47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott jogszabályfordításokat. Az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik a jogszabályfordítások előkészítéséről és rendszeres felülvizsgálatáról."

(2) Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az 1989. október 23-án és azt követően kihirdetett valamennyi jogszabály kihirdetett szövegét."

(3) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Jogszabálytár szerkesztéséről, az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabály és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítások közzétételéről - a 9. § szerinti közszolgáltatási szerződéssel - az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök