21/2019. (V. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet [a továbbiakban: 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet] 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott jutalom adományozásánál a (3) bekezdésben foglaltakon túl a jogelőd Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteknél foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni."

2. § A 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a következő 61. §-sal egészül ki:

"61. § A 31. § (7) bekezdését 2017. január 1-jétől a rendelkezés hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A foglalkoztatott csak arra a pénzjutalomra szerez jogosultságot, amely az ebben az időszakban - a beszámítási szabály figyelembevételével - fennálló foglalkoztatási jogviszony alapján esedékes."

3. § Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter