253/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a babaváró támogatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § e) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ákbr.) a következő 20/C. §-sal egészül ki:

"20/C. § (1) A hitelintézet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 50/B. §-a szerinti állami kezességvállalásból eredő jogait a kölcsönszerződés felmondását követő 180 napon belül a 13. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával érvényesítheti az állami adóhatóságnál írásban, tartós adathordozón vagy elektronikus úton.

(2) Ha az állami adóhatóság a kezesség beváltása iránti kérelmet a hitelképességi vizsgálatra vonatkozó jogszabályban, a hitelezhetőség vizsgálatára és a hitelezhetőségi limitre vonatkozó hitelintézeti belső szabályzatban - így különösen a hitelintézet által a babaváró kölcsönre megállapított vagy a hitelintézet által forgalmazott, a babaváró kölcsönhöz leginkább hasonló hiteltermékeknél alkalmazott hitelképességi vizsgálatra vonatkozó belső szabályzatban - foglaltaknak az adott ügyben a hitelezhetőséget és a hitelezési limit megállapítását érdemben befolyásoló be nem tartása miatt utasítaná el, indokolással ellátott megállapításaival haladéktalanul megkeresi a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: Felügyelet). Nem minősül a belső szabályzatban foglaltak be nem tartásának, ha a hitelintézet belső szabályzata a hitelképesség-vizsgálat vonatkozásában a szabályzatában rögzített feltételek mellett kivételszabályt, illetve speciális eljárásrendet állapít meg.

(3) A Felügyelet az állami adóhatóság megkeresésében foglaltak vizsgálata során a belső eljárásrendjében meghatározott szabályok figyelembevételével jár el. Az állami adóhatóság a kezesség beváltása iránti kérelemről a Felügyelet véleményének figyelembevételével határoz.

(4) Az állami adóhatóság nem utasíthatja el a kezesség beváltása iránti kérelmet a hitelképesség vizsgálatára vonatkozó jogszabályban, a hitelezhetőség vizsgálatára és a hitelezhetőségi limitre vonatkozó hitelintézeti belső szabályzatban foglaltak megsértésére tekintettel, amennyiben valamely szabály be nem tartása nem befolyásolta az adott ügyben a hitelezhetőséget és a hitelezési limit megállapítását, ezáltal a kezesi kötelezettség létrejöttét és a kezesi kötelezettségvállalás mértékét. Különösen ilyennek tekintendő valamely eljárási határidőre, döntéshozói jogosultságra vonatkozó szabály megsértése.

(5) Az állami készfizető kezesség fennállását nem érinti a kölcsönszerződés olyan módosítása, amely a kölcsön visszafizetésének érdekében történik, és nem eredményezi a kezes fizetési kötelezettségének növekedését, ideértve azt, ha a kötelezett fizetési nehézsége, illetve késedelme miatt átütemezésre kerül sor, amennyiben ezáltal a kölcsöntartozás tőkeösszege nem növekszik."

2. § Az Ákbr. az 1. melléklet szerinti 13. számú melléklettel egészül ki.

2. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Thmr.) 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A babaváró támogatásról szóló jogszabályban meghatározott babaváró támogatással nyújtott kölcsön esetén két THM értéket kell meghatározni az alábbi elnevezések használatával, és az egyes THM értékek tekintetében az alábbi feltételezésekkel élve:

a) THM (kamattámogatással): a támogatott személyek gyermeke a kölcsön folyósításától számított 60. hónapban megszületik, a törlesztés ezt követően 3 évig szünetel, több gyermek a futamidő alatt nem születik, ez esetben az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a THM számítás során,

b) THM (kamattámogatás nélkül): nem teljesül a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, ezért a kamattámogatást vissza kell fizetni az 5 éves időszak lejártát követő 120. napon, és az 5 éves időszak lejártát követő naptól a babaváró támogatásról szóló jogszabályban meghatározott kamatot kell fizetni."

4. § A Thmr. 9. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kereskedelmi kommunikációban a THM-et legalább olyan feltűnően kell szerepeltetni, mint a kamatot és értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni:)

"f) babaváró kölcsön esetén a hitel összege 10 millió forint, futamideje 20 év."

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. és 4. § az e rendelet kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 253/2020. (V. 29.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

Igénylőlap a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 50/B. §-a szerinti állami kezesség
beváltásához
(állami adóhatóság részére küldendő)
Jogosult megnevezése
1. A kötelezettek adatai
Neve:.................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................
Születési hely és idő: ..........................................................................................................................
Anyja születési neve: ..........................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................................................................................................
2. Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés alapján:
Szerződés kelte időpontja: ...................................................................................................................
Szerződés szerinti kölcsön összege: .....................................................................................................
Szerződés lejárata: .............................................................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja (neve, székhelye, adóazonosító száma):
..........................................................................................................................................................
Az állami kezesség mértéke (%): 100% (tőke + ügyleti kamat)
A kezesség alapján átutalandó összeg tőke és ügyleti kamat bontásban:
..........................................................................................................................................................
A számlaszám, ahova az állami kezesség beváltása alapján az átutalandó összeget kéri a jogosult:
..........................................................................................................................................................
A felmondás/szerződés megszűnésének időpontja: .................................................................................
4. Mellékletként csatolandók
Kölcsönszerződés és módosításai
Kölcsönszerződés felmondását igazoló irat valamint annak kézbesítését igazoló irat
A szerződés egyoldalú felmondását megelőző felszólítás
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás a szerződés megkötésétől kezdődően - egyes évekre
összesítve - teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt ügyleti kamat és késedelmi kamat
A vonatkozó jogszabályban szereplő feltételek igazolásának másolatai
Döntés a hitelről illetve a jogosultsági feltételeknek való megfelelés vizsgálatáról
A döntés alátámasztását/megalapozását tartalmazó dokumentumok
Dátum: ............................................................
…………………………
aláírás"

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére