154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/C. §-sal egészül ki:

"5/C. § (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője minden hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozó részére a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által az EESZT-ben rögzített, általa nyújtott előző havi ellátási eseményre vonatkozóan a 14. számú melléklet szerint definiáltak szerint az alábbi adatokat:

a) az intézmény nevét,

b) az ellátó osztály azonosítóját, nevét és szakmakódját,

c) az ellátott beteg TAJ-számát, annak hiányában egyéb személyazonosítóját, törzsszámát, érvényes biztosítás országát vagy a beteg állampolgárságát,

d) a felvétel és a távozás időpontját és

e) az ellátó orvos kódját.

(2) A finanszírozó ellenőrzi, hogy az elszámolásra jelentett ellátási esemény az (1) bekezdés szerinti adatok között szerepel-e. Az ellenőrzés szempontja az (1) bekezdésben szereplő adatok egyezősége.

(3) Ha a finanszírozó megállapítja, hogy a finanszírozásra jelentett ellátási esemény nem szerepel az EESZT-ben, úgy az ellátási eseményre vonatkozó finanszírozási díjat visszavonja."

2. § Az R. a következő 76/Z. §-sal egészül ki:

"76/Z. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5/C. § (1) bekezdésében foglalt adatokat az EESZT működtetője először a 2020. április havi teljesítmények vonatkozásában küldi meg a finanszírozó számára legkésőbb 2020. május 8. napjáig.

(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5/C. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a 2020. májusi teljesítmények finanszírozásától kell alkalmazni."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére