132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Több ember halálát okozó tömegszerencsétlenség, illetve természeti katasztrófa esetén a hatóság a boncolástól eltekinthet, ha a szakértő nyilatkozata alapján a halál oka egyértelműen megállapítható, és a boncolás mellőzése az eljárás érdekeit nem sérti, így különösen, ha az áldozatok azonosítására az eljárás során az Interpol Disaster Victim Identification protokollja szerint kerül sor."

(2) A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a hatóság a boncolástól a (2) bekezdés alapján eltekint, a szakértő vér-, vizelet-, valamint csarnokvízmintát rögzít."

2. § A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az igazságügyi boncolás során a 17. § (2a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a halál okának az egyértelműsége tekintetében a két boncolásra jogosult igazságügyi orvosszakértő együttes nyilatkozata szükséges, illetve

b) a kirendelő szerv elrendelheti más, a holttest boncolásával nem járó - így különösen radiológiai vagy más képalkotó - vizsgálat elvégzését."

3. § A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 47/A. §-sal egészül ki:

"47/A. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 17. § (2a) és (3) bekezdését, 27. § (1a) bekezdését, valamint 40. § (5) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdésében a "boncolást végző" szövegrész helyébe a "boncolás érdekében kirendelt" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök