287/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani."

(2) A KR. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Genfben 1949. szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani."

(3) A KR. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A nemzetközi vezetői engedély adattartalmát az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet, valamint a Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXV. törvény határozza meg."

2. § (1) A KR. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - akkor jogosít járművezetésre, ha]

"a) az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták, csatlakozott

aa) az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy

ab) az 1949. évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezményhez,"

(2) A KR. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti nemzeti vezetői engedély nem felel meg az ott meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti vezetőiengedély-mintának, akkor a járművezetőnek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedéllyel is rendelkeznie kell."

3. § Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére