53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 23. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 130 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A havi 130 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására az (1) és (3) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor."

2. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/S. §-sal egészül ki:

"76/S. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.9.) megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2018. március 1-jétől jogosultak.

(2) A Módr.9.-cel megállapított 23. § (13) bekezdése szerinti díjazást a finanszírozó első alkalommal 2018. március hónapra utalványozza."

3. § A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A 43/1999. Korm. rendelet

a) 14. § (10) bekezdésében a "390 000 Ft" szövegrész helyébe az "520 000 Ft" szöveg,

b) 25. § (4) bekezdésében az "az alapdíj" szövegrész helyébe az "az alapdíj és a 23. § (13) bekezdése szerinti rezsitámogatás" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2018. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
122 325,3
4 800,0
649,3
10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen137 880,8
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat
2 317,1
24 009,8
483,4
121,6
96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás32 070,1
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 796,9
8.Művesekezelés23 171,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
2 611,3
55,0
1 250,0
20,0
20 719,2
1 410,3
8 126,0
2 381,1
13.Célelőirányzatok összesen36 572,9
15.Mentés42 984,7
17.Laboratóriumi ellátás25 458,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
170 537,6
590 249,4
497 969,8
85 844,8
1 434,8
5 000,0
1 000,0
75 000,0
42 653,4
18.Összevont szakellátás összesen879 440,4
19.Népegészségügy fejlesztése1 703,3
20.Háziorvosi ellátás fejlesztése0,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék11 604,7
ÖSSZESEN1 232 307,9

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére