354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 18. pontjában, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában

a) honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti szervezetek;

b) honvédségi szervezet: a Hvt. 80. § 14. pontja szerinti szervezet;

c) logisztikai gazdálkodás: az 5. § szerint kiadott miniszteri utasításban meghatározott definíció."

(2) A Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A rendelet előírásait a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre is alkalmazni kell."

2. § A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM fejezetnél)

"k) a katonai vám, jövedéki és határforgalmi feladatok ellátása."

3. § A Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § A külföldön tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet gazdálkodási tevékenysége során kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítési igazolásra irányuló feladatot abban az esetben végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el, ha az összeférhetetlenség alól a kihelyező honvédelmi szervezet gazdasági vezetője - amennyiben a gazdasági vezetői feladat a 8. § szerint megosztásra kerül, úgy a pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában gazdasági vezetőnek minősülő személy - írásban felmentést ad részére."

4. § A Korm. rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoport kezelő szerve a kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre."

5. § A Korm. rendelet a következő alcímmel és 7/C. §-sal egészül ki:

"A Magyar Honvédség parancsnoka gazdálkodás-irányítási jogköre

7/C. § (1) A 2. Magyar Honvédség költségvetési címbe sorolt honvédségi szervezetek gazdálkodását a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti jogkörében irányítja, melynek keretében jogosult a honvédségi szervezetek

a) elemi költségvetési tervjavaslata összeállításához szükséges - a középirányító szerv részére kiadott - kiadási és bevételi tervezési keretek elosztására,

aa) elemi költségvetési tervjavaslatának, és

ab) miniszteri hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási javaslatának

előzetes jóváhagyására,

b) az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítására,

c) központi logisztikai előirányzatai átcsoportosításának elrendelésére, és

d) a zárszámadáshoz kapcsolódó

da) év végi leltározásának - a 3. § szerinti HM fejezet Számviteli Politikája Leltározási szabályzatában foglaltak figyelembevételével történő - meghatározására és elrendelésére, és

db) adatszolgáltatásának jóváhagyására.

(2) Az MH PK a 2. § szerinti speciális gazdálkodásra való tekintettel a honvédelmi szervezetek vonatkozásában egyéb gazdálkodási jogköröket gyakorolhat, a közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint.

(3) Az MH PK a 2. Magyar Honvédség és a 6. MH Egészségügyi Központ költségvetési cím vonatkozásában a központi létszámgazdálkodás keretében

a) előzetesen meghatározza, és részletes indokolással látja el a költségvetési cím - állománycsoportonkénti -költségvetési létszámszükségletét,

b) a miniszter által jóváhagyott költségvetési létszámkeretet a honvédségi szervezetek részére lebontja, és intézkedik a honvédségi szervezetek között a költségvetési létszám szükséges átcsoportosítására,

c) meghatározza a honvédségi szervezetek részére a személyi juttatások és járulékok tervezési kereteit az elemi költségvetés összeállítása során, és

d) előirányzatfedezet megléte esetén dönt a honvédségi szervezetek elemi költségvetési létszáma módosításának javaslatairól."

6. § A Korm. rendelet a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § (1) A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program) a szerződés szerinti teljesítések tárgyévet követő években történő megvalósulása esetén a kifizetett előlegeket, a teljesítés tényleges megvalósulásáig, a honvédelmi szervezet kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni, amely összeg kizárólag a Programban kitűzött, a kötelezettségvállalással érintett tárgyi feladatok ellátása érdekében kerülhet nyilvántartásba vételre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradvány elvonásáról vagy felhasználásának további engedélyezéséről a Kormány nem határoz, annak terhére a költségvetési évet követő év december 31-ét követően is a Kormány döntése nélkül történhet meg a szerződés szerinti teljesítés elszámolása."

7. § A Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában az "az MH Egészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés g) pontjában a "továbbá egészségügyi" szövegrész helyébe a "továbbá közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott egészségügyi" szöveg,

c) 4. §-ában a "katonai" szövegrész helyébe a "honvédségi", az "a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)" szövegrész helyébe a "Hvt." szöveg és

d) 10. § e) pontjában a "napig, de legkésőbb a tárgyév március 31-éig visszaküldi a honvédelmi szervezetek" szövegrész helyébe a "napig visszaküldi a honvédelmi szervezet" szöveg

lép.

2. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

8. § A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NSIP beszerzési Korm. rendelet) 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Építési beruházások esetében az ajánlatkérő egyedüli értékelési szempontként alkalmazhatja a legalacsonyabb árat, amennyiben az ajánlati felhívás részét képezik a műszaki követelmények és a beruházásra vonatkozó részletes kiviteli terv."

9. § Az NSIP beszerzési Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Ha a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti."

10. § Az NSIP beszerzési Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 23. pontja szerinti, az NSIP beszerzés közterhektől való mentességét a honvédelemért felelős miniszter igazolja. Ezt a jogkörét a honvédelemért felelős miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben átruházhatja."

3. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére