5/2018. (III. 12.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet

Az 1. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 2. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakmai irányító miniszterek véleményének a kikérésével,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér Megyei Kormányhivatal útján a kormányhivatalok hatékony, egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és adattárházrendszert (a továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. A rendszer informatikai infrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként - a szerződésben foglalt mértékben - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti."

(2) Az R1. 6. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A gazdálkodási rendszer biztosítja

a) elektronikus számla fogadását,

b) elektronikus számla kibocsátását,

c) mind a papírbizonylatok elektronikus képe, mind az elektronikus számla alapján gazdálkodási cselekmények elektronikus elvégzését.

(7) Az irányítástámogatási rendszer biztosítja

a) az egységes működés keretein belül a kormányhivatalok egyedi működéséhez szükséges gazdálkodási és irányítási funkciók összehangolt informatikai támogatását,

b) a kormányhivatalok közös törzsadataira alapozott működést,

c) a kormányhivatalok együttes adatainak valós idejű kiértékelhetőségét.

(8) Az irányítástámogatási rendszerre vonatkozó, a szervezeti átalakulásokból, a rendszer funkcionalitását nem érintő változásokból adódó módosításokat az (1) bekezdésben kijelölt kormányhivatal saját hatáskörben elvégezheti. E feladatának ellátása nem igényelheti sem a program fejlesztőjének, sem szállítójának a közreműködését."

2. § Az R1.

a) 4. §-ában a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 6. § (2)-(5) bekezdésében az "adattárház" szövegrész helyébe az "adattárházrendszer" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 1-3. §-a,

b) 5. § (1) bekezdése,

c) 7-8. §-a,

d) 1. melléklete.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítása

4 . § (1) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az 5. melléklet I. részében rögzített követelményt nem kell alkalmazni nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, műhelyre vagy ipari területen lévő technológiai épületre, ha nincs benne fűtés vagy annak fűtésienergiaszükségletét kizárólag geotermális forrásból vagy kapcsolt energiatermeléssel oldják meg."

(2) Hatályát veszti az R2. 1. melléklet I., II. és III. része.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére