2019. évi XCIX. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

1. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik

a) a belterületbe vont ingatlan,

b) a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének

visszterhes átruházása."

2. § Az Itv. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke

a) a 18. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ingatlan állami adóhatóság által megállapított szerzéskori - megállapítás hiányában a szerzés időpontjára utólagosan megállapított - forgalmi értéke és az állami adóhatóság által az átruházás időpontjára megállapított forgalmi értéke különbözete után

b) a 18. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben az a) pont szerint megállapított különbözet és az értékesített vagyoni betét összes vagyoni betétben képviselt arányának szorzata után

90%."

3. § Az Itv. 26. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

"(21) Az e § szerinti illetékmentességek, illetékkedvezmények - az (1) bekezdés g), h), q) és t) pontok szerinti illetékmentességek kivételével - a 18. § (1a) bekezdése szerinti esetekben nem alkalmazhatóak."

4. § Az Itv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 18. § (1a) bekezdése szerinti esetekben a visszterhes vagyonátruházási illetéket az átruházó fél köteles megfizetni."

5. § Az Itv. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 18. § (1a) bekezdése szerinti esetben az átruházó fél az (1) bekezdésben említett nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a jogügylet tárgya a 102. § (1a) bekezdés a)-b) pontja szerinti vagyontárgy."

6. § Az Itv. 102. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E törvény alkalmazásában

a) belterületbe vont ingatlan: az olyan ingatlan, amelyet a tulajdonosa, vagyoni értékű jogának jogosítottja tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának - ajándékozás útján szerzett ingatlan esetén a megajándékozó (több, egymást követő ajándékozás esetén valamennyi megajándékozó), a 26. § (1) bekezdés g), h), q), t) pontja szerinti ügylet keretében szerzett ingatlan esetén a jogelőd [több, 26. § (1) bekezdés g), h), q) pontja szerinti ügylet esetén valamennyi jogelőd], vagy a kapcsolt vállalkozás [több, 26. § (1) bekezdés t) pontja szerinti ügylet esetén valamennyi kapcsolt vállalkozás] tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának - fennállása ideje alatt, de az ingatlan átruházását megelőző 10 éven belül minősítettek belterületté, ide nem értve azt az ingatlant, amelyet az átruházó fél általi megszerzést követő 6. évben vagy azt követően minősítettek belterületté, vagy az átruházó öröklés útján szerzett meg;

b) belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság: az olyan gazdálkodó szervezet, amely belterületbe vont ingatlan - közvetett vagy közvetlen - tulajdonosa."

7. § Az Itv. a következő 102/C. §-sal egészül ki:

"102/C. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi XCIX. törvénnyel megállapított 18. § (1a) bekezdését, 19. § (6) bekezdését, 26. § (21) bekezdését, 27. § (4) bekezdését, 91. § (1a) bekezdését, 102. § (1a) bekezdését azon belterületbe vont ingatlanok, belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének átruházása esetén kell alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően történt."

8. § E törvény 2020. február 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére