8/2019. (III. 26.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lőfegyvertartási engedély, illetve az európai lőfegyvertartási engedély visszavonása esetén a lőfegyvertartási engedélyt, illetve az európai lőfegyvertartási engedélyt, valamint - a lőfegyvertartási engedélynek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti esetben történő visszavonása kivételével - az engedély szerinti lőfegyvert és a hozzá tartozó lőszert, illetve töltényt 5 napon belül, azonnali végrehajtás esetén haladéktalanul át kell adni az engedély visszavonását elrendelő hatóságnak."

2. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § E rendeletnek a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló 8/2019. (III. 26.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 12. § (1) bekezdését a lőfegyvertartási engedélynek, illetve az európai lőfegyvertartási engedélynek a Módr. hatálybalépését megelőzően történt visszavonása esetén is alkalmazni kell, feltéve, hogy a 12. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a Módr. hatálybalépésének napjáig nem telt le."

3. § Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter