79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés b) és c) pontokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt foglalkozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyoni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés a) pontban meghatározott tevékenységet a b), illetve c) pontban meghatározott tevékenységekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni."

2. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Ha az utazási csomagnak, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képezi, akkor az utazásszervező, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésekor a Kertv. 6/F. § (4) bekezdésében foglalt, az utazóra mint kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással rendelkezni.

(2) A kedvezményezett részére kötött biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosítási szerződés tartalmazza azt a kikötést, hogy a biztosítás fedezetének a kárenyhítést végző biztosító általi igénybevételéről a biztosító a Kormányhivatalt két munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosításra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik a kedvezményezett hazautaztatásáról, illetve a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezéséről, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító megteszi. Ezen intézkedések megtétele érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus úton a biztosító rendelkezésére bocsátani az intézkedéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt.

(5) A biztosító az e §-ban foglalt szerződések esetében a (2) bekezdés szerint köteles fedezetet nyújtani azzal, hogy évente helytáll a 8. § (3) bekezdésében foglalt vagyoni biztosíték legalább 10%-ának, a nem menetrendszerinti repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítás esetén, legalább 20%-ának megfelelő összegben.

(6) Amennyiben az utazási vállalkozó a 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja a biztosító rendelkezésére a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a Kormányhivatal - a bírság alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett - 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal az érintett biztosítót valamennyi ilyen intézkedéséről, a külpolitikáért felelős minisztert pedig az utazók hazautaztatásával, kényszerű kint tartózkodásával kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatja.

(7) Az utazó az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. A biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a biztosító az utazóval szemben nem érvényesítheti. Ha a biztosító az utazó számára teljesített, az utazónak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai a teljesítés erejéig átszállnak a biztosítóra."

3. § Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) E rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 9/A. § (1) bekezdése szerinti, az utazóra mint kedvezményezettre kötött biztosításra vonatkozó rendelkezéseket a 2018. július 1. napján folyamatban lévő, és - ha a szerződés megkötésére 2018. július 1-je előtt került sor - 2018. július 1-jén, illetve 2018. július 1-jét követően megkezdett utazásokra is alkalmazni kell.

(2) Az utazási vállalkozó - szükség esetén - az e rendeletnek az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával módosított 8. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosítékot 2018. július 1-jéig köteles megemelni a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értéknek megfelelően azzal, hogy a megemelt vagyoni biztosíték kiterjed azokra az utazásokra, amelyeket 2018. július 1-jén megkezdtek, vagy amelyek 2018. július 1-jén folyamatban vannak. A vagyoni biztosíték megemelésének megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Kormányhivatalnak 2018. augusztus 31-ig megfelelően igazolni.

(3) A 8. § (10) bekezdésében megjelölt, e rendeletnek az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseivel összhangban álló biztosítéki szerződést a 2018. évben legfeljebb fél éves időtartamra kell megkötni."

4. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A 9/A. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2018. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-4. § és a 7. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

6. § Nem lép hatályba az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a, 17. §-a és 22. §-a.

7. § (1) E rendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 2. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére