4/2018. (II. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. és 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

"8/A. Szolgáltató Önkormányzat Díj

8/A. § (1) A Szolgáltató Önkormányzat Díj adományozható a "Szolgáltató Önkormányzat" kritériumrendszer szerinti, az együttműködés, átláthatóság és nyitottság, hatásosság, hatékonyságjavulás, fontosság, fenntarthatóság és megismételhetőség szempontjából jó gyakorlatot megvalósító helyi önkormányzatok számára.

(2) A díj elnyerésének feltétele pályázat benyújtása.

(3) A Szolgáltató Önkormányzat Díj kategóriáit évente a Szolgáltató Önkormányzat Díj Szakmai Kuratóriuma (a továbbiakban: szakmai kuratórium) alakítja ki.

(4) A Szolgáltató Önkormányzat Díjban évente legfeljebb tíz helyi önkormányzat részesíthető.

(5) A Szolgáltató Önkormányzat Díjban nem részesülhet az a helyi önkormányzat, amelynél

a) a működéssel, gazdálkodással összefüggésben végleges hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított szabálysértést, bűncselekményt követtek el,

b) az Országgyűlés a képviselő-testületet feloszlató határozatot hozott,

c) az államháztartási rendet megsértették (különösen adatszolgáltatás, állami támogatás felhasználása, gazdálkodás során),

d) a törvényességi felügyeleti eljárásban a kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdése, 136. § (2) bekezdése és 137. § (1) bekezdése szerinti intézkedést tette,

az a) pont esetében a határozat véglegessé válásától vagy jogerőre emelkedésétől, a b) pont esetében a határozat közzétételétől, a c) és d) pont esetében a szabálytalanság megállapításától számított három évig.

(6) A helyi önkormányzat pályázatában nyilatkozik arról, hogy az (5) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn. A szakmai kuratórium a nyilatkozatban foglaltakat a hatósági és az önkormányzati nyilvántartások alapján ellenőrzi.

(7) A Szolgáltató Önkormányzat Díjátadása évente egyszer a Helyi Önkormányzatok Napja (szeptember 30.) alkalmával történik."

2. § Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A 8/A. § szerinti elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és a 33. melléklet szerinti emléktábla jár."

3. § (1) Az R. 12. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A(z)]

"f) 8/A. §-ban meghatározott díj leírását a 33. melléklet tartalmazza,"

(2) Az R. 12. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A(z)]

"g) 9. §-ban meghatározott díj leírását a 6. melléklet tartalmazza,"

4. § Az R. 37. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a belügyi szerv vezetője más belügyi szerv állományába tartozó személyt kíván elismerésben részesíteni, az elismerési javaslatot az érintett belügyi szerv vezetőjével egyetértésben terjeszti fel."

5. § Az R. a következő 52/C. §-sal egészül ki:

"52/C. § (1) A 8/A. §-ban meghatározott elismerés elnyerése érdekében benyújtott pályázatokat a szakmai kuratórium fogadja be, véleményezi és rangsorolja. A szakmai kuratórium a pályázati határidőben beérkezett, a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat értékeli.

(2) A szakmai kuratórium elnökét és tagjait évente a belügyminiszter kéri fel önkormányzati szakemberek közül. A szakmai kuratórium létszáma legfeljebb kilenc fő.

(3) A szakmai kuratórium döntését szótöbbséggel hozza.

(4) A szakmai kuratórium döntését követően a Szolgáltató Önkormányzat Díj adományozására vonatkozó javaslatát eljuttatja a belügyminiszterhez.

(5) A szakmai kuratóriumban való részvételért tiszteletdíj nem jár."

6. § Az R. a következő 60. §-sal egészül ki:

"60. § A Szolgáltató Önkormányzat Díj átadására első alkalommal - e rendeletnek a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról szóló 4/2018. (II. 23.) BM rendelettel megállapított 8/A. § (7) bekezdésében rögzített időponttól eltérően - 2018 novemberében kerül sor."

7. § Az R. az 1. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.

8. § Az R.

a) 10. § (1) bekezdésében a "8-9/B. §-ban" szövegrész helyébe a "8., 9. és 9/B. §-ban" szöveg,

b) 51. § (1) bekezdésében az "a 7., 9.," szövegrész helyébe az "a 7., 8/A., 9.," szöveg

lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 4/2018. (II. 23.) BM rendelethez

"33. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Szolgáltató Önkormányzat Díj Emléktábla leírása és az adományozására vonatkozó eljárás

1. Az emléktábla 42x66 cm méretű, 2 cm vastagságú, csiszolt felületű fehér márványból és bronzból készült, prof. dr. Berek Lajos szobrászművész tervei alapján. Az emléktábla feliratai a márványlapba vésve aranyozással készülnek. Az emléktábla felső középső részén 3,5 cm magasságú betűkkel a "SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT DÍJ" felirat szerepel, az emléktábla bal oldalán az adományozás éve látható. A márványlap jobb felső részén helyezkedik el Magyarország sematikus, bronzból készült, 36x25 cm befogadó méretű térképe a megyehatárok és a főbb felszíni vizeink (Duna, Tisza, Balaton, Tisza-tó) feltüntetésével, valamint a díjazott önkormányzat helyének megjelölésével. A térkép alatt, az emléktábla jobb alsó részén a segítőkészséget is kifejező, bronzból készült, egymásba fonódó két jobb kéz található az alkarok egy részével, aminek befogadó mérete 30x12 cm. Az emléktábla jobb alsó sarkában prof. dr. Berek Lajos szobrászművész szignója látható.

2. A pályázati kiírásban meg kell határozni a pályázat minimális tartalmi és általános formai követelményeit, amelyek különösen

a) a pályázat benyújtójának neve,

b) a jó gyakorlatot megvalósító település bemutatása,

c) a jó gyakorlat bemutatása: indulási háttér, program célja, a jó gyakorlat eredményei,

d) a pályázat magyar nyelven történő benyújtása.

3. A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy

a) a díj évenként egy, a pályázat benyújtását megelőző években megvalósult és a pályázat benyújtását megelőző évben is fenntartott jó gyakorlat alapján nyerhető el;

b) a pályázat többször is benyújtható, azonban a díj ugyanazon jó gyakorlatért egy alkalommal nyerhető el;

c) a díj elnyerése esetén a nyertes önkormányzat a díj adományozását igazoló oklevelet és emléktáblát kap."

Tartalomjegyzék