A honvédelmi államtitkár irányítja a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint irányítása alá tartozó szervek és szervezetek működését, továbbá hivatali felettese az irányítása alá tartozó szervek és szervezetek személyi állományának. Az (1) bekezdés szerinti feladatkörében szakmai felettese a Honvédség ezen tevékenységeket végző személyi állományának.

(3) A honvédelmi államtitkár jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezetek szervezeti és működési szabályzatát.

(4) A honvédelmi államtitkár a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerint végzi a minisztérium és a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek támogatását végző szervezet, valamint Magyarország katonai érdekeinek

képviseletét a NATO és EU Katonai Bizottságnál, munkacsoportjainál és egyéb felső szintű bizottságainál és testületeinél ellátó szervezet irányítását.

(5) A honvédelmi államtitkár a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, végrehajtásuk tervezését, szervezését illető irányítási jogkörét közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint a védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár vagy a humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár útján gyakorolja. A honvédelmi államtitkár feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes államtitkártól az irányítás jogát bármikor magához vonhatja.

4. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre

5. § (1) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese a minisztérium hivatali szervezete és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának.

(2) A közigazgatási államtitkár 6. § szerinti feladatkörében szakmai felettese a Honvédség személyi állományának.

(3) A közigazgatási államtitkár irányítási jogkörét közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint a jogi és igazgatási ügyekért vagy a védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár útján gyakorolja. A közigazgatási államtitkár a feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes államtitkártól az irányítás jogát bármikor magához vonhatja.

(4) A közigazgatási államtitkár gyakorolja a központi egészségügyi ellátásért felelős szervezet tekintetében a Hvt. 45. § (1a) bekezdésében meghatározott irányítási feladatokat.

6. § A közigazgatási államtitkár

1. irányítja a közigazgatási feladatok tervezésével és szervezésével összefüggő feladatok végrehajtását,

2. irányítja az integritásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet, ideértve a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,

3. irányítja az államháztartási belső ellenőrzés kivételével az ellenőrzési rendszer felső szintű feladatainak végrehajtását,

4. irányítja az ágazat létszámgazdálkodását, előkészíti a vonatkozó kormányzati és országgyűlési döntéseket, a Honvédség létszámára, állományarányaira, felépítésére, felszerelésére, vonatkozó javaslatokat, és gondoskodik a döntések végrehajtásáról,

5. irányítja a haderőfejlesztés - hatáskörébe utalt - ágazati feladatait,

6. irányítja az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és repülőesemények szakmai vizsgálatával összefüggő feladatok végzését,

7. irányítja az HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer működését, a rendszer fejlesztésére irányuló, hatáskörébe tartozó alkalmazói követelmények kidolgozását,

8. ellátja a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek elhelyezésére szolgáló objektumok objektumbiztonsági felelős feladatait, meghatározza e szerveknél az objektumokban történő elhelyezés, továbbá a humán szakanyaggal történő ellátás rendjét,

9. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a minisztériumot,

10. irányítja a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításával, az iratkezeléssel, valamint az ügyviteli tevékenységgel, továbbá a minősített adatok védelmével és az információbiztonsággal kapcsolatos minisztériumi feladatok végrehajtását, továbbá a Magyar Honvédség parancsnokával együttműködve felügyeli a Honvédség különleges jogrendben bevezetésre kerülő vezetés-irányítási rendszerének minisztériumi szintű kialakítását,

11. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat e tevékenységének kivételével, meghatározza a minősített adatok és a személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának rendjét,

12. irányítja a NATO és az Európai Unió védelmi tervezési feladataival kapcsolatos hazai feladatok ellátását, összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

13. irányítja az állami célú légiközlekedéssel - különösen a katonai légiforgalmi irányító és légiforgalmi tájékoztató szolgálatokkal, valamint a repülésbiztonsággal - összefüggő felső szintű döntések előkészítését,

14. irányítja a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok végrehajtását,

15. irányítja a területrendezés, a területfejlesztés, a településrendezés, a hulladékgazdálkodás, a nagyvízi mederkezelés, a bányászati jelentés Honvédséget érintő egyeztetési- és adatszolgáltatási feladatainak ellátását,

16. irányítja a különleges jogrend bevezetésével és az arra való felkészüléssel összefüggő felső szintű jogalkotási döntések előkészítését,

17. irányítja a jogi és a jogi képviseleti feladatok végrehajtását,

18. irányítja az ágazati hatósági és szakhatósági feladatok tervezését és szervezését,

19. irányítja az igazgatási és az ügyfélszolgálati feladatokat,

20. irányítja a honvédelmi szervezetek adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó feladatai végrehajtását,

21. irányítja a biztonsági beruházások megvalósítását,

22. irányítja a kontrolling tevékenységet,

23. irányítja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal, a vagyonkezeléssel, a vagyongazdálkodással és a lakhatás támogatásával kapcsolatos tevékenységet,

24. irányítja az infrastrukturális tevékenységet,

25. irányítja a hadfelszerelés-fejlesztés, a haditechnika, és a kutatás-fejlesztés - hatáskörébe utalt - ágazati feladatait,

26. irányítja a hatáskörébe utalt beszerzések megvalósítását,

27. irányítja a környezetvédelem és a természetvédelem honvédelmi szervezeteket érintő infrastrukturális és beruházási feladatainak végrehajtását,

28. irányítja a védelmi, valamint az erőforrás- és költségvetés-tervezés felső szintű feladatait,

29. irányítja a fejezet költségvetési gazdálkodását és a pénzügyi-számviteli feladatok végrehajtását,

30. irányítja a honvédelmi szervezetek gazdálkodási feladatait, figyelemmel a 11. § (1) bekezdés 15. pontjában foglaltakra is,

31. irányítja a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének minisztériumi feladatait,

32. összehangolja a honvédelmi szervezetek - ide nem értve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot - európai uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és irányítja a minisztériumi szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

33. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatkörébe utalt részeit,

34. gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza,

35. irányítja a kormányzati informatikai fejlesztés, valamint az e-közigazgatás feladatait,

36. irányítja a miniszter törvényességi felügyeleti jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatok tervezését, szervezését és végrehajtását,

37. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai döntés-előkészítési folyamatokba a Honvédség számára releváns kérdéseket illetően,

38. irányítja a honvédelmi ágazat népegészségügyi, így különösen közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési, egészségügyi igazgatási feladatainak végrehajtását.

5. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei

7. § (1) A helyettes államtitkárok

a) hivatali felettesei az irányításuk alá tartozó szervek és szervezetek személyi állományának, és

b) szakmai felettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületeken a Honvédség személyi állománynak.

(2) A helyettes államtitkárok felelősek a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai döntések előkészítéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért.

(3) A helyettes államtitkárok jóváhagyják az irányításuk alá tartozó honvédelmi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörüket másra nem ruházhatják át.

8. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 6. § 13-20. és 36. pontjában meghatározott feladatok végrehajtását.

(2) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 4. § 16-18. pontjában meghatározott feladatok végrehajtását.

(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 6. § 7. és 21-32. pontjában meghatározott feladatok végrehajtását.

(4) A humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 4. § 8., 12., 14., 19-21., 28-31. pontjában meghatározott feladatok végrehajtását.

(5) Az (1)-(4) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt feladatköröket.

6. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörei

9. § (1) A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek részt vesznek

a) az ország honvédelmére és a válságkezelés katonai feladataira vonatkozó döntések előkészítésében,

b) a Honvédség irányításra vonatkozó döntések előkészítésében, a döntések végrehajtásában,

c) a honvédelemmel kapcsolatos központi közigazgatási feladatok ellátásában,

d) a honvédelmi szervezetek feletti miniszteri törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlásában,

e) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában,

f) a honvédelmi szervezetek feladataihoz szükséges feltételek biztosításában,

g) a jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy a miniszter által meghatározott feladatokban. (2) Az (1) bekezdés szerinti e célra létrehozott honvédelmi szervezetek katona diplomáciai feladatot láthatnak el.

7. A Magyar Honvédség parancsnokának feladat- és hatásköre

10. § (1) A Magyar Honvédség parancsnoka a katonai szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében szakmai irányítási jogkörében felelős

a) a Honvédség alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

b) a Honvédség készenléte fenntartásáért és fokozásáért,

c) a Honvédség kiegészítéséért,

d) a Honvédség kiképzésével és a felkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

e) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

f) a katonai fegyelemért,

g) a Honvédség személyi állománya vonatkozásában a személyügyi igazgatási és a humánszolgálati rendszer működtetéséért,

h) a Honvédség védelem-egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért,

i) a Honvédség működtetéséért és fenntartásáért,

j) a műveleti tapasztalat-feldolgozó rendszer működtetéséért, a szakmai feladatokat ellátó szervezet kijelöléséért, illetve a szervezet feladat- és hatáskörének meghatározásáért.

(2) A Magyar Honvédség parancsnoka az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogkörét a központi személyügyi szerv vezetője útján gyakorolja.

(3) A Magyar Honvédség parancsnoka az (1) bekezdés h) pontja szerinti jogkörét a Honvédség egészségügyi főnöke útján gyakorolja.

(4) A Magyar Honvédség parancsnoka szakmai irányítási jogkörét közvetlenül vagy - a (2) és (3) bekezdésen túl -a Magyar Honvédség Parancsnokság szervezeti és működési szabályzatában kijelölt elöljáró útján gyakorolja.

11. § (1) Magyar Honvédség parancsnoka a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében szakmai irányítási jogkörében

1. felelős a nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból eredő katonai kötelezettségek teljesítéséért,

2. felelős az ország fegyveres védelmi tervének előkészítéséért,

3. felelős a Honvédség hadrendjének kidolgozásáért,

4. intézkedik az ország területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazására,

5. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatkörébe utalt részeit,

6. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően engedélyezi a Honvédségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a Hvt. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtására történő igénybevételét, továbbá meghatározza a kirendelt erők eszközeit, fegyverzetét és az erőalkalmazás szabályait,

7. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően meghatározza a Hvt. 36. § (1) bekezdés i) pontja és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (7) bekezdése szerinti feladatban közreműködő erőket, továbbá a kirendelt erők eszközeit, fegyverzetét és az erőalkalmazás szabályait,

8. felelős a Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere működtetéséért, fejlesztéséért, működési feltételei biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer üzemeltetéséért,

9. közreműködik a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, a híradó, az informatikai és az információvédelmi feladatrendszer, a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek, valamint az energetikai hálózatok elemei közül a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében,

10. vezeti a Honvédség haderőtervezéssel és képességfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtását, az állománytáblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, javaslatot tesz a Honvédség fejlesztésére, létszámára, állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a békeidejű működéshez a normákon alapuló vagy szükséges erőforrásokra, az ország területének védelmi célú előkészítésére,

11. irányítja a képzések összehangolt tervezését és végrehajtását,

12. felelős az operatív belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer Honvédségnél történő kialakításáért és működtetéséért,

13. javaslatot tesz a minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlan és ingó vagyontárgy honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítására,

14. felelős az önkéntes tartalékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési és távoktatási rendszerével, motivációs és ösztöndíjrendszerével, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzésekkel, a hadtudományi kutatásfejlesztéssel összefüggő katonai követelmények meghatározásával és a katonai szervezetek tudományos tevékenységével, valamint a katonai pályára irányítással, a honvédelmi neveléssel, a katonai emlékhely- és hadisírgondozással kapcsolatos honvédségi feladatokat,

15. irányítja a Honvédség logisztikai és gazdálkodási rendszerét, tervezi és szervezi a honvédelmi szervezetek logisztikai és egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeinek biztosítására,

16. javaslatot tesz a főbb haditechnikai eszközök korszerűsítésére, próbahasználatot engedélyez, elrendeli a csapatpróbát, kiadja az alkalmazásba vételi és a kivonási határozatot, megtervezteti az eszköztartalékokat, valamint azok lépcsőzését és felhasználási lehetőségeit,

17. javaslatot dolgoz ki a Szent Korona veszélyeztetettsége esetén alkalmazandó eljárási szabályokra és a Honvéd Koronaőrség feladataira,

18. egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési programjának honvédelemmel kapcsolatos katonai-szakmai követelményei vonatkozásában,

19. felelős a katonai köznevelési intézmény fenntartói irányításáért, a katonai szakképesítések katonai-szakmai követelményeinek meghatározásáért,

20. vezeti a NATO Központi Rejtjel Elosztó Hatóság tevékenységét, az ügykezelés rendjére, az információbiztonságra vonatkozó követelmények kidolgozását,

21. irányítja a honvédelmi földmérési és térképészeti tevékenységet,

22. felelős az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekből eredő fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért,

23. felelős a Honvédség kiberműveleti tevékenységének tervezéséért, vezetéséért és fejlesztési irányainak meghatározásáért, irányítja a katonai műveletek kibertámogatásához szükséges honvédségi feladatokat a jogszabályban a honvédelmi ágazat elektronikus információbiztonságáért felelős szervezet egyetértésével,

24. meghatározza a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét, a Kormánynak a Honvédség készenléte fokozását elrendelő döntése esetén, a miniszter által meghatározottak szerint, intézkedik a Honvédség egésze és az egyes katonai szervezetek készenlétének fokozására vagy csökkentésére,

25. irányítja a hatáskörébe tartozó elismerésekkel, kulturális, rekreációs, valamint a szociális és kegyeleti gondoskodási tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtását,

26. irányítja a katonai légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatokat,

27. felelős a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának fejlesztéséért, működtetéséért, megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos híradó, informatikai szolgáltatások és információvédelmi feladatrendszer működőképességének biztosítása érdekében szükséges együttműködési feladatokat,

28. felelős az MH Légi Kutató-Mentő Szolgálat létrehozásáért és fenntartásáért,

29. dönt a hadfelszerelés rendszeresítéséről,

30. irányítja a katonai meteorológiai tevékenységet,

31. irányítja a Honvédség hatáskörébe utalt beszerzéseket,

32. irányítja a Honvédség hatáskörébe utalt hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai és kutatás-fejlesztési-innovációs feladatok végrehajtását,

33. felelős az anyagi szabványosítási, egységesítési és katonai minőségügyi feladatok végrehajtásáért,

34. irányítja a Honvédség képesség- és hadfelszerelés fejlesztési programjainak és projektjeinek katonai szakmai előkészítését, tervezését azoknak a Honvédségnél történő végrehajtását,

35. gyakorolja a Honvédség vezetési, hírközlő és informatikai rendszereinek hálózatfelügyeleti és hálózatgazdálkodási jogosítványait,

36. irányítja a honvédségi alkalmazói követelmények kidolgozását a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer fejlesztése vonatkozásában.

(2) A Magyar Honvédség parancsnoka jóváhagyja a közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.

(3) A Magyar Honvédség parancsnoka a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget, gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket.

(4) A Magyar Honvédség parancsnoka szakmai elöljárója a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken a Honvédség személyi állományának.

(5) A Magyar Honvédség parancsnoka feladatai vonatkozásában felelős

a) az erőforrás-tervezéshez szükséges alapadatok biztosításáért,

b) a Honvédség működésével kapcsolatos infrastrukturális-elhelyezési igények meghatározásáért,

c) a védelmi tervezés felső szintű feladataihoz szükséges tervezési alapadatok biztosításáért,

d) a hadfelszerelés-fejlesztés feladataihoz kapcsolódó alapadatok meghatározásáért.

8. A Magyar Honvédség Parancsnokság

12. § (1) A Magyar Honvédség Parancsnokság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó - költségvetési szervként működő - katonai szervezeteknek.

(2) A Magyar Honvédség Parancsnokság az (1) bekezdés szerinti középirányító szervként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -

a) az Áht. 9. § b) pontjában,

b) az Áht. 9. § d) pontjában,

c) - a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével - az Áht. 9. § e) pontjában és

d) az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

8/A. A Honvédség más magasabb szintű parancsnokságai

13. § (1) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság irányítja az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek tevékenységét.

(2) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző, a Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság szervezeti felépítése többszintű, központi és területi elvű vezetési funkciót ellátó és egyéb szaktevékenységet folytató szervezeti elemekre tagozódhat.

(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka jóváhagyja az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.

(4) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság az Áht. szerinti középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó - költségvetési szervként működő - katonai szervezeteknek.

(5) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság a (4) bekezdés szerinti középirányító szervként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -

a) az Áht. 9. § b) pontjában,

b) az Áht. 9. § d) pontjában,

c) - a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével - az Áht. 9. § e) pontjában és

d) az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

8/B. A szolgálati elöljárókra, hivatali felettesekre, szakmai elöljárókra, szakmai felettesekre vonatkozó előírások, valamint a Honvédség szakmai irányítási rendszere

14. § (1) A katonai szolgálati viszonyban álló vezető a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati elöljárója vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(2) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezető a neki alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(3) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakmai irányítási jogkörében eljárva

a) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések, döntések tervezetét véleményezi,

b) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések és döntések előkészítése és végrehajtása során a honvédelmi szervezetektől információkat kér, és részükre a szükséges információkat biztosítja,

c) előkészíti a jogszabályokat, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szakterületét érintően kiadja a belső rendelkezéseket és egyéb döntéseket,

d) ellenőrzi a honvédelmi szervezeteknek a szakterületéhez tartozó tevékenységet, valamint

e) szakterületéhez tartozó tevékenységére vonatkozó egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával biztosítja az egységes végrehajtást.

(4) Az állami vezetők és a Magyar Honvédség parancsnoka az e rendeletben meghatározott szakterületükön szakmai felettesként, illetve szakmai elöljáróként szakmai irányítást gyakorolnak, érintettség esetén a szakmai irányítási aktusaik tervezeteit kölcsönösen egyeztetik.

(5) A Honvédség szakmai irányítása keretében kiadott döntések érvényesüléséért a hivatali felettes, szolgálati elöljáró felel.

8/C. A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételei

15. § (1) A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételeit akkor kell biztosítani, ha a döntéshozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer működése békeidőszaki rendben nem biztosítható, vagy a békeidőszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy az irányítás és vezetés feltételei nem biztosíthatók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és műveleti szintű vezetési elemei a békeidőszaki objektumtól eltérő helyen működnek, ahol biztosítani kell az irányítás és vezetés biztonsági feltételeit.

(2) A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működésének infokommunikációs támogatását a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek biztosítják, melyek szolgáltatása az ágazat valamennyi szervezetére kiterjed."

2. § A Hvt. Vhr. 18. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi államigazgatási szerv - kivéve az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv - vezetője)

"j) évente a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározatban meghatározott határidőig megküldi a miniszternek a honvédelmi felkészítés feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervének összeállításához szükséges javaslatait és a szükséges költségvetési igényeket,"

3. § (1) A Hvt. Vhr. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Légitámadás esetére az államnak a személyi veszteségek és az anyagi károk csökkentése, megelőzése, az élet- és vagyonmentés céljából riasztási és tájékoztatási rendszert (a továbbiakban: légiriasztási rendszer) kell fenntartania."

(2) A Hvt. Vhr. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az ország egész területén vagy meghatározott részén a lakosság katasztrófa riasztása is, ez azonban nem veszélyeztetheti az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok elvégzését. Különleges jogrend idején - a veszélyhelyzet kivételével - az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása elsőbbséget élvez. A légiriasztási rendszernek lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén nem alkalmazható a 72. §, a 76/A. §, a 77. §, a 78. §, a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, valamint a 8. és 9. melléklet."

(3) A Hvt. Vhr. 71. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az ország egész területén vagy meghatározott részén terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén a lakosság riasztása és tájékoztatása is, ez azonban nem veszélyeztetheti az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok elvégzését. Különleges jogrend idején - a terrorveszélyhelyzet kivételével - az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása elsőbbséget élvez. A légiriasztási rendszernek a terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén a lakosság riasztására történő felhasználása során nem alkalmazható a 72. §, a 76. §, a 77. §, a 78. §, a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, valamint a 8. és 9. melléklet.

(5) A lakosság tájékoztatásáért, szükség esetén a riasztásáért felelős szervek és személyek úgy kötelesek eljárni, hogy megfelelően szolgálják a lakosság gyors tájékoztatását és riasztását.

(6) A légiriasztási közlemények lakosság részére történő közzétételét a közszolgálati, valamint a külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi műsorszolgáltató, műsorcsatornákon a műsorszóró hálózatra telepített Országos Légiriasztási Rendszer alkalmazásával kell végrehajtani."

4. § A Hvt.Vhr. 72. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A honvédelemért felelős miniszter)

"c) a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége útján

ca) koordinálja a légiriasztási rendszer kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

cb) kapcsolatot tart a légiriasztás rendszerének fenntartását és működtetését ellátó honvédelemben közreműködő szervekkel, koordinálja a honvédelmi felkészülés időszakában a szervezetek közötti együttműködést,

cc) közreműködik a műsorszóró hálózatra telepített Országos Légiriasztási Rendszer üzempróbái tapasztalatainak feldolgozásában,

cd) biztosítja a honvédelmi felkészülés időszakában a légiriasztási rendszer fenntartásában és működtetésében közreműködő szervezeteknek a védelmi igazgatást érintő hazai és nemzetközi válságkezelési gyakorlatokon való részvételt."

5. § A Hvt.Vhr. 73. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter)

"d) gondoskodik a települések riasztását szolgáló berendezések telepítésével, működtetésével, karbantartásával, időszakos hangos próbájával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a lakosság felkészítésétől, a légiriasztás elrendelése után a lakosság magatartására vonatkozó szabályok megismeréséről,

e) váratlan támadás esetén, megelőző védelmi helyzetben, rendkívüli állapotban a katasztrófavédelem riasztási rendszerében gondoskodik a lakosság légiriasztásáról".

6. § A Hvt.Vhr. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"74. § Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter

a) közreműködik a légiriasztás honvédelmi feladatainak végrehajtásában részt vevő műsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölésében, feladataik meghatározásában,

b) együttműködik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal a műsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók légiriasztásra történő felkészítésének szervezési és technikai feltételei biztosításában, a technikai rendszer korszerűsítésében, a működőképesség rendszeres ellenőrzésében,

c) közreműködik a légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel és műsorszórással kapcsolatos honvédelmi felkészítésében,

d) együttműködik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal és a miniszterrel a közszolgálati és nem közszolgálati műsorokat sugárzó rádió- és televízióállomások légiriasztási rendszerbe történő bevonására vonatkozó követelmények kidolgozásában és esetenkénti felülvizsgálatában,

e) a költségvetés tervezése során gondoskodik az a)-d) pont szerinti feladatok végrehajtásának fedezetéről."

7. § (1) A Hvt.Vhr. 75. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

"a) hatáskörében végzi a légiriasztási rendszer működtetésével, fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat,

b) együttműködik a miniszterrel, az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel, a BM OKF-fel, a Terrorelhárítási Központtal (a továbbiakban: TEK) és az MTVA-val,"

(2) A Hvt.Vhr. 75. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

"e) kijelöli a riasztás feladatainak végrehajtásában részt vevő műsorszolgáltatókat és elektronikus hírközlési szolgáltatókat, meghatározza feladataikat, és biztosítja az átkapcsoló rendszerbe történő bevonásuk technikai feltételeit,"

(3) A Hvt.Vhr. 75. §-a a következő g)-j) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

"g) gondoskodik a műsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók légiriasztásra történő felkészítésének szervezési és technikai feltételeiről, a technikai rendszer korszerűsítéséről, a működőképesség rendszeres ellenőrzéséről az érintett szervekkel egyeztetett műsoridőben,

h) végzi - a miniszterrel egyetértésben - a légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel és műsorszórással kapcsolatos honvédelmi felkészítését,

i) vezeti és koordinálja - a miniszterrel egyetértésben - a légiriasztási rendszert érintő rombolások, üzemkiesések helyreállításával összefüggő döntések végrehajtását,

j) a költségvetés tervezése során gondoskodik az a)-i) pont szerinti feladatok végrehajtásának fedezetéről."

8. § A Hvt.Vhr. 76. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A BM OKF)

"f) a légiriasztási rendszernek a lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén az ügyeleti szolgálata útján - a 78/A. §-ban meghatározott döntést követően - továbbítja az MTVA részére az a) pontban meghatározott közleményt."

9. § A Hvt.Vhr. a következő 76/A. §-sal egészül ki:

"76/A. § A TEK

a) előkészíti a lakosság tájékoztatásához, szükség esetén a riasztásához szükséges okmányokat, a terrortámadás jelentős és közvetlen veszélyével, a terrortámadással, illetve a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos közlendőket,

b) terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén, a lakosság tájékoztatása, szükség esetén a riasztása céljából az ügyeleti szolgálata útján - a 79. §-ban meghatározott döntést követően - továbbítja az MTVA részére az a) pontban meghatározott közlendőket,

c) végrehajtja a kijelölt katonai szervezettel kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat."

10. § A Hvt.Vhr. 77. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A kijelölt katonai szervezet vezetője)

"e) a TEK-kel, továbbá az MTVA-val kötött együttműködési megállapodásban meghatározza az együttműködés rendjét, a terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén a lakossági tájékoztatás, szükség esetén a riasztás elemeit, a riasztás elrendelésére és feloldására jogosult személyeket, az összeköttetés rendjét, a riasztásban érintett szervezetek feladatait, a riasztással kapcsolatos okmányok tárolására és kezelésére vonatkozó szabályokat, a riasztás feltételrendszerére és fejlesztésére vonatkozó szabályokat."

11. § A Hvt.Vhr. a következő 79. §-sal egészül ki:

"79. § Terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén a lakosság tájékoztatását, szükség esetén a riasztását a TEK főigazgatója vagy az általa kijelölt személy rendelheti el és oldhatja fel, amelyről értesíti a légierő ügyeletes parancsnokát."

12. § (1) A Hvt.Vhr. 80. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MTVA)

"a) a légiriasztás elrendelésének vagy feloldásának vételére folyamatos ügyeleti szolgáltatást működtet,"

(2) A Hvt.Vhr. 80. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MTVA)

"d) végzi a jogszabályban kijelölt országos vagy helyi műsorszolgáltató, műsorcsatorna légiriasztási közlemény adására történő központi átkapcsolását, visszakapcsolását a kiépített műszaki rendszerben, az átkapcsolási rendszer katasztrófák elleni védekezés során, valamint terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén is felhasználható a lakosság riasztására,"

13. § A Hvt.Vhr. 82. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiriasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően)

"a) az MTVA a közszolgálati műsorszolgáltatásban és a külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi műsorszolgáltatók a műsoraikban a közlemények átvételével,"

(a légiriasztást azonnal végre kell hajtani.)

14. § A Hvt.Vhr. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"83. § (1) A légiriasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően az MTVA stúdiójából a légiriadó elrendelése vagy feloldása a 9. melléklet II. pontja szerint történik.

(2) A légiriasztás jele a katasztrófavédelem rendszerében: a 9. melléklet pontjában meghatározott jelzés.

(3) A légiriasztás feloldásának jele a katasztrófavédelem rendszerében: a 9. melléklet I.2. pontjában meghatározott jelzés."

15. § A Hvt.Vhr. az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

16. § A Hvt.Vhr.

a) 1. § d) pontjában az "infokommunikációs rendszer" szövegrész helyébe az "a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere" szöveg,

b) 1. § k) pontjában, 25. alcím címében az "a Honvédség és a rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe az "a Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség" szöveg,

c) 25. § (2) bekezdés j) pontjában, 31/B. § (2) bekezdés j) pontjában az "a támogató infokommunikációs rendszer" szövegrész helyébe az "a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere" szöveg,

d) 26. § c) pontjában az "infokommunikációs rendszere" szövegrész helyébe "a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere" szöveg,

e) 29. § (1) bekezdés c) pontjában a "rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

f) 29. § (1) bekezdés e) pontjában, 65. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 66. § (3) bekezdésében, 69. § (1), (2), (6)-(7) bekezdésében a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség parancsnoka" szöveg,

g) 34. § (2) és (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében a "Honvédség és a rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő szervek" szöveg,

h) 42. § (1) bekezdésében a "jogkört miniszter gyakorolja, és az igénybevevő a Honvédség vagy rendvédelmi szerv, a szolgáltatás igénylésére a Honvédséget, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter" szövegrész helyébe a "jogkört a miniszter gyakorolja, és az igénybevevő honvédelmi szervezet, rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az Országgyűlési Őrség, a szolgáltatás igénylésére a Kormány e szerveket irányító tagja, az Országgyűlési Őrség esetén az Országgyűlés elnöke" szöveg,

i) 42. § (2) bekezdésében a "rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

j) 55. § (1) bekezdésében a "Honvédség és a rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "honvédelmi szervezet, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő szervek" szöveg,

k) 65. § (3) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében, 69. (3) bekezdésében a "rendvédelmi szerveknél" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szerveknél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, az Országgyűlési Őrségnél" szöveg,

l) 69. § (8) bekezdésében a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrészek helyébe a "Magyar Honvédség parancsnoka" szöveg,

m) 1. melléklet II. kategória 17. pontjában a "rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a Hvt.Vhr. 1. § b) és n) pontja.

18. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A légiriadó elrendelésének és feloldásának jelzése a polgári védelmi és az Országos Légiriasztási Rendszerben

I. A polgári védelmi rendszer hangjelzései (szirénajelek, jelzések)

I.1. Légiriasztás elrendelésekor leadásra kerülő hangjelzés

A jelzés megnevezése: LÉGIRIADÓ

A jelzés leírása: háromszor egymás után megismételt, 30 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (280 Hz és 400 Hz közötti) szirénahang, 30 másodperces szünettel.

I. 2. Légiriasztás feloldásakor leadásra kerülő hangjelzés

A jelzés megnevezése: LÉGIRIADÓ ELMÚLT

A jelzés leírása: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.

A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófariadó jelzés feloldására is vonatkozik.

II. A riasztás Országos Légiriasztási Rendszerben történő megjelenítése

A légiriasztás hangban és képben történő megjelenítése az OLGI rendszer vevőberendezéseinek átkapcsolásához, illetve visszakapcsoláshoz szükséges időtartamok figyelembevételével, az elrendelés és feloldás esetén is azonos, a 9. melléklet II.1. és II.2. pontjaiban rögzített rend szerint történik. A légiriasztás elrendelése és feloldása a televízió-és rádióadásokban egyidejűleg kerül megjelenítésre.

II. 1. A kisugárzott hang

A légiriasztási közérdekű közlemény közzététele szirénahanggal kezdődik, majd 30 másodperc elteltével, halkabb szirénahanggal a háttérben, 5 másodperces megszakítássokkal háromszor egymás után hallható a légiriadó elrendelésének, illetve lefújásának 8. melléklet szerinti szövege. A szöveg elhangzását követően a szirénahang továbbra is hallható, és 30 másodperc alatt teljesen elhalkul.

A szirénahang a közlemény szövegének megfelelően, a légiriasztás elrendelésének és feloldásának 9. melléklet I. részével összhangban váltakozó vagy állandó hangmagasságú.

II.2 A kisugárzott kép

A képernyő felső harmadában, középen Magyarország címere, középső harmadában, középen a "LÉGIRIADÓ" felirat olvasható. A felirat előtt és után egy-egy repülőgép körvonala látható. A képernyő alsó harmadában megjelenített szövegsávon. A szövegsáv bal oldalán, jobbra dőlő fekete csíkozás, középen a légiriasztás elrendelésének, illetve feloldásának 8. melléklet szerinti szövege olvasható. A légiriasztás szövege, az egyidejűleg hallható szöveggel szinkronban háromszor, fekete nagybetűkkel jelenik meg. A sugárzott kép feliratai, valamint a repülőgépek körvonalai ütemezetten halványulnak el és válnak ismét láthatóvá (pulzálnak).

A "LÉGIRIADÓ" felirat, a repülőgépek és a szövegsáv narancssárga színű. A címer, a felirat, a repülőgépek körvonalai és a szövegsáv mögötti háttér fekete színű."

Tartalomjegyzék