48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az Indokolások Tárában közzétett indokolásokat.

(6) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott, kiemelkedő társadalmi, gazdasági jelentőségű, hatályos jogszabály tekintetében a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslathoz kapcsolódó indokolásra, előterjesztői álláspontra és a megalkotása vagy módosítása során keletkezett irományokra figyelemmel szerkesztett összefoglalót, amely előkészítéséről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik."

2. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Ha az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére - jogszabályban meghatározottak szerint - sor kerül, a közzétételre a 4. § (4) és (5) bekezdése szerinti eljárási szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

3. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazságügyért felelős miniszter - a 9. § szerinti közszolgáltatási szerződéssel - gondoskodik

a) a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről és szerkesztéséről,

b) az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabály és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről,

c) a 2. § (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítások közzétételéről,

d) a 2. § (5) bekezdése szerinti indokolások közzétételéről,

e) a 2. § (6) bekezdése szerinti összefoglalók közzétételéről."

4. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Nemzeti Jogszabálytár honlapján önálló felületet kell biztosítani az Indokolások Tárában közzétett indokolások közzétételére.

(4) A Nemzeti Jogszabálytár honlapján önálló felületet kell biztosítani a 2. § (6) bekezdése szerinti összefoglalók közzétételére."

5. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "működtetésével" szövegrész helyébe a "működtetésével, fejlesztésével, üzemeltetésével" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2019. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök