2018. évi XLVI. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló."

2. § Az Stv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A doppingtilalomra, valamint a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg."

3. § Az Stv. 47. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A választottbíráskodásról szóló törvénytől eltérően sportszervezetek jogvitáiban a Sport Állandó Választottbíróságot és a svájci székhelyű Court of Arbitration for Sport választottbírósági intézményt kivéve állandó vagy eseti választottbíróság nem járhat el."

4. § Az Stv. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével összefüggő, e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásáról a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

5. § Az Stv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány által külön jogszabályban olimpiai központnak minősített, állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelője köteles e központokat elsődlegesen sportcélokra használni, ezt a célt az olimpiai központok másodlagos használata során sem veszélyeztetheti."

6. § Az Stv. 76/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76/G. § A nemzeti sportinformációs rendszerbe a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltatnak

a) a sportszervezetek,

b) a sportszövetségek,

c) a sportköztestületek és

d) a sportlétesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője vagy használója."

7. § Az Stv. 77. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"n) sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják és ahol néző tartózkodhat,"

8. § Az Stv. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Hivatásos sportoló sportszervezettel e törvény hatálybalépése után egyéni vállalkozóként hivatásos sportolói tevékenysége körében polgári jogi szerződést nem köthet. A már megkötött polgári jogi szerződések a szerződéses időtartam végéig, de legfeljebb 2006. december 31-ig hatályosak."

9. § Az Stv. "Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 78/I. §-sal egészül ki:

"78/I. § (1) A sportszövetség által a 37. § alapján el nem vont vagy nem elvonható labdarúgó

a) sporttevékenység,

b) sportversenyek (mérkőzések)

televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) történő közvetítésével (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: közvetítések) kapcsolatos szerződések hatálya 2018. szeptember 30. napjával megszűnik, és ha e napon a közvetítésekkel kapcsolatos szerződésekből eredő vagyoni értékű jogokkal a sportszervezeten vagy sportszövetségen kívül más személy vagy szervezet rendelkezik, akkor a közvetítésekkel kapcsolatos jogok 2018. szeptember 30. napján kártalanítás ellenében a törvény erejénél fogva a sportszervezetre szállnak vissza. A kártalanítás megállapítására, összegére, a bírósági hatáskörre és az igény érvényesítésére a Civil tv. 75. §-ának rendelkezései az irányadóak.

(2) E törvénynek a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 47. § (8) bekezdését a Módtv4. hatálybalépése előtt kötött szerződésekből eredő jogviták esetében is alkalmazni kell."

10. § Az Stv.

a) 76/D. § (3) bekezdésében a "kezelheti" szövegrész helyébe a "kezeli" szöveg,

b) 76/E. § (1) bekezdésében a "pontjában meghatározott" szövegrész helyébe a "pontja szerinti" szöveg,

c) 76/F. § (2) bekezdésében a "bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "bekezdésében meghatározott" szöveg,

d) 79. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában a "szabályokat és" szövegrész helyébe a "szabályokat," szöveg

lép.

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

11. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésből eredő kártalanítási igény - ha a Ptk. alapján egyéb okból még nem évült el - 2018. december 30. napján elévül. Az elévülést kizárólag a (3) bekezdés szerinti bírósági eljárást megindító kereset benyújtása szakítja meg, az elévülés egyéb okból való megszakításának vagy nyugvásának helye nincs."

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék