2019. évi XXVI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 65. § (3) bekezdés a) pontja a következő ab) alponttal egészül ki:

(Nem kell figyelembe venni

jövedelemként)

"ab) a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet;"

2. § Az Szja tv. a következő 97. §-sal egészül ki:

"97. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel megállapított 65. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját a hatálybalépésének napjától kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírsorozatok esetében kell alkalmazni."

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

3. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A lakás-takarékpénztár a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésen és hitelnyújtáson, valamint áthidaló kölcsön nyújtásán kívül kizárólag a következő tevékenységeket végezheti:)

"e) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott feltételekkel állampapír vonatkozásában

ea) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet,

eb) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatást,

ec) az ea) és eb) alpontban meghatározott szolgáltatások függő ügynökként történő közvetítését."

3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

4. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:

(E törvény és - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok alkalmazásában)

"7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,"

5. § Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal - automataberendezésenként - az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:

a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,

b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján,

c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,

d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján,

e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást."

6. § Az Art. 266. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi)

"h) az e törvény szerint bejelentett automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét,"

7. § Az Art. a következő 274/C. §-sal egészül ki:

"274/C. § [Átmeneti rendelkezés az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel megállapított rendelkezésekhez]

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napján üzemeltetett automataberendezésekre vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott adatokat az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napját megelőzően már bejelentett - élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző - automataberendezések üzemeltetésének megkezdését nem kell ismételten bejelenteni."

8. § Az Art. 107. §-ának szakaszcímében az "Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés" szövegrész helyébe az "Az automataberendezés" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Art. 269. § (8) bekezdés b) pontja.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2019. június 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére