271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv

a) a b)-d) pontban meghatározottak, valamint a Főigazgatóság által fenntartott engedélyesek kivételével a Főigazgatóságot,

b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a miniszter által kijelölt szervezetet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet),

c) gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén - a d) pontban meghatározottak kivételével - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: TEF),

d) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén - ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani intézményt - a kijelölt egyházi módszertani intézményt

rendeli ki szakértőnek."

2. § Az Sznyr.

a) 36. § (3) bekezdésében a "szervezetnek" szövegrész helyébe a "szervezetnek, a TEF-nek" szöveg,

b) 37. § (1) bekezdésében a "szervezetet" szövegrész helyébe a "szervezetet, a TEF-et" szöveg, a "20. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "20. §-ban" szöveg,

c) 37. § (2) bekezdésében a "szervezet" szövegrész helyébe a "szervezet, a TEF" szöveg,

d) 37. § (4) bekezdésében a "Főigazgatóság, a bölcsődei módszertani szervezet és a kijelölt egyházi módszertani intézmény szakértői véleményének" szövegrész helyébe a "szakértői vélemény" szöveg

lép.

2. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Távitr.) a 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatásra való jogosultságnak az Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő megállapításához igazolni kell, hogy

a) a kérelmező általa ápolt, gondozott gyermeke a jogosultsághoz szükséges 20 éves időtartam alatt az Szt. 41. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyosan fogyatékosnak vagy az Szt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint tartósan betegnek minősült, és

b) a kérelmező a jogosultsághoz szükséges 20 éves ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte."

4. § A Távitr. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék