33/2019. (XII. 20.) EMMI rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárás során a tiltakozó nyilatkozat nem található, a kijelölt egészségügyi dolgozó kezdeményezi az OVSZ által működtetett Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszteréből (a továbbiakban: NSZTR) a tiltakozás ellenőrzését igazoló lekérdezést. Ha az NSZTR nem tartalmazza az elhunyt tiltakozó nyilatkozatát - figyelemmel az Eütv. 211. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre is -, a szerv-, szöveteltávolítás megkezdődhet."

2. § Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az NSZTR-ből való törlést a beteg

a) személyesen az NSZTR-nél,

b) az NSZTR-hez címzett ajánlott postai küldeményként, vagy

c) háziorvosánál

kezdeményezheti."

3. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ajánlott postai küldemény formájában a hozzájáruló nyilatkozattal együtt beérkezett tiltakozó nyilatkozat az érkezéstől számított három munkanapon belül kerül rögzítésre az NSZTR-be. Az NSZTR-be rögzítés a bejegyzés időpontjától érvényes."

(2) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az NSZTR minden lekérdezéséhez kapcsolódóan dokumentumot állít elő arról, hogy a nyilvántartásban megtalálható-e a beteg tiltakozó nyilatkozata. Az OVSZ által kijelölt felelős dolgozó (a továbbiakban: felelős dolgozó) a kijelölt egészségügyi dolgozót telefonon tájékoztatja a keresés eredményéről. A beteg tiltakozó nyilatkozatát vagy annak hiányát igazoló dokumentumot a felelős dolgozó megküldi a kijelölt egészségügyi dolgozónak, amelyet a beteg egészségügyi dokumentációjához csatolni kell a tervezett szerv,- szövetkivétel megkezdése előtt."

(3) Az R. 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Külföldön elhunyt magyar állampolgár tiltakozó nyilatkozatának lekérdezése során a felelős dolgozó meggyőződik arról, hogy az elhunyt nem tett tiltakozó nyilatkozatot. Ebben az esetben az adatközlés kizárólag az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve IV. fejezet 19. cikke szerinti illetékes hatóságok hálózatának tagjai és az OVSZ közötti kapcsolatfelvétel útján valósulhat meg."

4. § Az R.

a) 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 10. § (2), (4), (5), (8) és (9) bekezdésében az "OTNY" szövegrész helyébe az "NSZTR" szöveg,

b) 9. § (1), (2) és (4) bekezdésében az "OTNY-be" szövegrész helyébe az "NSZTR-be" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "küldeményként," szövegrész helyébe a "küldeményként, vagy" szöveg,

d) 9. § (4) bekezdésében, 10. § (3) és (6) bekezdésében az "OTNY-ből" szövegrész helyébe az "NSZTR-ből" szöveg,

e) 9. § (7) bekezdésében az "(5) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "(5) bekezdés c) pontja" szöveg,

f) 10. § (6) bekezdésében az "azonosító száma" szövegrész helyébe az "NSZTR lekérdezésre jogosító egyedi azonosítója" szöveg,

g) 11. § (1) és (2) bekezdésében az "OTNY-nek" szövegrész helyébe az "NSZTR-nek" szöveg,

h) 4. számú melléklet a) pontjának címében az "OTNY-be" szövegrész helyébe az "NSZTR-be" szöveg,

i) 4. számú melléklet a) pontjában

ia) az "Országos Transzplantációs Nyilvántartásba" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterébe" szöveg,

ib) az "Országos Transzplantációs Nyilvántartás" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere" szöveg,

ic) az "adataim kezeléséhez" szövegrész helyébe az "adataim kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a hozzájáruló nyilatkozatban megadott bármely adatomban történő változást 30 napon belül jelzem a Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere felé" szöveg,

id) az "Országos Transzplantációs Nyilvántartásnál" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterénél" szöveg,

j) 4. számú melléklet b) pontjában az "Országos Transzplantációs Nyilvántartásból" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszteréből" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere