158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A legalább 200 férőhellyel működtetett, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó engedélyes fenntartója - a fenntartó személyétől függetlenül - az 1. § szerint fokozott figyelemmel gondoskodik az egészségügyi készlet megóvásáról.

(2) A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzésére az egészségügyért felelős miniszter javaslatára az Operatív Törzs vezetőjének döntése alapján a kórházparancsnok az (1) bekezdés szerinti intézményben intézményparancsnoki feladatokat lát el.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézményparancsnoki feladatok tekintetében a kórházparancsnok jogállása, feladata és hatásköre vonatkozásában a 2. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 3-6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti intézmény vezetőjének kötelezettségei tekintetében a 2. § (4) bekezdésének és az 5. § (1)-(3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök