35/2019. (VII. 15.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 52. és 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. növényvédelmi szolgáltatás: a növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás (beleértve a növényorvosi vény kiállítását is), kivéve a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység,"

2. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti engedély az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az engedélyes végzettsége, az oklevél kiállításának száma és éve,

b) az oklevél kiállítója és regisztrációs száma,

c) az engedélyes képesítése, amely alapján az adott tevékenység végzésére jogosult,

d) a továbbképzések időpontja.

(4b) A külföldiek részére kiállított forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély a (4a) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat tartalmazza."

3. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A növényvédelmi gépnek permetezéstechnikai szempontból biztosítania kell a növényvédő szer keresztirányú egyenletes, illetve veszteségmentes kijuttatását."

4. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező,)

"c) az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti személyek jogosultak - a növényvédelmi szolgáltatás kivételével - a II. és a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely, e rendeletben meghatározott tevékenységre, illetve a szakirányító felügyelete és felelőssége mellett jogosultak növényvédelmi munkavégzőként részt venni az I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely, e rendeletben meghatározott tevékenységben."

5. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 19. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A növényorvosi vény az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a növényorvosi vény száma,

b) a növényorvos neve, címe és engedélyszáma,

c) a mezőgazdasági termelő neve, címe és regisztrációs száma,

d) a növényvédő szer (helyettesítő növényvédő szer) neve és mennyisége,

e) az előírt felhasználás, technológia (kultúra, dózis),

f) a vény kiállításának kelte,

g) elektronikus növényorvosi vény kivételével a növényorvos aláírása és bélyegzője,

h) a forgalmazó neve, aláírása, bélyegzője és a keltezés, valamint

i) "A növényorvosi vény időbeli hatálya: a kiállítástól számított 30 nap." és "A növényorvosi vényt öt évig kell megőrizni!" szöveg.

(1b) A forgalmazó köteles a növényorvosi vényre rávezetni az átvevő nevét, aláírását - kivéve az elektronikus növényorvosi vény esetében -, személyigazolvány-számát, lakcímét és - amennyiben a mezőgazdasági termelő nem természetes személy - az átvevő jogállását.

(1c) A növényorvosi vénytömb 1-25-ig sorszámozott, három, önindigós példányt tartalmazó szigorú számadású nyomtatvány. A növényorvosi vényt 3 példányban kell kiállítani, amelyből az eredeti példányt a felhasználó, a másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt pedig a kiállító köteles megőrizni.

(1d) Egy növényorvosi vényre egyszerre több növényvédő szer is kiírható, de az előírt felhasználásnak, technológiának ebben az esetben is szerepelnie kell a növényorvosi vényen."

6. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Ha egy vállalkozás más számára végez növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet, a munkavállalónak, a megbízottnak vagy a tagnak meg kell felelnie a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó képesítési és - ha a növényvédelmi tevékenységet I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel végzik -a növényorvosi kamarai tagsági követelményeknek is."

7. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza a jogosult képzettségét, végzettségét, a folytatni kívánt tevékenységet, a tevékenységgel érintett növényvédő szerek kategóriáját."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyt a járási hivatal adja ki."

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A járási hivatal az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 57. § n) pontja alapján jár el, amennyiben az engedéllyel rendelkező személy:"

(4) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az engedéllyel rendelkező személynek a 17. §, illetve a 18. § szerinti képesítés megszerzésétől számított ötévenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzés időtartama növényorvosok esetében 40 tanóra, a 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 24 tanóra, a 18. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 8 tanóra. A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett."

(5) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A tanúsítvány kiállítására a Növényorvosi Kamara jogosult. A továbbképzés szervezésében és végzésében a Növényorvosi Kamara együttműködik a tematikában meghatározott szervezettel vagy intézménnyel."

(6) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az Éltv. 38/B. § (4) bekezdése esetén, kérelemre új engedély kerül kiadásra."

8. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége kiterjed a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, a növényvédő szerek kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységekre. Az ebből származó kötelezettség és felelősség csak megfelelő engedéllyel rendelkező személyre ruházható át.

(2) A 19. § (1a) bekezdése szerinti adattartalmú növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti felelőssége keletkezik, amely kiterjed - a kiürült és szabályszerűen megtisztított csomagolóeszköz kezelésén kívül - valamennyi, a növényorvosi vényen, valamint a növényvédelmi szolgáltatásra irányuló szerződésben megjelölt növényvédelmi tevékenységre. Nem felel a szakirányító a felhasználási tevékenységet folytató személy - kivéve, ha az a szakirányító munkavállalója - azon tevékenységéért és annak következményeiért, amelynek során megsérti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, eltér a növényvédő szer címkeszövegében, a növényorvosi vényen, valamint a növényvédelmi szolgáltatásra irányuló szerződésben megfogalmazott előírásoktól."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Növényorvosi Kamara által működtetett elektronikus vény kiállítására szolgáló informatikai rendszerhez a Növényorvosi Kamara közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok számára."

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. §-a a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés tartalmazza:

a) a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző növényorvosi kamarai regisztrációs számát,

b) a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatait (település, helyrajzi szám és blokkazonosító, terület nagysága),

c) a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolását,

d) a szerződés kötésének és - amennyiben a felek arról megállapodtak - megszűnésének idejét.

(5b) A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait, amelyek az (5a) bekezdés szerinti adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni a járási hivatalnak.

(5c) Az a személy, aki a növényvédő szert nem Magyarországon kívánja felhasználni, nem kell növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződéssel rendelkeznie. Ebben az esetben a növényorvosi vényen fel kell tüntetni, hogy a növényvédő szer Magyarországon nem használható fel, továbbá a növényorvosi vényt kiállító szakirányító felelőssége - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a vásárlásra, szállításra terjed ki."

(4) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időbeli hatálya - kivéve, ha annak tárgya közterületen végzett növényvédelmi kezelés - nem lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, amely az elővetemény betakarításától a főnövény betakarításáig tart."

(5) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Gázmesteri képesítéssel rendelkező személy külön engedély nélkül, a hatályos gázmesteri képesítés (igazolvány) bemutatásával vásárolhat és felhasználhat olyan növényvédő szert, amely engedélyokirata alapján terményraktár és betárolt vagy betárolásra szánt termény kezelésére szolgál, vagy felhasználása gázmesteri képesítéshez kötött."

(6) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett jogszabálysértés esetén, amennyiben a NÉBIH a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot állapít meg az ember, az állat egészségére vagy a környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel,

a) a kifogásolható növényi kultúrát,

b) az álló kultúra esetén az azévi termést

meg kell semmisíteni."

9. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kiskereskedelemben

a) II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazása legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos jelenlétével,

b) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazása legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos jelenlétével, I. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy felügyelete mellett

történhet."

10. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi engedélyezési eljárás során, valamint a telepengedély kiadása iránti engedélyezési eljárás során a járási hivatal szakhatósági állásfoglalásának kialakításához a kérelem tartalmazza

a) a forgalmazni kívánt növényvédő szer forgalmazási kategóriájának megfelelő szakképesítéssel rendelkező felelős személy növényvédelmi képesítésének másolatát; megbízás, illetve munkaviszony esetén az erre vonatkozó szerződés másolatát is;

b) a hatályos engedély sorszámát, továbbá a növényvédő szer nagykereskedelmi forgalmazása esetén érvényes növényorvosi kamarai regisztrációs számát."

11. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy növényvédő szert emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől elkülönítve, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen (a továbbiakban: tároló) és módon, tűz- és robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon tárolhat úgy, hogy szennyeződés esetén a környezet maradéktalan tisztítása biztosítható legyen."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 27. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Növényvédő szert forgalmazó személy a növényvédő szert elkülönített raktárban (a továbbiakban: raktár) köteles tárolni, amely raktárnak a következő műszaki, biztonsági feltételeknek kell megfelelnie:"

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 27. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A raktárnak a következő műszaki, biztonsági feltételeknek kell megfelelnie:)

"h) a raktár ajtajára, jól látható helyen és módon az "Idegeneknek belépni tilos!", a raktáron belül a "Méregraktár" vagy "Növényvédő szer raktár" figyelmeztető feliratot kell elhelyezni,"

(4) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Munkaterületen növényvédő szer vagy permetlé az egynapi felhasználásra előkészített, zárt csomagolásban, vagy újra visszazárt eredeti csomagolásban, biztonságosan zárható, alkalmi raktárban, tárolóban is tárolható. Az alkalmi raktár, tároló más célra kizárólag az esetleges növényvédő szer szennyeződés maradéktalan eltávolítása után használható."

12. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet "Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás" alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § Növényvédő szert forgalmazó személy a kiskereskedelemben történő forgalmazásra vonatkozó feltételek mellett megvásárolt növényvédő szert személyesen, közvetlenül a felhasználás - vásárló által megjelölt -helyszínére szállíthatja."

13. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kereskedőnek a növényvédő szerek nagykereskedelmi forgalmazásáról legalább heti, kiskereskedelmi forgalmazásáról legalább havi összesítésű, folyamatos nyilvántartást kell vezetnie."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A növényvédő szerek kiskereskedelmi forgalmazásáról szóló nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a forgalmazó neve, címe,

b) a forgalmazásra vonatkozó időszak,

c) a forgalmazott növényvédő szer neve,

d) az értékesített mennyiség,

e) a raktári készlet."

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kereskedőnek az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról naprakész nyilvántartást kell vezetnie. Az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról szóló nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a forgalmazó neve, címe,

b) a növényvédő szer neve, forgalmi kategóriája,

c) a kiinduló mennyiség,

d) a beszerzés dátuma,

e) a vásárló neve, vásárlási engedély száma,

f) a forgalmazott mennyiség,

g) az átvétel dátuma."

14. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A termelőnek a növényvédő szeres kezelésről nyilvántartást kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a termelő neve és lakcíme,

b) a növényvédelmi szakirányító neve, lakcíme, engedélyének száma,

c) a kezelt kultúra megnevezése,

d) a kezelés helye (helyrajzi szám, tábla, parcellaazonosító, termesztő berendezés, raktár),

e) a kezelés területe vagy térfogata (ha, m2, m3),

f) a kezelés időpontja,

g) a használt növényvédő szer mennyisége (kg, l/ha, g/m2, g/fm),

h) a permetlé mennyisége (l/ha, l/m2),

i) az élelmezés-egészségügyi várakozási idő,

j) a betakarítás időpontja (hó, nap)."

15. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken - kivéve a kézi (ideértve a szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket - az Európai Unió területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.

(2) A felülvizsgálati eljárás meg kell, hogy feleljen a mező- és erdőgazdasági gépekhez kapcsolódó, használatban lévő permetezőgépek ellenőrzéséről szóló MSZ EN ISO 16122-1:2015, MSZ EN ISO 16122-2:2015, MSZ EN ISO 16122-3:2015 és az MSZ EN ISO 16122-4:2015 szabványnak.

(3) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatára az jogosult, aki:

a) mezőgazdasági gépészmérnök vagy növényorvos végzettséggel rendelkezik és saját jogán vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként felülvizsgálati tevékenységet folytat (a továbbiakban együtt: felülvizsgálatra jogosult), és

b) szerepel a növényvédelmi gépek felülvizsgálatára jogosultak jegyzékében, és a NÉBIH által szervezett(4) bekezdés szerinti alapképzésen, valamint az ötévenkénti továbbképzésen részt vesz, vagy

c) a b) pont szerinti képzéseken részt vett személyt alkalmaz.

(4) Az alapképzés és továbbképzés tematikáját a NÉBIH hagyja jóvá. Az alapképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása vizsgaköteles. Az alapképzés esetén az eredményes vizsgáról, továbbképzés esetén a képzésen való részvételről a továbbképzést szervező NÉBIH tanúsítványt állít ki.

(5) A felülvizsgálatra jogosult a (4) bekezdés szerinti tanúsítvány alapján kérelmezheti a NÉBIH-től a felülvizsgálatára jogosultként történő nyilvántartásba vételét, valamint annak NÉBIH honlapján történő közzétételét.

(6) A felülvizsgálatára jogosult tevékenységének szakmai felügyeletét a NÉBIH végzi. Ha a NÉBIH megállapítja, hogy a felülvizsgálatra jogosult az - (1), (10) és (12) bekezdés kivételével - e §-ban foglalt előírásoknak nem tesz eleget, vagy visszaélést tapasztal, a felülvizsgálatára jogosultat - egyéb, az Éltv.-ben felsorolt jogkövetkezmények alkalmazása mellett - soron kívül a (4) bekezdés szerinti továbbképzésre kötelezheti, továbbá törölheti az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásból.

(7) A felülvizsgálatára jogosult a növényvédelmi gépek felülvizsgálatát munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére, saját, vagy közeli hozzátartozója és annak családi gazdasága részére nem végezheti.

(8) A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni.

(9) A gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon kerüljön rögzítésre. Az egyedi azonosító táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára jogosultnak. Az egyedi azonosítókhoz a NÉBIH közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok számára.

(10) A NÉBIH a vizsgált növényvédelmi gépekről és a felülvizsgálati eredményekről szóló adatokhoz folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok részére.

(11) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról egyedi sorszámmal ellátott jegyzőkönyv mintáját a NÉBIH honlapján közzéteszi.

(12) Az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos."

16. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a 3. melléklet szerinti követelményeknek, valamint a biztonságos munkavégzés előírásainak. Sérült, csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Használt növényvédelmi gép kereskedelmi értékesítése során csak úgy adható át a végfelhasználónak, ha az a 35. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel és az erről szóló tanúsító matrica a használt növényvédelmi gép értékesítésének időpontjától számított három évig érvényes."

17. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkavégzése során növényvédő szerrel közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerülő dolgozó - ideértve a tömény növényvédő szerrel dolgozó előkészítőt és a felhasználásra kész permetlé vagy kész kiszerelésű készítmény kijuttatóját is - az adott növényvédő szer engedélyokiratában előírt egyéni védőeszközöket köteles viselni. Az engedélyokiratban foglalt további előírás hiányában a növényvédő szer kijuttatását végző személynek munkaruhaként legalább olyan hosszú ujjú felső ruházatot és hosszú szárú nadrágot, zárt cipőt, illetve megfelelő minőségű védőkesztyűt kell viselnie, amelyet kizárólag permetezések alkalmával használ."

18. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járási hivatal által végzett vizsgálatokhoz a minta térítésmentesen vehető igénybe."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vizsgálatokhoz az engedélyokirat jogosultjának térítésmentesen analitikailag tiszta hatóanyag mintát kell biztosítania."

19. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát a 35. § (3) bekezdés szerinti alapképzés, és vizsga hiányában az első alapképzés elindulásáig, de legkésőbb 2019. december 31-éig az a felülvizsgálatra jogosult végezheti, aki a NÉBIH-nél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és annak a NÉBIH honlapján szereplő listában való közzétételét."

20. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 49. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek" (való megfelelést szolgálja.)

21. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "határozatban kijelölt helyen" szövegrész helyébe a "meghatározott helyen" szöveg,

b) 6. § (2b) bekezdésében a "kijuttatásárólaz" szövegrész helyébe a "kijuttatásáról az" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az "1. melléklet "A" része" szövegrész helyébe az "5. § (4a) bekezdése" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdés b) pontjában az "e rendelet 1. mellékletének "B" része" szövegrész helyébe az "az 5. § (4b) bekezdése" szöveg,

e) 16. § (2) bekezdés a) pontjában az "a 1. melléklet "A" része" szövegrész helyébe az "az 5. § (4a) bekezdése" szöveg,

f) 17. § (4) bekezdésében a "bármely tevékenység" szövegrész helyébe a "bármely, e rendeletben meghatározott tevékenység" szöveg,

g) 18. § (2) bekezdés a) pontjában a "bármely tevékenység" szövegrészek helyébe a "bármely, e rendeletben meghatározott tevékenység" szöveg,

h) 19. § (2) bekezdésében az "a 4. melléklet szerint" szövegrész helyébe az "az (1a) bekezdés szerinti adattartalommal" szöveg,

i) 21. § (7a) bekezdésében az "a járási hivatal az engedélyét visszavonja" szövegrész helyébe az "az engedély visszavonásra kerül." szöveg,

j) 27. § (6) bekezdésében a "Növényvédő szer raktárban" szövegrész helyébe a "Raktárban és tárolóban" szöveg,

k) 27. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az "A növényvédő szer raktárban" szövegrész helyébe az "A raktárban és a tárolóban" szöveg,

l) 29. § (6) bekezdésében a "2. melléklet szerint" szövegrész helyébe a "30. § (1a) bekezdése szerint" szöveg,

m) 30. § (1) bekezdésében a "2. melléklet szerint" szövegrész helyébe a "30. § (1a) bekezdése szerint" szöveg,

n) 31. § (2) bekezdés b) pontjában az "a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-et" szöveg,

o) 39. § (1) bekezdésében a "b) pontjában" szövegrész helyébe a "d) pontjában" szöveg,

p) 43. § (2) bekezdésében a "47. § (3)" szövegrész helyébe a "46. § (3)" szöveg,

q) 45. § (6) bekezdésében a "vizsgálat kérelemre" szövegrész helyébe a "vizsgálat gyanú esetén kérelemre" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 18. § (2) bekezdés b) pontja,

b) 21. § (6) bekezdése,

c) 22. § (5) bekezdése,

d) 39. § (3) bekezdése,

e) 45. § (1) és (4) bekezdése,

f) 1. melléklete,

g) 2. melléklete,

h) 4-6. melléklete,

i) 9. melléklete.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter