189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 55. és 56. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"55. § A Kormány tenyésztési hatóságként

a) a minisztert,

b) a NÉBIH-et,

c) a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelöli ki.

56. § Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény

a) 4. és 5. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH,

b) 6. és 7. §-ában foglaltak tekintetében a miniszter, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

a kijelölt tenyésztési hatóság."

2. § Az R. 3. § (6) bekezdés m) pontjában és 3. § (7) bekezdés c) pontjában a "d) pontja" szövegrész helyébe a "c) pontja" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. 3. § (6) bekezdés n) pontja, 57-57/B. §-a.

4. § Ez a rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök