46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

2. § A Rendelet 3. §-a a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)

"n) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 46/2018. (XII. 19.)EMMI rendelethez

"1. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez

A) Az orvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alapképzésben

B) A szakorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

C) A szakorvosi képzések megnevezései

1. Aneszteziológia és általános sebészet

2. Idegsebészet és Szülészet-nőgyógyászat

3. Belgyógyászat és Szemészet

4. Fül-orr-gégegyógyászat és Csecsemő-és gyermekgyógyászat

5. Tüdőgyógyászat és Urológia

6. Ortopédia és Patológia

7. Neurológia és Pszichiátria

8. Radiológia és Sugárterápia

9. Plasztikai Sebészet és Klinikai biológia

10. Mikrobiológia és bakteriológia és Biokémia

11. Immunológia és Mellkassebészet

12. Gyermeksebészet és Érsebészet

13. Kardiológia és Gasztroenterológia

14. Reumatológia és Általános hematológia

15. Endokrinológia és Fizioterápia

16. Neuropszichiátria és Bőr-és nemibeteg-gyógyászat

17. Radiológia és Gyermekpszichiátria

18. Geriátria és Nefrológia

19. Infektológia és Társadalom-orvostan és szociális orvostan

20. Farmakológia és foglalkozás-orvostan

21. Allergológia és Nukleáris medicina

22. Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) és Haematológia

23. Sztomatológia és Bőrgyógyászat

24. Nemi betegségek és Trópusi betegségek

25. Gasztroenterológiai sebészet és Baleseti és sürgősségi orvostan

26. Klinikai neurofiziológia és Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)

27. Orvosi onkológia és orvosi genetika

D) A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

E) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

1.2. 1981. január 1. Görögország,

1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.6. 2002. június 1. Svájc,

1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

1.9. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

2.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

2.2. 1981. január 1. Görögország,

2.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

2.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

2.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

2.6. 2002. június 1. Svájc,

2.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

2.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

2.9. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított oklevél, akinek orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A), B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.

12. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 31-éig megkezdődött, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

13. Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére Spanyolországban kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz. királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát.

14. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó - az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító - rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhető.

14.1. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság,

14.2. 2002. június 1. Svájc,

14.3. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

14.4. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

14.5. 2013. július 1. Horvátország esetében.

15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban megszerzett és az irányelv V. melléklet 5.1.2. és 5.1.3. pontjában felsorolt szakorvosi képesítés azon orvosok esetében, akik szakorvosi képzésüket 1983. december 31. után és 1991. január 1. előtt kezdték meg, feltéve, hogy a képesítés megszerzését tanúsító okirathoz csatolják azt az illetékes olaszországi hatóságok által kiállított igazolást, amelynek értelmében az érintett orvos Olaszországban ugyanazon az érintett szakterületen ténylegesen és jogszerűen, az igazolás kiállítását megelőző tíz éven belül legalább hét egymást követő évben szakorvosként tevékenykedett."

2. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

"2. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EÜM rendelethez

A) Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1979. június 29. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

1.2. 1981. január 1. Görögország esetében,

1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

1.6. 2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével,

1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,

1.8. 2007. január 1. Bulgária esetében,

1.9. 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében,

1.10. 2013. július 1. Horvátország esetében,

amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint általános ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel meg az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.

10. A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében - a 9. pontban foglaltaktól eltérően - kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

Feltétel nélkül elismerésre kerül a 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban kiállított ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, és amely az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:

a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy

b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 52.3. cikkének 2. pontja (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011., 174. szám, 1039. tétel), és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga -érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló - a Lengyelországra vonatkozóan A) és B) pontban említett - ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik.

11. Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre vonatkozóan - a 9. pontban foglaltaktól eltérően - a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

Feltétel nélkül elismerésre kerülnek a következő általános ápolói oklevelek azon tagállami állampolgárok esetében, akik Romániában végezték el általános ápolói képzésüket, és akik képzése nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amelynek értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül és ennek során a betegek ápolásának megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért teljes körű felelősséggel tartozott:

a) Certificat de competenta e profesionale de asistent medical generalist, scoalá postliceala típusú intézményben szerzett felsőfokú képesítés keretében, igazolva, hogy a képzés 2007. január 1. előtt kezdődött;

b) Diploma de absolvire de asistent medical generalist, rövid távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött;

c) Diploma de licenta de asistent medical generalist, hosszú távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött.

12. Az 1-11. pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia."

3. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

"3. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez

A) A fogorvosok számára előírt alapképesítés megszerzését tanúsító okiratok

B) A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

1. Szájsebészet

2. Fogszabályozástan

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

1.2. 1981. január 1. Görögország,

1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

1.4. 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.6. 2002. június 1. Svájc,

1.7. 2003. október 1. Románia,

1.8. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

1.9. 2007. január 1. Bulgária,

1.10. 2013. július 1. Horvátország

esetében, amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

2.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

2.2. 2008. június 4. Portugália esetében,

2.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

2.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,

2.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,

2.6. 2005. január 27. Belgium esetében,

2.7. 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében,

2.8. 2002. június 1. Svájc esetében,

2.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

2.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

2.11. 1981. január 1. Görögország esetében,

2.12. 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

3.2. 2008. június 4. Portugália esetében,

3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,

3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,

3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

3.7. 2004. április 30. Svájc esetében,

3.8. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

3.9. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

3.10. 1981. január 1. Görögország esetében,

3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. március 11 -ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül - a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított - fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) pontban megnevezett oklevelet, képesítést.

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

12. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:

12.1. az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt szakmai alkalmassági vizsgát annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezőknek megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik;

12.2. az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén a fogorvosi tevékenységet;

12.3. ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint azok, akik az A) pontban Olaszország vonatkozásában említett oklevéllel rendelkeznek.

A 12.1. pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól mentesül az a tagállami állampolgár, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

13. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e után kezdte meg, és aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte meg, és az oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy ez a három éves tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

14. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

16. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh Köztársaságra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

17. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

18. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003. október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.

19. Az irányelv 21. cikkének megfelelően feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosoknak az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirata, ha a kérelmező a képzését 2016. január 18-ig megkezdte.

20. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket Spanyolországban olyan személyek részére bocsátottak ki, akik orvosi egyetemi képzésüket 1986. január 1. és 1997. december 31. között kezdték meg, és amelyekhez a spanyol illetékes hatóságok által kibocsátott igazolást csatoltak.

Az igazolásnak a következő feltételek teljesülését kell igazolnia:

20.1. az érintett szakember sikeresen lezárta legalább hároméves, az illetékes spanyol hatóságok által az irányelv 34. cikkében említett képzéssel egyenértékűként elismert tanulmányait;

20.2. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket Spanyolországban, az igazolás kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta;

20.3. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket ugyanolyan feltételek mellett jogosult gyakorolni, illetve ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint azok, akik az irányelv V. melléklet 5.3.2. pontjában Spanyolország tekintetében felsorolt, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek."

4. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

"4. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez

A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,

1.2. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

1.4. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.5. 2002. június 1. Svájc,

1.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia,

1.7. 2007. január 1. Bulgária,

1.8. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11 -ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovén szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékélni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amelyet a C) pont 1.2. és 1.3. alpontja szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás kísér, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet:

10.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság, 10.2.1986. január 1. Spanyolország és Portugália,

10.3.1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,

10.4. 1995. május 1. Liechtenstein,

10.5. 2002. június 1. Svájc,

10.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

10.7. 2007. január 1. Bulgária,

10.8. 2013. július 1. Horvátország

esetében.

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél a 10. pont szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén amennyiben:

a) 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

b) azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.

12. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket

12.1. Lengyelországban a képzést 2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők részére, az irányelv 40. cikkében megállapított képzési minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzés nyomán bocsátottak ki, és

12.2. amelyeket az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:

a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy

b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 53.3. cikke (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye 2011., 174. szám, 1039. tétel) és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló hasonló szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-e, mint azok a szülésznők, akik az irányelv V. melléklet 5.5.2. pontjában Lengyelországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel rendelkeznek.

13. A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan - az 9. és 10. pontban foglaltaktól eltérően a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.

Feltétel - nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrica-ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülésznői szakterületen szerzett oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában.

14. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok a szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyekben a kérelmező a képzést 2016. január 18. előtt kezdte meg, és a képzésre történő felvétel feltétele az irányelv 40. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti I. irány esetében a tíz éves általános és középiskolai vagy ennek megfelelő szintű oktatás elvégzése, az irányelv 40. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti II. irány esetében pedig egy általános ápolói képzésnek az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontja szerinti, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolt befejezése.

C) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei

1. A B) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén ismerhetők el feltétel nélkül:

1.1. legalább hároméves, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, és amely legalább 4600 órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, és a minimális időtartam legalább egyharmada klinikai gyakorlatból áll;

1.2. legalább kétéves és legalább 3600 órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte;

1.3. legalább 18 hónapos és legalább 3000 órányi képzésből álló, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan egyéves szakmai tapasztalat követett, amelyről a 2. pont szerinti igazolást bocsátottak ki;

2. az 1. pont 1.3. alpontja szerinti - az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott - igazolás tanúsítja, hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben, a megfelelő ideig kielégítő módon gyakorolta a szülésznői tevékenységek teljes körét."

5. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

"5. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez

A) A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

1.1. 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság,

1.2. 1993. november 1. Olaszország,

1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia,

1.4. 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország,

1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,

1.6. 2002. június 1. Svájc,

1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

1.9. 2013. július 1. Horvátország

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11 -ét megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet.

10. Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti oklevél megszerzése mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi tevékenység megkezdésének feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy a tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban."

Tartalomjegyzék