25/2019. (VI. 18.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a következő 8/B. alcímmel egészül ki:

"8/B. Balázs János-díj

8/B. § (1) A Balázs János-díj a hátrányos helyzetű emberek, közösségek - főleg romák - társadalmi felzárkózásáért, oktatásáért, foglalkoztatásuk elősegítéséért, társadalmi beilleszkedésük és megbecsülésük segítéséért végzett magas színvonalú szakmai munkáért, valamint a jövő generációjának példaképet adó, a roma identitás, roma kultúra megőrzéséért, gyarapításáért munkálkodó, a romák és nem romák egymás megismerését, társadalmi párbeszédét támogató, a békés társadalmi együttélést előmozdító kiemelkedő munkáért adományozható.

(2) A Balázs János-díj természetes személyeknek, egyházi vagy civil szervezeteknek adományozható.

(3) A Balázs János-díj átadására a Nemzetközi Roma Nap (április 8.) alkalmából kerül sor.

(4) A Balázs János-díjból évente legfeljebb három adományozható.

(5) A Balázs János-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 95 mm. Az emlékérem egyoldalas, rajta a "BALÁZS JÁNOS-DÍJ" félkörívű felirat található.

(6) A Balázs János-díjhoz pénzjutalom jár. A Balázs János-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg."

2. Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

a) 2. § (11) bekezdés 10. pontja,

b) 1. melléklet V. fejezet 53/B-53/B.6. pontja.

3. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosítása

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 25/2019. (VI. 18.) BM rendelethez

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 52-66. sorral egészül ki:

(ABCDEFGHIJKLMNO
1Áht.
azonosító
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.
Jogcím névElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő szervLebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)
52Társadalmi felzárkózást
segítő programok
53368506Roma
Szakkollégiumi
Hálózat
Az előirányzatból támogatás nyújtható a
hátrányos helyzetű, elsősorban roma
származású, felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatók esélyegyenlőségének,
tehetséggondozásának előmozdítása
érdekében az Oktatási Hivatal által
nyilvántartásba vett roma szakkollégium
részére.
Költségvetési szerv,
egyházi jogi
személy, civil
szervezet
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
54376095Tanoda program1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a
befogadásra került Tanoda szolgáltatás
ellátása érdekében a támogató szolgáltatás és
a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendeletben [a továbbiakban: 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet] meghatározottak
szerint.
a) Civil szervezetek,
b) költségvetési
szervek,
c) köztestületek,
d) egyházi jogi
személyek,
e) gazdasági
társaságok,
f) helyi
önkormányzatok,
g) országos és helyi
nemzetiségi
önkormányzatok,
h) az f)-g) pont
szerinti jogi
személyek
társulásai,
i) egyéni
vállalkozók,
j) jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
jogi szervezetek
Az előirányzat
terhére pályázati
úton költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
Szociális és
Gyermek-
védelmi
Főigaz-
gatóság
(a továb-
biakban:
SZGYF)
--
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi
díj biztosítására.
SZGYF--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
55331673Roma kultúra
támogatása
1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a
roma kultúra és az alkotóközösségek
tevékenységének támogatása érdekében.
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek, egyházi
jogi személyek,
helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok
Az előirányzat
terhére pályázati
úton költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi
díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
----
56331195Társadalmi,
gazdasági, területi
hátrány-
kiegyenlítést
elősegítő
programok,
szakkollégiumok
Az előirányzatból támogatás nyújtható
1. a hátrányos helyzetű felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatók
esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának
előmozdítása érdekében a nemzetiségi
oktatás, nevelési intézmény, valamint egyéb
szakkollégium működésének támogatására;
2. a romák társadalmi-gazdasági
integrációjához;
3. közösségépítést és identitást erősítő
projektekhez;
4. a hátrányos helyzetű kistérségek
felzárkózásához, a hátrányos helyzetű
településeken megjelenő etnikai, szociális
társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez,
a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási
és szociális integrációjához, életfeltételeinek
javításához és a gyermekek esélytermetesét
szolgáló projektekhez;
5. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak
fenntartható, és a vidéki élet értékeit
középpontba állító gazdasági aktivizálásához,
a kulturális autonómia intézményeinek
megerősítéséhez;
6. az 1-5. pontokban rögzített célokhoz
közvetlenül kapcsolódó járulékos
tevékenységekhez.
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek,
köztestületek,
egyházi jogi
személyek,
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok,
egyéni vállalkozók,
természetes
személyek, határon
túli természetes és
jogi személyek és
határon túli
szervezetek
Az előirányzat
terhére kérelemre
vagy pályázati
úton költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
7. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1-6. pontban foglalt támogatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt
lebonyolító szervi díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
57331206Felzárkózás-politika
koordinációja
Az előirányzatból támogatás biztosítható
1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó
Nemzeti Reform Program szegénység céljához
kapcsolódó feladatok megvalósítására;
2. az uniós roma stratégiák keretrendszerének
megfelelően a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiáról, valamint
végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervéről szóló
1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
(a továbbiakban: NTFS I.), valamint a Magyar
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.,
Az egész életen át tartó tanulás
szakpolitikájának keretstratégiája,
a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a
Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni
középtávú stratégia elfogadásáról szóló
1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
(a továbbiakban: NTFS II.) kapcsolódó
feladatok megvalósítására;
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek,
köztestületek,
egyházi jogi
személyek,
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok,
egyéni vállalkozók,
természetes
személyek, határon
túli természetes és
jogi személyek,
határon túli
szervezetek,
jogszabály alapján
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
3. a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti
Stratégiában, valamint a Kormány és az
Országos Roma Önkormányzat között létrejött
keretmegállapodásban vállalt feladatok és
intézkedések nyomon követésének,
értékelésének, a monitorozásához szükséges
statisztikai és információs rendszerek
fejlesztésének, a nemzetközi szakértői
koordináció, kommunikáció, kutatás, a
stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok
elkészítésének, terjesztésének támogatására;
4. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia
elkészítésére és megvalósítására;
5. az NTFS I. és NTFS II. társadalmasításával
összefüggő feladatok ellátására;
6. a társadalom szemléletformálását és
társadalmi érzékenyítését elősegítő
programok támogatására;
7. a társadalmi felzárkózás céljainak elérését
elősegítő programok, azokat megalapozó
felmérések, kutatások, népszerűsítő,
kapcsolódó rendezvények, fórumok
támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok érdekében;
8. az 1-7. pontban megjelölt célokhoz
kapcsolódó közvetlen költségekre.
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek
9. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1-8. pontban foglalt támogatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt
lebonyolító szervi díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
58297335Roma ösztöndíj
programok
1. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű,
többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban
roma tanulók és hallgatók iskolai
sikerességének támogatására az Útravaló
Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai
keretében vagy esélyteremtést biztosító
egyedi támogatás formájában.
2. Az előirányzatból támogatás biztosítható a
felsőoktatási intézményben történő
továbbtanulásuk elősegítése érdekében az
anyanyelvű és kétnyelvű roma nemzetiségi
nevelést, illetve oktatást folytató középfokú
iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1.
mellékletében meghatározott, roma
nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő
képességű, középiskolai tanulóknak.
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek, nem állami
fenntartású
köznevelési
intézmények
fenntartói,
köztestületek,
egyházi jogi
személyek,
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok,
egyéni vállalkozók,
természetes
személyek,
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek
Az előirányzat
terhére pályázat
útján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
3. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi
díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
59351973Multifunkcionális
Nemzetiségi -
Roma Módszertani,
Oktatási és
Kulturális Központ
Az előirányzatból támogatás biztosítható a
Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma
Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
(a továbbiakban: Központ) és annak hálózata
működési költségeinek támogatására.
A Központ feladata a nemzetiségi, kiemelten a
cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása,
valamint a roma nemzetiségi hagyományok
megőrzése és átadása fiatalabb
korosztályoknak, a nemzetiségek kulturális
örökségeinek és múltjának megismerése és
elmélyítése, a közművelődési szervezetek
tevékenységének szakmai támogatása.
A Központ részt vesz a hazai nemzetiségi
kulturális rendezvények szervezésében,
az egész életen át tartó tanulást segítő
programok és szolgáltatások fejlesztésének,
hatékonyságának elősegítése érdekében,
a felnőttképzés, továbbá a nem formális és
informális aktivitás támogatásában,
eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak
bővítésében, a társadalmi kohézió
erősítésében.
A Multifunkcionális
Nemzetiségi -
Roma Módszertani,
Oktatási és
Kulturális
Központtal
kapcsolatos
feladatokat ellátó
gazdasági társaság
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
60359451Budapesti Roma
Oktatási és
Kulturális Központ
Az előirányzatból támogatás biztosítható
1. az olyan rendezvények, programok,
informális oktatási alkalmak szervezésére,
megtartására, amelyek a cigány nyelv
ápolását, fejlesztését, továbbadását tűzik ki
célul és a roma hagyományok megőrzését
szolgálják a fiatalabb korosztályoknak;
2. a romák kulturális örökségeinek és
múltjának megismertetését és elmélyítését
(színház, zene, képzőművészet, tánc,
filmművészet, iparművészet stb.) szolgáló
programok támogatására;
3. a kulturális szervezetek szakmai
támogatását, a hazai roma kulturális
rendezvények szervezésében való részvételt,
az egész életen át tartó tanulást segítő
programok megrendezésére, a felzárkózást
elősegítő szolgáltatások fejlesztésének,
hatékonyságának támogatására;
4. a roma kultúrát összefogó digitális archívum
létrehozására a Budapesti Roma Oktatási és
Kulturális Központon belül.
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek, nem állami
fenntartású
köznevelési
intézmények
fenntartói,
köztestületek,
gazdasági
társaságok, helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok,
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
5. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1-4. pontban foglalt támogatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt
lebonyolító szervi díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
61375595Roma nemzetiség
pályázatainak
támogatása
1. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a roma civil szervezetek működésének,
tevékenységének támogatására, roma
nemzetiségi kulturális programok,
kezdeményezések támogatására, gyermekek
táboroztatásra, pedagógusképzések
támogatására.
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek,
köztestületek,
egyházi jogi
személyek,
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok,
egyéni vállalkozók,
természetes
személyek,
Az előirányzat
terhére pályázati
úton költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi
díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
62019204Országos Roma
Önkormányzat
működési és média
támogatása
Az előirányzatból támogatás biztosítható az
Országos Roma Önkormányzat működésére,
közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat-
ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média
finanszírozására.
Az Országos Roma
nemzetiségi
önkormányzat és az
általa irányított
költségvetési
szervek
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható a
mindenkori
költségvetési
törvényben
foglaltak szerint.
IgenRészletekben
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
63267367Országos Roma
Önkormányzat által
fenntartott
intézmények
támogatása
Az előirányzatból támogatás biztosítható az
Országos Roma Önkormányzat által
fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített
közfeladati ellátására létrehozott intézmények
támogatására.
Az Országos Roma
nemzetiségi
önkormányzat és az
általa irányított
költségvetési
szervek
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható a
mindenkori
költségvetési
törvényben
foglaltak szerint.
IgenRészletekben
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
64Egyéb feladatok támogatása
65263301"Útravaló" ösztöndíj
program
1. Az előirányzatból támogatás biztosítható az
"Útravaló" Ösztöndíjprogramhoz és annak
alprogramjaihoz. Az "Útravaló"
Ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű
tanulók és hallgatók támogatására, valamint a
természettudományok iránt érdeklődő
tanulók tehetséggondozására jött létre.
Az "Útravaló" Ösztöndíjprogram során a
mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a
mentorált diák is ösztöndíjban részesülhet.
Civil szervezetek,
költségvetési
szervek, nem állami
fenntartású
köznevelési
intézmények
fenntartói,
köztestületek,
egyházi jogi
személyek,
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, helyi
önkormányzatok,
nemzetiségi
önkormányzatok,
egyéni vállalkozók,
természetes
személyek,
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek
Az előirányzat
terhére kérelemre
vagy pályázatra
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy részletekben
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi
díj biztosítására.
Kijelölt lebonyolító
szerv
--Egy összegben
vagy részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-----
66380106Biztos Kezdet
Gyerekházak
1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a
Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati
úton történő támogatása érdekében a
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
a) Civil szervezetek,
b) költségvetési
szervek,
c) köztestületek,
d) egyházi jogi
személyek,
e) gazdasági
társaságok,
f) helyi
önkormányzatok,
g) országos és helyi
nemzetiségi
önkormányzatok,
h) az f)-g) pont
szerinti jogi
személyek
társulásai,
i) egyéni vállalkozó,
j) jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
jogi szervezetek
Az előirányzat
terhére pályázat
útján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenRészletekben
időarányosan vagy
teljesítmény-
arányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-A
támogatói
okiratban
az Ávr.
84. § (2)
bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
SZGYF--
2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi
díj biztosítására.
SZGYF--Egy összegben
vagy részletekben,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----

Tartalomjegyzék