98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jogviszony: a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony és az állami szolgálati jogviszony,

b) tisztviselő: a kormánytisztviselő, a köztisztviselő, az állami tisztviselő, a kormányzati ügykezelő, közszolgálati ügykezelő, illetve az állami ügykezelő,

c) tisztviselő azonosító adatai: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2. melléklet I/A. pont 1-4. és 6-7. alpontja szerinti adatok.

2. §[1] (1) A tisztviselő és a munkáltatók az általános együttműködési kötelezettség keretében - a Kttv. 9. § (2) és (3) bekezdésével összhangban - kölcsönösen értesítik egymást a Kttv. 62/A. §-a szerinti jogviszony-létesítéssel közvetlenül összefüggő jogi tényekről.

(2) Bármely e rendelet szerinti jogviszony létesítése esetén vizsgálni kell a létrehozni tervezett jogviszonyt megelőző jogviszony megszűnésének időpontját. Ha a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony létesítése között eltelt idő 30 nap vagy annál rövidebb, akkor az új munkáltató - a Kttv. 62/A. §-a szerinti jogviszony-létesítéshez kapcsolódó kötelezettségek érvényesíthetősége érdekében - a korábbi munkáltatót az új jogviszony létesítését követő 3 munkanapon belül írásban értesíti. Végleges áthelyezés esetén az értesítési kötelezettség a Kttv. 59. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében teljesíthető.

3. §[2] Ha a tisztviselő a Kttv. 62/A. §-a szerint új jogviszonyt nem létesít, erről - a Kttv. 107. § (2) bekezdés b) pontja szerint a korábbi munkáltatót terhelő kötelezettség teljesítése érdekében - a jogviszonya megszűnését követő 31. naptól számított 3 munkanapon belül a korábbi munkáltatót írásban értesíti.

4. §[3] A korábbi munkáltató a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a tisztviselő részére a megváltásra kerülő szabadságról, az új jogviszonya alapján a tisztviselőt megillető szabadsághoz hozzászámítandó szabadságról, a végkielégítésnek a visszafizetéssel érintett összegéről és az új jogviszonyban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító időből figyelembe vehető időtartamról igazolást állít ki, amelyet egyidejűleg az új munkáltató részére is továbbít.

5. §[4] A 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés tartalmazza a tisztviselő azonosító adatait, az új munkáltató azonosító adatait, az új jogviszony típusát és létesítésének időpontját. A 3. § szerinti értesítés a tisztviselő azonosító adatait tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ha a tisztviselő jogviszonya a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény hatálybalépését követően szűnt meg vagy került megszüntetésre, és e rendelet hatálybalépését megelőzően a tisztviselő új jogviszonyt létesített, akkor az új munkáltató e rendelet hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a korábbi munkáltatót a jogviszony létesítés tényéről és időpontjáról értesíti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.04.

[2] Megállapította a 158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.04.

[3] Megállapította a 158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.04.

[4] Megállapította a 158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.04.