14/2019. (V. 31.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"3. § (1) Ha a közjegyző több jogügyletet foglal egy okiratba, az egyes jogügyletek után a munkadíjat külön kell felszámítani.

(2) Főkötelezettségre vonatkozó jogügylet és az e főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó jogügylet egy okiratba foglalása esetén, a munkadíjat a legmagasabb ügyértékű jogügylet után kell felszámítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha a közjegyző ugyanazon nemperes eljárásban több jogügylet tárgyában hoz döntést, illetve az eljárás több jogügylet tárgyában történő döntéshozatalra irányul."

2. § A Rendelet 25. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"25. § Az e Fejezetben szabályozott nemperes eljárások esetén az I-IV. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) a II. és III. Fejezet rendelkezései csak e Fejezet eltérő rendelkezése hiányában alkalmazhatóak;

b) a 7. § nem alkalmazható."

3. § A Rendelet 13. alcíme a következő 38/A-38/C. §-sal kiegészülve lép hatályba:

"38/A. § A pénzügyi intézmény hitelező és a fogyasztó közötti, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti lakáscélú jelzálog-hitelszerződés alapján tett - a 37. § hatálya alá nem tartozó - egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj 30%-át kell felszámítani.

38/B. § (1) A 38/A. §-ban foglaltak alkalmazásának együttes feltétele, hogy

a) a fél az okirat írásbeli tervezetének magyar nyelvű szövegét (a továbbiakban e §-ban: tervezet) elektronikusan, szerkeszthető formában, előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa,

b) a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, valamint

c) a közjegyzői okirat magyar nyelven készüljön.

(2) A 38/A. § rendelkezései két- vagy többoldalú jogügylet közokiratba foglalása esetén nem alkalmazhatóak.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

(4) Ha a közjegyző a 38/A. § szerinti eljárást a hivatali helyiségén kívül folytatja le, a 6. § a) pontjától eltérően a 38/A. § szerinti munkadíjon felül okiratonként 20 000 Ft munkadíjat számít fel.

(5) Ha a 37-38/A. § szerinti eljárás díját a hitelező közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szerint a fogyasztótól teljes egészében és véglegesen átvállalja, a hitelezőt akkor is kötelezni kell a költségjegyzékben foglalt díj megfizetésére, ha a közjegyzői eljárásban félként nem vett részt.

38/C. § (1) A 10. § szerinti munkadíj háromnegyedét kell felszámítani az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartásra jogosultként, járadékszolgáltatásra jogosultként vagy örökhagyóként természetes személlyel vagy egyházi jogi személlyel kötött tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén.

(2) A 10. § szerinti munkadíj háromnegyedét kell felszámítani - feltéve, ha a lakásméret a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerinti méltányolható lakásigényt nem haladja meg - három vagy több kiskorú gyermeket közös háztartásban nevelő házastárs vevők lakóingatlan adásvételére irányuló szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén. Az e bekezdésben foglalt feltételek fennállását a szülők és a gyermekek lakcímet igazoló hatósági igazolványával, a szülők házassági és a gyermekek születési anyakönyvi kivonatával, valamint az adásvétel tárgyát képező lakóingatlan tulajdoni lapjával és alaprajzával kell igazolni.

(3) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani - feltéve, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg - a 35. életévét be nem töltött fiatal vevő (a továbbiakban: fiatal vevő) első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzésére irányuló adásvételi szerződés közokiratba foglalása iránti eljárás esetén, feltéve, ha a feltételek minden vevővel szemben fennállnak. Azt, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező lakástulajdon (tulajdoni hányad) a megszerzése esetén fiatal vevő első lakástulajdona (tulajdoni hányada) lenne, a vevők nyilatkozata igazolja."

4. § A Rendelet

a) 7. § (1) bekezdése az "az okirat tartalmi változtatásának vagy kiegészítésének" szövegrész helyett az "a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásnak" szöveggel,

b) 14. §-a a "felszámítható" szövegrész helyett a "felszámítandó" szöveggel

lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére