183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A templomra és a vallásgyakorlásra rendelt helyre - a 2. számú függelék 20/a. ábra szerint - utaló tábla alapszíne barna. E tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a vallási közösség nevére, az általa használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára."

2. § A KRESZ 36. § (8) bekezdés b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

(Az autóbusz forgalmi sávban)

"bf) nemzetközi sportszövetség, nemzetközi sportvilág esernyőszervezetének nemzetközi sporteseményei vonatkozásában a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény szervező bizottsága közreműködésével kijelölt jármű - a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben a sportesemény helyszínéül szolgáló települések területén - az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati feltételeit, a használathoz kapcsolódó irat tartalmát és ennek kibocsátási körülményeit tartalmazó, a Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint"

(közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra - a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve - nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz - a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhat.)

3. § (1) A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő l)-n) ponttal egészül ki:

(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)

"l) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége közben,

m) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenysége végzése közben,

n) a - külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - a biztonsági okmányok szállítása közben."

(2) A KRESZ 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés i)-n) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és a forgalmat lényegesen nem akadályozza."

4. § A KRESZ 2. számú függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A KRESZ 2. számú függeléke a következő q/1. ponttal egészül ki:

(Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:)

"q/1. Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és 20/a/1. ábra)

20/a.ábra

20/a/1.ábra"

Tartalomjegyzék