347/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 205. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Határon átnyúló tartási ügyekben a végrehajtás elrendelése esetén a felet a végrehajtás elrendeléséig képviselő pártfogó ügyvéd az addig végzett pártfogó ügyvédi tevékenységéért - a végrehajtás elrendelését követően előterjesztett kérelmére - a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegére (a továbbiakban: eljárási előleg) jogosult. A pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálatnak az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a végrehajtás elrendeléséről szóló okiratot. A területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozatban állapítja meg az eljárási előleg összegét. Az eljárási előleg megállapítására az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

2. § A Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pártfogó ügyvéd díjának és eljárási előlegének megállapítása során a területi hivatal a díj, illetve az eljárási előleg összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel."

3. § A Korm. rendelet 27. alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:

"50/A. § Ha a jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó ügyvéd az eljárás jogerős befejezését követően a részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az eljárási előlegen felüli részére tarthat igényt."

4. § A Korm. rendelet 74. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A felet a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában képviselő pártfogó ügyvéd részére a vádemelést követően előterjesztett kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat eljárási előleget fizet. A pártfogó ügyvéd az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg a vádiratot is megküldi a jogi segítségnyújtó szolgálatnak.

(3) Az eljárási előleg megállapítására, mérséklésére és kifizetésére a határon átnyúló tartási ügyben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd eljárási előlegére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy ha a jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó ügyvéd a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését követően a részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az eljárási előlegen felüli részére tarthat igényt."

5. § A Korm. rendelet

a) XI. fejezetének címében, 25. alcímének címében, valamint 27. alcímének címében a "díj" szövegrész helyébe a "díj és az eljárási előleg" szöveg,

b) 23. alcímének címében a "díj" szövegrész helyébe a "díj és a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlege" szöveg,

c) 43. § (2) bekezdésében az "az előlegen" szövegrész helyébe az "a díjelőlegen" szöveg, az "Az előleg" szövegrész helyébe az "A díjelőleg" szöveg,

d) 48. § (1) bekezdésében a "díját és díjelőlegét" szövegrész helyébe a "díját, díjelőlegét, illetve eljárási előlegét" szöveg,

e) 48. § (1) bekezdésében a "(díjelőlegről)" szövegrész helyébe a "(díjelőlegről), illetve eljárási előlegről" szöveg,

f) 48. § (2) bekezdésében a "díjat és díjelőleget" szövegrész helyébe a "díjat, díjelőleget, illetve eljárási előleget" szöveg,

g) 49. §-ában a "díj és díjelőleg" szövegrész helyébe a "díj, díjelőleg, illetve eljárási előleg" szöveg,

h) 50. § (1) bekezdés a) pontjában a "díj vagy díjelőleg" szövegrész helyébe a "díj, díjelőleg, illetve eljárási előleg" szöveg,

i) 38. alcímének címében az "a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének" szövegrész helyébe az "az eljárási előleg" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 74. § (4) és (5) bekezdése,

b) 75. §-a.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök