12/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint 76. § (5) bekezdés b) pontjában, a 6. és 7. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben, az 1. alcím 6. és 7. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosításáról

1. § Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet] 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"j) termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél."

2. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki)

"b) a minisztériummal - pályázati eljárást követően - gomba-szakellenőri tanfolyam szervezésére vonatkozó megállapodást kötött jogi személy vagy egyéni vállalkozó (egyéni cég) által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon részt vett, és sikeres vizsgát tett,"

3. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló miniszteri rendelet alapján védett gombafajnak minősített fajhoz tartozó gomba emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül, amelyet a gomba-szakellenőr a begyűjtött gombák közül kiválogat és elkülönít."

4. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 6. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapján közzétett, a 3. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyomtatvány szerinti gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki.

(2) A gombaminősítési igazolás eredeti példánya a gombatétel minősítését kérőnél, a másolati példánya a gomba-szakellenőrnél marad. A gombaminősítési igazolást piacon kívüli minősítés esetén a gomba-szakellenőr, piacon történő minősítés esetén a piac üzemeltetője a kiállítástól számított két évig köteles megőrizni.

(3) Piaci árusítás esetén a gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és amelyet az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gomba-szakellenőrnek."

5. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a gombaminősítési igazolás sorszámát és a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltételt.

(3) A gomba-szakellenőr a lakossági gombaminősítésről a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást (a továbbiakban: gombaminősítési napló) vezet. A lakossági gombaminősítés során a gombajegyzékben nem szereplő gomba is emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető.

(4) A gombaminősítési naplót a gomba-szakellenőr, illetve piacon történő gomba-szakellenőri minősítés esetén a piac üzemeltetője az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig köteles megőrizni."

6. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A gombatételt forgalomba hozó a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gombakészlet kimerülését követően két hónapig köteles megőrizni.

(2) A vendéglátó létesítményben a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gombából készült étel felszolgálását vagy forgalomba hozatalát követő egy hónapig kell megőrizni."

7. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A 2. melléklet C. oszlopában szereplő felhasználási feltételt jól látható módon, az előrecsomagolt gomba csomagolásán a termék megnevezésével azonos látómezőben, nem előrecsomagolt formában árusított gomba esetén az eladás helyén kell feltüntetni.

(2) Gombakeverék és feldolgozott gomba kizárólag csomagolva hozható forgalomba.

(3) Forgalomba hozatalra szánt gombakeverék vagy gombakeveréket is tartalmazó termék leíró nevében akkor tüntethető fel gombafaj neve, ha az legalább 50 tömegszázalék arányban van jelen a termékben.

(4) A gombakeverék leíró nevében abban az esetben szerepelhet, hogy a gombakeverék vadon termett gombából áll vagy abból származik, ha a gombakeverék nem tartalmaz termesztett gombát vagy abból származó részt."

8. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Agrárminisztérium" szöveg, a "szervezett" szövegrész helyébe a "szervezett és felügyelt" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (4) bekezdésében, 10. § (1) és (3) bekezdésében a "gombavizsgálati" szövegrész helyébe a "gombaminősítési" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "vizsgált" szövegrész helyébe a "minősített" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében az "a járási hivatalt" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt" szöveg,

e) 14. § (2) bekezdés d) pontjában a "gombavizsgálatból" szövegrész helyébe a "gombaminősítésből" szöveg

lép.

9. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

c) a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

a) 5. § (5) bekezdése,

b) 10. § (1) bekezdésében az " , a 3. melléklet I. pontja szerinti" szövegrész,

c) 10. § (2) bekezdése.

2. A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosítása

11. § A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet [a továbbiakban: 24/2012. (III. 19.) VM rendelet] a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A trifla gyűjtésének e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni."

12. § A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet Mellékletének 1. pont 1.2. alpontjában a "kátrányszagú" szövegrész helyébe a "fodrosbélű" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 24/2012. (III. 19.) VM rendelet Mellékletének 1.5. pontja.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

15. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

"2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

Piacon, valamint az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke

ABC
1.Magyar név
Latin név
Árusítási feltételekFelhasználási feltételek
2.Cseh kucsmagomba
Verpa bohemica
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
3.Fattyú kucsmagomba
Morchella semilibera
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
4.Hegyes kucsmagomba
Morchella deliciosa
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
5.Ízletes kucsmagomba
Morchella esculenta
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
6.Pusztai kucsmagomba
Morchella steppicola
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
7.Júdásfülgomba
Auricularia auricula-judae
Csak a rugalmas példányok
árusíthatók
8.Sárga gévagomba
Laetiporus sulphureus
A fával érintkező fásodó rész
kivágásával árusítható a fiatal,
puha példány
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
9.Sárga gereben
Hydnum repandum
Csak a fiatal termőtest árusítható
10.Sárgásvörös gereben
Hydnum rufescens
Csak a fiatal termőtest árusítható
11.Sárga rókagomba
Cantharellus cibarius
12.Halvány rókagomba
Cantharellus pallens
13.Szagos rókagomba
Craterellus lutescens
14.Tölcséres rókagomba
Craterellus tubaeformis
15.Szürke rókagomba
Craterellus cinereus
16.Sötét trombitagomba
Craterellus cornucopioides
17.Bronzos vargánya
Boletus aereus
18.Ízletes vargánya
Boletus edulis
19.Nyári vargánya
Boletus reticulatus
20.Barna tinóru
Imleria badia
21.Molyhos tinóru
Xerocomus subtomentosus
Csak a fiatal termőtest árusítható
22.Barna gyűrűstinóru
Suillus luteus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le
kell húzni
23.Sárga gyűrűstinóru
Suillus grevillei
Elkészítés előtt a kalap bőrét le
kell húzni
24.Szemcsésnyelű fenyőtinóru
Suillus granulatus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le
kell húzni
25.Rózsástövű fenyőtinóru
Suillus collinitus
Elkészítés előtt a kalap bőrét le
kell húzni
26.Nyárfa-érdestinóru
Leccinum duriusculum
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
27.Sötét érdestinóru
Leccinum pseudoscabrum
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
28.Tölgyfa-érdestinóru
Leccinum aurantiacum
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
29.Vörös érdestinóru
Leccinum albostipitatum
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
30.Vöröses nyálkásgomba
Chroogomphus rutilus
31.Kései laskagomba
Pleurotus ostreatus
32.Nyári laskagomba
Pleurotus pulmonarius
33.Erestönkű laskagomba
Pleurotus cornucopiae
34.Ördögszekér-laskagomba
Pleurotus eryngii
35.Piruló galóca
Amanita rubescens
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
36.Fenyő-pereszke
Tricholoma terreum
37.Sárguló pereszke
Tricholoma scalpturatum
38.Májusi pereszke
Calocybe gambosa
39.Lila pereszke
Lepista nuda
Aromás gomba, egyéni
érzékenység előfordulhat
40.Lilatönkű pereszke
Lepista personata
Aromás gomba, egyéni
érzékenység előfordulhat
41.Mezei szegfűgomba
Marasmius oreades
Csak a gomba kalapja árusítható
legfeljebb 1 cm-es tönkkel
42.Szürke tölcsérgomba
Clitocybe nebularis
Aromás gomba, egyéni
érzékenység előfordulhat
Elkészítés előtt előfőzés, majd
főzőlé leöntése javasolt
43.Téli fülőke
Flammulina velutipes
Csak a gomba kalapja árusítható
legfeljebb 1 cm-es tönkkel
44.Csoportos tuskógomba
Desarmillaria tabescens
Csak a gomba kalapja árusítható
legfeljebb 1 cm-es tönkkel
45.Gyűrűs tuskógomba
Armillaria mellea
Csak a gomba kalapja a gallérig
levágott tönkkel árusítható
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
46.Gumós tuskógomba
Armillaria lutea
Csak a gomba kalapja a gallérig
levágott tönkkel árusítható
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
47.Déli tőkegomba
Cyclocybe cylindracea
Csak a gomba kalapja a gallérig
levágott tönkkel árusítható
48.Erdei csiperke
Agaricus sylvaticus
49.Erdőszéli csiperke
Agaricus arvensis
50.Ízletes csiperke
Agaricus bitorquis
51.Ligeti csiperke
Agaricus benesii
52.Mezei csiperke
Agaricus campestris
53.Nagyspórás csiperke
Agaricus crocodilinus
54.Karcsú őzlábgomba
Macrolepiota mastoidea
Csak a gomba kalapja árusítható
55.Nagy őzlábgomba
Macrolepiota procera
Csak a gomba kalapja árusítható
56.Dióízű galambgomba
Russula heterophylla
57.Kékhátú galambgomba
Russula cyanoxantha
58.Ráncos galambgomba
Russula vesca
59.Varashátú galambgomba
Russula virescens
60.Fehértejű keserűgomba
Lactifluus piperatus
Csak a fiatal termőtest árusíthatóElkészítés előtt előfőzés, majd
főzőlé leöntése javasolt
61.Zöldülőtejű keserűgomba
Lactifluus glaucescens
Csak a fiatal termőtest árusíthatóElkészítés előtt előfőzés, majd
főzőlé leöntése javasolt
62.Ízletes rizike
Lactarius deliciosus
63.Lucfenyvesi rizike
Lactarius deterrimus
64.Vörösödőtejű rizike
Lactarius semisanguifluus
65.Vöröstejű rizike
Lactarius sanguifluus
66.Óriás pöfeteg
Langermannia gigantea
Addig árusítható, amíg
a termőtest belseje hófehér
67.Pikkelyes pöfeteg
Lycoperdon utriforme
Addig árusítható, amíg
a termőtest belseje hófehér
68.Változékony pöfeteg
Lycoperdon excipuliforme
Addig árusítható, amíg
a termőtest belseje hófehér
69.Fehér szarvasgomba
Choiromyces meandriformis
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható
20 perces hőkezelés után
fogyasztható
70.Nagyspórás szarvasgomba
Tuber macrosporum
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható
71.Nyári szarvasgomba
Tuber aestivum
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható
72.Téli szarvasgomba
Tuber brumale
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható
73.Fodrosbélű szarvasgomba
Tuber mesentericum
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható
74.Isztriai szarvasgomba
Tuber magnatum
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható
75.Homoki szarvasgomba
Mattirolomyces terfezioides
Csak a fiatal termőtest árusítható
A földalatti gombák gyűjtéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyűjtési időszak
alatt, valamint az ezt követő héten
árusítható

"

2. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

"3. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A gombaminősítési igazolás adattartalma:

A gombaminősítési igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a gombaminősítés helye, dátuma (év, hónap, nap),

2. a gombaminősítési igazolás sorszáma (a gomba-szakellenőr képzi a következő módon: a gombaminősítés éve négy számjeggyel, kötőjel, az adott évben minősített gombatétel sorszáma, kötőjel, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott nyilvántartási szám utolsó négy számjegye),

3. a gombatételt forgalomba hozó természetes személy neve, lakóhelye; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet neve és székhelye,

4. az emberi fogyasztásra alkalmas gomba gombajegyzék szerinti magyar elnevezése, mennyisége és a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltétel,

5. arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy az igazolás a piaci árusítás esetén csak a kiállítás napján és helyén jogosít árusításra, valamint

6. a gomba-szakellenőr cégszerű aláírása."

3. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

"4. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A gombaminősítési napló adattartalma

A gombaminősítési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a gombaminősítés helye és időpontja (év, hónap, nap),

2. a gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási száma,

3. a gombagyűjtő természetes személy neve és lakcíme,

4. a gomba magyar elnevezése és mennyisége (db vagy kg),

5. a gomba minősítése (ehető, nem ehető, feltételesen ehető vagy mérgező), valamint

6. a gomba-szakellenőr aláírása."

Tartalomjegyzék