16/2020. (XII. 21.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt e rendelet rendelkezéseit az e §-ban és a 4. számú melléklet IV. alcímében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A joggyakorlat számítása során a veszélyhelyzet ideje alatt legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartamú részmunkaidőben történő foglalkoztatást napi 8 órás munkaidőként kell figyelembe venni.

(3) A veszélyhelyzet ideje az 5. § (5) bekezdésében és a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít be.

(4) A 4. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni. Az elfogadott jelentkezésről vagy annak elutasításáról az elutasítás okának megjelölésével a jelölt a jelentkezést követő 8 napon belül elektronikus úton kap értesítést. A jelentkezés elutasításával szemben a jelölt az értesítéstől számított 3 napon belül kifogással élhet.

(5) A miniszter az írásbeli és a szóbeli vizsgák időpontjait a 6. §-ban meghatározottól eltérő időszakra is kitűzheti.

(6) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során az egyazon helyiségben egyidejűleg írásbeli vizsgát tevő jelöltek létszáma korlátozható.

(7) A részvizsga (9) bekezdésben meghatározott módon történő megtartása esetén az írásbeli feladat megoldását és a feladatlapot a vizsgabizottság tagjai elektronikus levélben kapják meg.

(8) A részvizsga lebonyolítása során egyazon helyiségben egyidejűleg a vizsgabizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak a jelölt tartózkodhat.

(9) A részvizsga a miniszter által kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható (a továbbiakban: videókonferencia). A videókonferencia során biztosítani kell a személyes adatok védelmét, valamint azt, hogy a vizsgabizottság meggyőződhessen arról, hogy a jelölt külső segítséget nem vesz igénybe.

(10) Ha a részvizsgát videókonferencia útján tartják meg, a vizsgabizottság zárt tanácskozásának a részvizsga eredményét megállapító részéről és az eredményhirdetésről felvétel készül, amelyet a jegyzőkönyv elektronikus példányához csatolni kell. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet kizárólag a jegyzőkönyvvezető írja alá.

(11) A személyes jelenlétet igénylő vizsgáztatásban vizsgáztatóként és jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt az, aki a vizsga időpontjában a 65. életévét betöltötte.

(12) A jelölt legkésőbb a vizsga időpontját megelőző harmadik napon 10 óráig elektronikus levélben a vizsgát lemondhatja. A jelöltet a veszélyhelyzet megszűnését követő vele egyeztetett vizsgaidőpontra soron kívül kell beosztani.

(13) Ha a jelölt a személyes jelenlétet igénylő vizsgán nem jelent meg, és az elmulasztott vizsga napját követő négy napon belül a veszélyhelyzethez kapcsolódó körülményre hivatkozással elektronikus levélben ezt kérelmezi, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő vele egyeztetett vizsgaidőpontra soron kívül kell beosztani.

(14) Ha a jelölt a videókonferencia útján tartott vizsgát elmulasztja, a vizsga napját követő négy napon belül egyéb méltányolható körülmény - így különösen a jelöltet érintő súlyos betegség, baleset, egyéb rajta kívül álló elháríthatatlan ok - igazolásával elektronikus levélben méltányossági kérelmet nyújthat be a miniszternek, amelyben kérheti, hogy az elmulasztott vizsga helyett új időpontra jelentkezhessen. Ha a miniszter a méltányossági kérelemnek helyt ad, a jelöltet vele egyeztetett új vizsgaidőpontra soron kívül kell beosztani.

(15) A (12)-(14) bekezdésben meghatározott esetekben a vizsga díját ismételten nem kell megfizetni."

2. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 17/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/K. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 16/2020. (XII. 21.) IM rendelettel megállapított 16/A. § rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

3. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdésében a "4500 Ft" szövegrész helyébe a "12 000 Ft díj" szöveg lép.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 16/2020. (XII. 21.) IM rendelethez

A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. számú melléklet IV. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. A jogi szakvizsga vizsgaszabályzatának a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő eltérő rendelkezései

1. A vizsgáztatók beosztására vonatkozó I. alcím 2. és 3. pontjában meghatározott határidőknél rövidebb határidők is megállapíthatóak azzal, hogy a vizsgáztatónak az I. alcím 3. pontja szerinti értesítés megküldésétől számított két napon belül elektronikus úton jeleznie kell, hogy a vizsgán részt tud-e venni, vagy a vizsgáztatást lemondja.

2. Ha a részvizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják meg (a továbbiakban: videókonferencia), arra a miniszter által meghatározott vizsganapokon a miniszter által meghatározott időpontban és időtartamban kerül sor. A videókonferencia összehívásának módjáról a minisztérium munkatársa a vizsgabizottság tagjait és a jelöltet a vizsgát megelőző héten elektronikus úton tájékoztatja. A minisztérium munkatársa a jelölteket részvizsgájuk kezdetének pontos időpontjáról a vizsga napján elektronikus úton tájékoztatja.

3. A videókonferencia összehívását a minisztérium munkatársa, a jegyzőkönyvvezetést a minisztérium által felkért jegyzőkönyvvezető látja el. A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság elnöke videókonferencia keretében a vizsga kezdetét fél órával megelőzően röviden tájékoztatja az irányadó szabályokról, a jelöltek személyéről.

4. A vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabizottság elnöke köteles meggyőződni a jelölt személyazonosságáról. Ha a vizsgát videókonferencia útján tartják meg, a jelölt felmutatja személyazonosságát igazoló igazolványát, amelyről - úgy, hogy a képen a jelölt is látsszon - képernyőfotó készül, amelyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A vizsgabizottság elnöke további biztonsági szempontú intézkedést elrendelhet, ha a vizsga tisztaságának biztosítása érdekében szükségesnek tartja. A vizsgabizottság elnöke ezt követően röviden ismerteti a részvizsga menetét, szabályait.

5. Miután a jelölt mindegyik vizsgatárgyból vizsgázott, a vizsgabizottság a videókonferenciát a jelölt kizárásával folytatja, ahol zárt tanácskozásban értékeli a jelölt részvizsgán nyújtott teljesítményét; a vizsga eredményét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A vizsgabizottság elnöke ezt követően a jelölttel a videókonferencia keretében szóban röviden ismerteti a részvizsga értékelését, valamint annak eredményét. Sikertelen vagy részben sikertelen részvizsga esetén a vizsgabizottság elnöke a jelöltet a vizsgaismétlésre irányadó rendelkezésekről tájékoztatja."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére