171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az Szt. 134/H. § (1) bekezdése alapján hivatalból megállapított gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság esetében a gyermek önellátásra képtelen állapotát a lakcímváltozásra való tekintet nélkül fennállónak kell tekinteni 2019. december 31-éig."

2. § (1) A Pr. 21. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év, azzal, hogy a szakvélemény érvényességi ideje legfeljebb a gyermek 7. életévének betöltéséig terjedhet.

(8b) Az ápolási díjat megállapító szerv a (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény felülvizsgálatát a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól kérheti."

(2) A Pr. 21. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (8b) bekezdés alapján felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot."

3. § A Pr. a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. számú mellékletet az ápolási díjra, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításra a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben eljáró szakértő a Módr. hatálybalépésének időpontjában a szakvéleményét még nem állította ki."

4. § A Pr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A Pr.

a) 9. § (1) bekezdésében a "gyermekek otthongondozási díjára" szövegrész helyébe a "gyermekek otthongondozási díjára - ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet -" szöveg,

b) 21. § (9) bekezdésében a "valamint a 24. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "valamint a (8b) bekezdés és a 24. § (4) bekezdése" szöveg,

c) 24. § (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 25/A. § (2) bekezdésében az "a hatóság" szövegrész helyébe az "az ápolási díj iránti kérelmet benyújtó személy" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Pr. 9. § (5) bekezdése.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 1. számú melléklet 1. pontjának a benne foglalt táblázatot megelőző szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Értékelési szempont- és pontozási rendszer. [A 2-7., valamint a 9. sor minden esetben kitöltendő! Főszabály szerint a 8. sor töltendő ki, kivéve azok az esetek, amelyekben az ápolt személy autizmus diagnózissal rendelkezik (BNO F84.0-F84.9 besorolású betegség). Ha az ápolt személy rendelkezik autizmus diagnózissal, akkor a 8a. sort kell tölteni. Egyidejűleg a 8. és a 8a. sor nem tölthető ki!]"

2. A Pr. 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ABC
1.Tevékenység, funkcióÉrtékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték
a szükséges segítség mértékével emelkedik)
Pontszám]
7.Köznevelési intézmény, nappali
ellátást nyújtó szociális intézmény
látogatása
0: önállóan
1: közlekedésben kíséretet igényel
2: intézménylátogatás esetenkénti
felügyeletet igényel
3: intézménylátogatás csak
folyamatos felügyelettel
biztosítható
4: nem képes
8.Lakáson belüli közlekedés0: önállóan
1: segédeszköz önálló
használatával
2: segédeszköz használatával,
segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával,
gyakran csak segítséggel
4: nem képes

3. A Pr. 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

[ABC
1.Tevékenység, funkcióÉrtékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték
a szükséges segítség mértékével emelkedik)
Pontszám]
8a.Kihívást jelentő viselkedés0: viselkedését az adott szociális
környezethez megfelelően alakítja;
feszültségeit megfogalmazni
képes
1: csökkent indulati fékek vagy
túlérzékenység; viselkedését
a szociális környezet elvárásainak
megfelelően alakítani nehezére
esik
2: a környezet számára nehezen
érthető vagy gyakori ellenkezés,
esetleg verbális agresszió; gyakori
feszültség, de ezt megfogalmazni
kevéssé képes
3: feszültségei nagyon gyakoriak,
vagy visszatérők a dührohamok,
esetleg destruktív és fizikai
agresszió (tárgyak, önmaga,
mások ellen irányuló) formájában
nyilvánulnak meg
4: viselkedése miatt időszakosan
vagy állandó jelleggel teljesen
elszigetelődik szűkebb vagy
tágabb szociális környezetétől

Tartalomjegyzék