2018. évi III. törvény

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

1. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/A. § Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de

a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,

b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,

c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy

d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,

egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke - figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 34,04%-ának megfelelő összeg."

2. § A Hdt. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de

a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,

b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,

c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy

d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,

egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke - figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 34,04%-ának megfelelő összeg."

3. § A Hdt. a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § (1) E törvénynek a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2018. évi III. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 14/A. §-át, valamint 15/A. §-át a Módtv. hatálybalépését megelőzően megállapított ellátásokra is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 14/A. §-ában, valamint 15/A. §-ában megállapított mértékű járadék (a továbbiakban: emelt összeg) 2018. január 1-től illeti meg a jogosultat. A 2018. január 1-jét követően kifizetett járadék és az emelt összeg közötti különbözet kifizetéséről a Módtv. hatálybalépését követő hónapban kell gondoskodni."

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke