384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-c) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5-7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A központi költségvetési szervek által feladatellátásra használt ingatlanok használatának, hasznosításának, haszonélvezetének, vagyonkezelésének gazdaságosságát, célszerűségét az MNV Zrt. ellenőrzi."

2. § A Vhr. IV. Fejezete a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § A Vtv. 5/C. § (1) bekezdése szerinti közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjteményt a tulajdonosi joggyakorló döntésétől függően nyilvántarthatja egy vagyonelemként is azzal, hogy a vagyonelem analitikus nyilvántartásának biztosítania kell a közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény minden elemének tételes nyilvántartását. A közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény vagyonelemei körének a tulajdonosi joggyakorló döntése eredményeként történő változása esetén a bekerülő vagyonelemre az adott közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény nyilvántartási szabályait kell alkalmazni, a közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjteményből kikerülő vagyonelemet pedig a kikerülést követően - kivéve, ha a tulajdonosi joggyakorló döntése alapján másik, ugyanazon tulajdonosi joggyakorló által nyilvántartott, gyűjtemény részévé válik - önálló vagyonelemként kell nyilvántartani."

3. § A Vhr. IX. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"IX. FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

Értelmező rendelkezések

51/B. § Ezen alcím alkalmazásában

a) állami elhelyezési célú ingatlan: a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 148. § (11) bekezdés a) pontja szerinti ingatlan;

b) állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony: a Vtv. 28/A. §-a szerinti jogviszony;

c) átmeneti használati jog: a Törvény 148. § (5) bekezdése szerinti használati jog;

d) elhelyezési célú ingatlan: a Törvény 148. § (11) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan;

e) felújítás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott felújítás;

f) karbantartás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott karbantartás;

g) kijelölő okirat: a Törvény 148. § (6) bekezdése szerint az MNV Zrt. által kiállított okirat;

h) rekreációs célú ingatlan: a Törvény 148. § (11) bekezdés c) pontja szerinti ingatlan.

A központi költségvetési szervek megszűnő vagyonkezelői jogával érintett ingatlanok számviteli nyilvántartására vonatkozó szabályok

51/C. § (1) A számviteli nyilvántartások rendezése céljából a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szerv a Törvény 148. § (3) bekezdése szerint megszűnő vagyonkezelői joggal érintett és e rendelet hatálybalépésekor az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlanokat (a továbbiakban együtt az 51/C-51/J. § alkalmazásában: átmeneti használati joggal érintett ingatlanok) azok tartozékaival és alkotórészeivel együtt

a) legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig átadja az MNV Zrt. részére, ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan a főváros közigazgatási határán belül helyezkedik el. Az átadásra - a 2020. július 31. napján érvényes bruttó értéket, a 2020. július 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó - tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor;

b) legkésőbb 2021. február 28. napjáig átadja az MNV Zrt. részére, ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan a főváros közigazgatási határán kívül helyezkedik el. Az átadásra - a 2020. december 31. napján érvényes bruttó értéket, a 2020. december 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó - tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor.

(2) 2020. augusztus 1. napjával a központi költségvetési szerv az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok (1) bekezdés a) pontja szerinti értékét a hatályos számviteli politikájának megfelelően.

(3) 2021. január 1. napjával a központi költségvetési szerv az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok (1) bekezdés b) pontja szerinti értékét a hatályos számviteli politikájának megfelelően.

A folyamatban lévő beruházásokra és felújításokra vonatkozó átmeneti szabályok

51/D. § (1) A főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanokat érintő beruházásokat, felújításokat 2020. augusztus 1. napjától továbbra is a központi költségvetési szerv tartja nyilván a könyveiben, és 2020. december 31. napjáig saját költségvetési forrásai terhére folytatja azok megvalósítását. Ha a beruházások, felújítások 2020. december 31. napját megelőzően üzembe helyezhetővé válnak, úgy az üzembe helyezés feltételeinek fennállásakor, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig az átmeneti használati jog időtartama alatt elvégzett munkálatokról, dokumentumokról a teljes beruházás, felújítás értékéről a központi költségvetési szerv az üzembe helyezés napját, vagy 2020. december 31. napját követő 30 napon belül adatszolgáltatást küld az MNV Zrt. részére.

(2) A főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanokat érintő beruházásokat, felújításokat 2021. január 1. napjától továbbra is a központi költségvetési szerv tartja nyilván a könyveiben és 2021. június 30. napjáig saját költségvetési forrásai terhére folytatja azok megvalósítását. Ha a beruházások, felújítások 2021. június 30. napját megelőzően üzembe helyezhetővé válnak, úgy az üzembe helyezés feltételeinek fennállásakor, de legkésőbb 2021. június 30. napjáig az átmeneti használati jog időtartama alatt elvégzett munkálatokról, dokumentumokról a teljes beruházás, felújítás értékéről a központi költségvetési szerv az üzembe helyezés napját, vagy 2021. június 30. napját követő 30 napon belül adatszolgáltatást küld az MNV Zrt. részére.

(3) Az üzembe helyezés napjával, de legkésőbb

a) a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. január 1. napjával,

b) a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. július 1. napjával

a központi költségvetési szerv a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást. Az üzembe helyezhető befejezetlen beruházást, felújítást az MNV Zrt. aktiválja a közvetlen kezelésű rábízott vagyon nyilvántartásában.

(4) Az MNV Zrt. könyveibe került, a (3) bekezdés a), valamint b) pontjában foglalt határidő lejártakor műszaki vagy számviteli szempontból befejezetlennek minősülő beruházásokra, felújításokra, vonatkozó szerződésekbe az MNV Zrt. a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. január 1. napján, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. július 1. napján a központi költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.

Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására és használatára vonatkozó átmeneti szabályok

51/E. § (1) A főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok vonatkozásában 2020. december 31. napjáig, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok vonatkozásában 2021. június 30. napjáig az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatok ellátásáról - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - az átmeneti használati joggal rendelkező központi költségvetési szerv gondoskodik, és viseli a feladatellátás költségeit.

(2) Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatait a Törvény hatálybalépésekor nem az átmeneti használati jogosultsággal rendelkező központi költségvetési szerv látta el, akkor a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2020. december 31. napjáig, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. június 30. napjáig e feladatokat az a költségvetési szerv látja el, amely a Törvény hatálybalépésekor e feladatokat jogszabályi előírás vagy az átmeneti használati jogosultsággal rendelkező költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján ellátta.

(3) Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok vonatkozásában a fenntartási, karbantartási, üzemeltetési feladatok és költségek a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. január 1. napját, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. július 1. napját követő teljesítése céljából az érintett költségvetési szerv minden szerződést, dokumentumot, információt, valamint a kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartást az MNV Zrt. felhívására, a felhívásban megjelölt határidőben, az MNV Zrt. által meghatározott módon megküldi az MNV Zrt. részére.

(4) A részben az átmeneti használati jog időszakára, részben az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony időszakára vonatkozó szerződések, valamint a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2020. december 31., illetve a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. június 30. napját követően beérkező számlák tekintetében a központi költségvetési szervek fokozott együttműködésre kötelesek az MNV Zrt.-vel.

(5) Az állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában a közműszolgáltatóknál a felhasználó személyének megváltozását az MNV Zrt. vagy az általa bevont üzemeltető, valamint a központi költségvetési szerv az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonynak a Törvény 148. § (6) bekezdése szerinti létrejöttétől számított tizenöt napon belül bejelenti.

(6) Ha a vagyonkezelői jognak a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti megszűnése előtt az elhelyezési célú ingatlan - megállapodás alapján - a vagyonkezelő központi költségvetési szervtől eltérő központi költségvetés szerv (a továbbiakban: elhelyezett szerv) elhelyezését szolgálta, akkor a vagyonkezelői jognak a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti megszűnésétől a kijelölés kezdő napjáig az átmeneti használati jog jogosultja az elhelyezett szerv részére az átmeneti használati joggal érintett elhelyezési célú ingatlan használatát az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül biztosítja.

Az MNV Zrt. felmondási jogának gyakorlása

51/F. § (1) A Törvény 149. § (1) bekezdése szerinti felmondási jog gyakorlásához nem szükséges a vagyonkezelő központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv egyetértése. A felmondási idő hatvan nap, amely időtartam lejártát követően a központi költségvetési szerv a Törvény 149. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlant az MNV Zrt. birtokába adja. A vagyonkezelő központi költségvetési szerv a felmondás jogszerűségét nem vitathatja.

(2) A Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a központi költségvetési szervet a felmondási idő lejártát követő naptól az érintett ingatlan vonatkozásában a Törvény 148. § (5) bekezdése szerinti átmeneti használati jog illeti meg. A felmondás időpontjában folyamatban lévő beszerzési és közbeszerzési eljárásokba a felmondási idő lejártát követő napon, az egyéb jogviszonyokba a kijelölés kezdő napjával az MNV Zrt. jogutódlással belép.

(3) A (2) bekezdés szerinti ingatlant érintő, a felmondás időpontjában folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat továbbra is a központi költségvetési szerv tartja nyilván a könyveiben és a kijelölés kezdő napjáig saját költségvetési forrásai terhére folytatja azok megvalósítását. A költségvetési szerv az átmeneti használati jog időtartama alatt elvégzett munkálatokról, dokumentumokról a teljes beruházás, felújítás értékéről a kijelölés kezdő napját követő harminc napon belül adatszolgáltatást küld az MNV Zrt. részére.

(4) A kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával a (3) bekezdés szerinti beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást. Az üzembe helyezhető befejezetlen beruházást, felújítást az MNV Zrt. aktiválja a közvetlen kezelésű rábízott vagyon nyilvántartásában.

(5) Az MNV Zrt. könyveibe került, a kijelölés kezdő napján műszaki vagy számviteli szempontból befejezetlennek minősülő beruházásokra, felújításokra, vonatkozó szerződésekbe az MNV Zrt. a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.

(6) A (2) bekezdés szerinti ingatlant érintő üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatokat és költségeket az átmeneti használati joggal rendelkező központi költségvetési szerv a kijelölés kezdő napjáig viseli. Az érintett ingatlan vonatkozásában a fenntartási, karbantartási, üzemeltetési feladatok és költségek kijelölést követő teljesítése céljából az érintett költségvetési szerv köteles minden dokumentumot, információt, és kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartást késedelem nélkül átadni az MNV Zrt. részére.

(7) Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatait a felmondási jog gyakorlásakor nem a vagyonkezelő központi költségvetési szerv látta el, akkor a kijelölés kezdő napjáig e feladatokat az a költségvetési szerv látja el, amely a felmondási jog gyakorlásakor e feladatokat jogszabályi előírás vagy az átmeneti használati jogosultsággal rendelkező költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján ellátta.

(8) A Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás időpontjában az elhelyezési célú ingatlan - megállapodás alapján - elhelyezett szerv elhelyezését szolgálta, akkor a felmondási idő lejártát követő naptól a kijelölés kezdő napjáig az átmeneti használati jog jogosultja az elhelyezett szerv részére az átmeneti használati joggal érintett elhelyezési célú ingatlan használatát az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül biztosítja.

A Törvény 148. § (8) bekezdése alapján kivételi körbe tartozó jogviszonyokra vonatkozó szabályok

51/G. § (1) Az MNV Zrt. nem lép be a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv által - jogszabály vagy tulajdonosi joggyakorlóval létrejött vagyonkezelési szerződés alapján - kötött

a) elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlan használatba- vagy bérbeadására vonatkozó szerződésbe, ha

aa) a használatba vagy bérbeadás időtartama az összesen 240 órát nem haladja meg, vagy

ab) a használatba vagy bérbe adott alapterület épületenként a 25 m2-t nem haladja meg, vagy

ac) a hasznosítás a költségvetési szervek intézményi működéséhez, az azzal összefüggő szakmai feladatellátásához szükséges,

b) saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára nem állami tulajdonban álló elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodásba, ha

ba) a használati jogosultság hatvan napot meg nem haladó időtartamra szól, vagy

bb) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik.

(2) Az MNV Zrt. nem lép be a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv által - jogszabály vagy tulajdonosi joggyakorlóval létrejött vagyonkezelési szerződés alapján - kötött azon jogviszonyokba, amelyek nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű ingatlanra vonatkoznak.

(3) Az MNV Zrt. nem lép be a kijelölés kezdő napjával az állami elhelyezési célú ingatlanra vonatkozóan, az ingatlan üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása érdekében kötött szerződésekbe, amennyiben a szerződéseket olyan központ költségvetési szerv kötötte, amellyel az MNV Zrt. - a kijelölés kezdő napjával - a Vtv. 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján megállapodást köt.

(4) A költségvetési szerv köteles az (1) bekezdés szerinti jogviszonyokkal kapcsolatos dokumentumok egyszerű másolatait legkésőbb a Törvény 148. § (8) bekezdése szerinti jogutódlás napját követő tizenöt napon belül az MNV Zrt. rendelkezésére bocsátani.

Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanokkal összefüggő európai uniós és egyéb pályázatokra vonatkozó átmeneti szabályok

51/H. § (1) Ha a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog megszűnése, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés felmondása előtt a vagyonkezelt ingatlan fejlesztése vagy fenntartása érdekében a vagyonkezelő központi költségvetési szerv európai uniós vagy hazai pályázatot nyújtott be, és a pályázati kiírás értelmében az MNV Zrt. is pályázó, kedvezményezett lehet, úgy az európai uniós vagy hazai pályázattal összefüggő jogviszonyokban az MNV Zrt. a központi költségvetési szerv mellett, vele együttesen válik jogosulttá, kedvezményezetté a kijelölés kezdő napjával. Ezen ingatlanokat érintő beruházásra, felújításra is irányuló európai uniós és hazai pályázatok tekintetében az átmeneti használati jog és az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony a vagyonkezelői joggal egyenértékűnek tekintendő a számviteli szabályok kivételével.

(2) Ha a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog megszűnése, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés felmondása előtt a vagyonkezelt ingatlan fejlesztése vagy fenntartása érdekében a vagyonkezelő központi költségvetési szerv európai uniós vagy hazai pályázatot nyújtott be, és a pályázati kiírás értelmében az MNV Zrt. nem lehet pályázó, sem kedvezményezett, akkor az európai uniós vagy hazai pályázatból fakadó, megvalósítás alatt álló fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek, valamint a pályázattal összefüggésben vállalt teljesítés és fenntartási kötelezettség - a fenntartási kötelezettség fennállásáig - változatlanul a kedvezményezett központi költségvetési szervet terheli. Az európai uniós vagy hazai pályázattal összefüggő, keletkezett dokumentumokat, információkat a kedvezményezett központi költségvetési szerv a teljesítést, illetve a fenntartási kötelezettség lejártát követő hatvan napon belül átadja az MNV Zrt.-nek.

(3) Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog megszűnésekor, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés felmondásának időpontjában európai uniós vagy hazai pályázatból fakadó fenntartási kötelezettséggel terhelt, a fenntartási kötelezettség fennállásáig a kedvezményezett központi költségvetési szervet terheli a pályázattal összefüggésben vállalt teljesítés és fenntartási kötelezettség. Az európai uniós vagy hazai pályázattal összefüggő, keletkezett dokumentumokat, információkat a kedvezményezett központi költségvetési szerv a teljesítést, illetve a fenntartási kötelezettség lejártát követő hatvan napon belül átadja az MNV Zrt.-nek.

(4) Az MNV Zrt. a (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben a kedvezményezett központi költségvetési szerv részére adja ki a kijelölő okiratot, és - a pályázatból fakadó fenntartási kötelezettség fennállásáig - a Vtv. 28/A. § (1) bekezdése szerinti feladatait az ingatlant használó központi költségvetési szerv bevonásával látja el.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben

a) ha a benyújtott pályázatot elutasítják, vagy

b) a költségvetési szerv a benyújtott pályázatot utóbb visszavonja,

az MNV Zrt. átveszi az ingatlant használó központi költségvetési szervtől a Vtv. 28/A. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátását, a pályázat elutasításáról szóló döntésre vonatkozó, illetve a pályázat visszavonására vonatkozó tájékoztatástól számított hatvan napon belül. A pályázat elutasításáról szóló döntés kézhezvételéről, illetve a pályázat visszavonásáról a pályázó központi költségvetési szerv három napon belül tájékoztatja az MNV Zrt.-t.

(6) A központi költségvetési szerv az átmeneti használati jog időtartama alatt önállóan jogosult az intézményi működéssel, szakmai feladatellátással összefüggő, európai uniós és hazai pályázatok benyújtására, támogatási szerződés megkötésére, kötelezettségvállalásra, fenntartásra.

A vagyonnyilvántartási szabályzat alkalmazására, valamint a költségvetési szerv közreműködésére vonatkozó átmeneti szabályok

51/I. § Az átmeneti használati jog időtartama alatt az 51/C. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervekre, valamint az 51/L. § szerinti tulajdonosi joggyakorlókra az MNV Zrt. mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező.

51/J. § Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan vonatkozásában - a vagyonkezelői jognak a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti megszűnését, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés felmondása alapján történő megszűnését követően - harmadik személy a központi költségvetési szerv vagyonkezelői jogának fennállása alatt a központi költségvetési szerv mint vagyonkezelő által megvalósított beruházásból, felújításból eredő követelést érvényesít az állammal, illetve az MNV Zrt.-vel szemben, úgy a központi költségvetési szerv az ezzel összefüggő peres eljárásokban az állam pernyertességének előmozdítása érdekében, az eljáró bíróság engedélyezése esetén beavatkozik, jogerős marasztalás esetén pedig a követelés teljesítéséért helytáll. Ez utóbbira akkor is köteles az érintett központi költségvetési szerv, ha az eljáró bíróság a beavatkozását nem engedélyezte.

51/K. § A központi költségvetési szerv az MNV Zrt. felhívására, a felhívásban megjelölt határidőben és módon megküldi az MNV Zrt. részére az 51/G. § (1) bekezdés b) pontba nem tartozó saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára nem állami tulajdonban álló elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó - általa megkötött - használati jogosultságot eredményező megállapodások egyszerű másolatait, valamint azok főbb adatairól adatot szolgáltat. Az MNV Zrt. a megküldött dokumentumok és az érintett ingatlanok használati viszonyainak felülvizsgálata alapján dönt a kijelölő okiratok kiadásáról.

A Törvény 148. § (4) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlásban bekövetkezett változás átvezetése

51/L. § (1) A Törvény 148. § (3) bekezdése szerint megszűnő vagyonkezelői joggal érintett és nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlanokat azok tartozékaival és alkotórészeivel együtt a központi költségvetési szerv

a) legkésőbb 2020. augusztus 31-ig átadja a tulajdonosi joggyakorló részére, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt, ha az elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlan a főváros közigazgatási határán belül helyezkedik el. Az átadásra - a 2020. július 31. napján érvényes bruttó értéket, a 2020. július 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó - tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor. A központi költségvetési szerv 2020. augusztus 1. napjával az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával a nyilvántartásából kivezeti, a tulajdonosi joggyakorló, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi ezen ingatlanok jelen pontban meghatározott értékeit,

b) legkésőbb 2021. február 28-ig átadja a tulajdonosi joggyakorló részére, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt, ha az elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlan a főváros közigazgatási határán kívül helyezkedik el. Az átadásra - 2020. december 31. napján érvényes bruttó értéket, a 2020. december 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó - tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor. A központi költségvetési szerv 2021. január 1. napjával az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával szemben a nyilvántartásából kivezeti, a tulajdonosi joggyakorló, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt, ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi ezen ingatlanok jelen pontban meghatározott értékeit.

(2) A tulajdonosi joggyakorló, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt, a Törvény 148. § (1) bekezdése szerinti, a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő elhelyezési és rekreációs célú ingatlanok tartozékaival és alkotórészeivel együttes bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, időbeli elhatárolást, a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrás könyvviteli számlával szemben 2020. augusztus 1. napjával, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő elhelyezési és rekreációs ingatlanokat 2021. január 1. napjával kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi joggyakorló az (1) bekezdés szerinti tételes, aláírt leltárt megküldi az MNV Zrt. részére az (1) bekezdés szerinti határidőt követő tíz napon belül.

(3) A megszűnt tulajdonosi joggyakorlással érintett ingatlanokra vonatkozó hasznosítási és egyéb szerződéseket a tulajdonosi joggyakorlók a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő ingatlanok tekintetében a díjfizetés 2020. augusztus 1-jén, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő ingatlanok tekintetében a díjfizetés 2021. január 1-jén fennálló egyenlegére vonatkozóan elkészített jegyzék szerint adják át az MNV Zrt. részére.

(4) Ha a tulajdonosi joggyakorlás megszűnése valamely jogviszony megszűnését vonja maga után, vagy valamely jogviszonyt érint, erről az átadó tulajdonosi joggyakorló az MNV Zrt.-t, és a jogviszonyban érintett szerződéses partnert tájékoztatja, és köteles az ilyen jogviszonyokkal kapcsolatos dokumentumok egyszerű másolatait az MNV Zrt. rendelkezésére bocsátani.

(5) A megszűnt tulajdonosi joggyakorlással érintett ingatlanok tekintetében az 51/D-51/E. § és az 51/G-51/K. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A központi költségvetési szervek elhelyezése Az elhelyezési igények felmérése

52. § (1) A Vtv. 28/A. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához szükséges ingatlankapacitás és költségvetési források tervezése érdekében a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig az elhelyezési igény kielégítéséhez szükséges minden információt - így legalább az elhelyezés indokát, az elhelyezni kívánt szervezetet, szervezeti egységet, elhelyezendő létszámot, beosztásokat, valamint az elhelyezésre vonatkozó speciális elvárásokat, ütemezést - tartalmazó elhelyezési tervet (a továbbiakban: elhelyezési terv) küld az MNV Zrt. részére.

(2) Az MNV Zrt. az irányítást vagy felügyeletet ellátó szerv vezetője által benyújtott kezdeményezés és az elhelyezési terv alapján, a rendelkezésre álló állami tulajdonú ingatlanok észszerű hasznosítására figyelemmel és a központi költségvetés teherbíró képességéhez igazodva elégíti ki az elhelyezési igényeket.

(3) Ha a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője az elhelyezési tervet az (1) bekezdés szerinti határidőben nem küldi meg az MNV Zrt. részére, a tárgyévben az adott központi költségvetési szerv elhelyezési igényének kielégítésére a határidőben benyújtott elhelyezési tervekben rögzített igények kielégítését követően van lehetőség.

(4) Az elhelyezési terv benyújtási határidejét követően felmerült rendkívüli elhelyezési igény kielégítéséről az MNV Zrt. kezdeményezése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter dönt.

Kijelölő okirat

53. § (1) A Vtv. 28/A. § (2) bekezdése szerint kiállított kijelölő okirat tartalmazza:

a) az MNV Zrt. döntéshozó szerve kijelölésre vonatkozó döntésének azonosítóját;

b) az ingatlan vagy ingatlanok fekvése szerinti település nevét és az ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számát;

c) a kijelölt használó vagy használók megnevezését;

d) a kijelölés kezdő és befejező időpontját, vagy a kijelölés létrejöttének, illetve megszűnésének időpontját meghatározó feltételeket, vagy a kijelölés határozatlan időre történő megállapítását;

e) osztott használat esetén a kijelölt használókat megillető ingatlanrészek meghatározását.

(2) A Vtv. 28/A. § (2) bekezdése szerint kiállított kijelölő okirat alapján az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony határozatlan időre vagy a kijelölő okirat szerinti határozott időtartamra jön létre.

Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony

53/A. § (1) Az MNV Zrt. az állami elhelyezési célú ingatlant, azok tartozékaival és alkotórészeivel együtt a kijelölt használó részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - ide nem értve a berendezési, felszerelési tárgyakat - adja birtokba.

(2) A kijelölt használó a kijelölő okiratban megjelölt időponttól a kijelölés megszűnéséig jogosult az érintett állami elhelyezési célú ingatlant állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében birtokolni, használni, azonban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - nem jogosult az ingatlan hasznosítására, hasznainak szedésére.

(3) A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlant a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A kijelölt használó köteles az ingatlan üzemeltetőjét minden olyan körülményről értesíteni, amely az állami elhelyezési célú ingatlanok állagát veszélyezteti, vagy annak használatát akadályozza. Káreseményről a kijelölt használó köteles haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül értesíteni az ingatlan üzemeltetőjét és - ha az üzemeltető nem az MNV Zrt. - az MNV Zrt.-t is.

(4) Ha a (3) bekezdésben előírt kötelezettségek elmulasztásával összefüggésben bármilyen hatósági eljárás indul, illetve bírság kerül kiszabásra, az előírt kötelezettségek teljesítésére a kijelölt használót az MNV Zrt. kötelezheti, illetve a kiszabott bírságot az MNV Zrt. a kijelölt használóra átterheli, amelyet a kijelölt használó az MNV Zrt. részére köteles megtéríteni.

(5) Az állami elhelyezési célú ingatlanban a kijelölt használó nem rendeltetésszerű használatából eredő káreseményekért a kijelölt használó felel.

(6) A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlanon beruházást, felújítást, valamint karbantartási és üzemeltetési tevékenységet - a (7) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - nem végezhet, és nem végeztethet. A kijelölt használó együttműködni köteles az állami elhelyezési célú ingatlanon végzendő beruházás, felújítás, karbantartási és üzemeltetési munkálatok előkészítésében, valamint tűrni azok megvalósítását és az azokkal járó esetleges korlátozásokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha

a) törvény a központi költségvetési szerv kötelező alapfeladataként nevesíti a (6) bekezdésben megjelölt tevékenységeket;

b) a központi költségvetési szerv számára a (6) bekezdésben megjelölt tevékenység végzését az MNV Zrt.-vel kötött szerződése lehetővé teszi.

(8) A kijelölt használó jogosult az elhelyezésére szolgáló ingatlantól független, az intézményi működésével, szakmai feladatellátásával - ideértve különösen az informatikai jellegű programokat - összefüggő európai uniós és hazai pályázatok benyújtására, támogatási szerződés megkötésére, kötelezettségvállalásra, fenntartásra.

Az állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szabályok

53/B. § (1) Ha az MNV Zrt. állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetését, továbbá ezen ingatlanokon végrehajtandó értéknövelő beruházásokat, felújításokat, állagmegóvási és karbantartási feladatokat a Vtv. 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján központi költségvetési szerv bevonásával látja el, e feladatok ellátásával összefüggő kiadások fedezetét a feladatokat ellátó központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó központi költségvetési fejezetben kell megtervezni. Ezen feladatok ellátásával összefüggő kiadások megtérítését a feladatellátásba bevont központi költségvetési szerv az MNV Zrt.-től nem követelheti. A központi költségvetési szerv üzemeltetőnek az állami elhelyezési célú ingatlan hasznosításból származó bevétele a kijelölt használót vagy az üzemeltetési feladatokat ellátó költségvetési szervet illeti meg.

(2) Ha az MNV Zrt. állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetését, továbbá ezen ingatlanokon végrehajtandó értéknövelő beruházásokat, felújításokat, állagmegóvási és karbantartási feladatokat a Vtv. 28/A. § (8) bekezdés b)-d) pontja alapján gazdasági társaság bevonásával látja el, a gazdasági társaság üzemeltetőnek az állami elhelyezési célú ingatlan hasznosításból származó bevétele a központi költségvetést illeti meg.

(3) Az állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában a Vtv. 28/A. § (8) bekezdése alapján létesített üzemeltetői jogviszony az ingatlanokat érintő beruházásra, felújításra is irányuló európai uniós és hazai pályázatok tekintetében a vagyonkezelői joggal egyenértékűnek tekintendő. Ha a pályázati kiírás értelmében az MNV Zrt. vagy az állami elhelyezési célú ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv pályázó, kedvezményezett lehet, úgy az ingatlan üzemeltetője önállóan is jogosult pályázni, támogatási jogviszonyt létesíteni.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti üzemeltető hasznosítási jogosultságát, annak terjedelmét és feltételeit az MNV Zrt.-vel - a Vtv. 28/A. § (8) bekezdésére figyelemmel - kötött megállapodás rögzíti.

(5) Ha az üzemeltető hasznosítási jogosultsággal is rendelkezik, úgy az üzemeltető e rendeletben a vagyonkezelők számára előírt ingatlan hasznosításra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségen felül az MNV Zrt. Vagyonnyilvántartási Szabályzatában előírt tartalommal és módon naprakész adatszolgáltatást teljesít az MNV Zrt. felé. A használati adatok naprakészségéért az üzemeltető teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik.

(6) Az üzemeltető által, valamint az e rendeletben foglaltak szerint a kijelölt használó által az MNV Zrt. előzetes engedélyével kötött, állami elhelyezési célú ingatlan hasznosításra irányuló szerződésekben a használatba vevő fél szerződésátruházásra vonatkozó hozzájáruló jognyilatkozatának visszavonására irányuló fenntartási joga kizárt.

(7) Az állami elhelyezési célú ingatlan hasznosítására szerződés kizárólag olyan személlyel köthető, aki a hasznosítási szerződésben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a hasznosított vagyonelem tekintetében az üzemeltető személyében változás áll be, vagy az 53/E. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetési szerv által kötött szerződések esetén az adott központi költségvetési szerv állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonya a hasznosítással érintett területre vonatkozóan bármilyen oknál fogva megszűnik, úgy az MNV Zrt. a hasznosítási szerződés hasznosításba adói pozícióját szerződésátruházás jogcímén harmadik személyre átruházhatja.

53/C. § A miniszter az állami elhelyezési célú ingatlanok állományáról, annak változásáról, az ingatlanállomány állapotáról, az állomány bővítésére, átszervezésére, az ingatlan portfólió racionalizálására vonatkozó javaslatairól, a tárgyévben megvalósított értéknövelő beruházásokról, felújításokról, az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonnyal összefüggő üzemeltetési feladatok megvalósításáról, a beruházási, felújítási, karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásigényekről, a központi költségvetési szervek tárgyévi elhelyezési terveiben jelzett igényekről, azok teljesítéséről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámol a Kormány részére.

A kijelölt használó vagyongazdálkodására vonatkozó szabályok

53/D. § A központi költségvetési szerv a Magyarország területén fekvő elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlan vonatkozásában

a) nem indíthat a tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más eljárást;

b) nem köthet olyan jogügyletet, amely az állam tulajdonszerzését eredményezi;

c) nem indíthat - az 53/E. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - használati jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére irányuló eljárást, illetve

d) nem köthet - jogszabályban meghatározott kivétellel - saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára használati jogosultságot eredményező megállapodást.

53/E. § (1) A központi költésvetési szerv kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértésével indíthat eljárást és köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodást, ha

a) a használati jogosultság hatvan napot meg nem haladó időtartamra szól vagy

b) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik.

(2) Az MNV Zrt. (1) bekezdés szerinti előzetes egyetértésének kiadását megelőzően a kijelölt használó a használati jogosultság megszerzésére irányuló eljárást nem indíthatja meg, és használati jogosultságot eredményező megállapodást még hatályossági feltétel előírásával sem köthet.

(3) A központi költségvetési szerv által kötött, (1) bekezdés szerinti használati jogosultságot eredményező megállapodásból fakadó, azzal összefüggő költségeket a központi költségvetési szerv az MNV Zrt.-re nem háríthatja át.

53/F. § (1) A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlant az MNV Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével, az abban meghatározott feltételek szerint adhatja bérbe vagy más használatába, ha

a) a használatba vagy bérbeadás időtartama, ingatlanonként és szerződő felenként az összesen 240 órát nem haladja meg;

b) a használatba vagy bérbe adni kívánt alapterület, épületenként a 25 m2-t nem haladja meg; vagy

c) a hasznosítás a költségvetési szervek intézményi működéséhez, azzal összefüggő szakmai feladatellátásához szükséges.

(2) Az MNV Zrt. előzetes írásbeli engedélye akkor adható ki, ha a kijelölt használó a leendő használóval vagy bérlővel közös javaslatot tesz a használattal összefüggő üzemeltetési költségek megosztására. Az (1) bekezdés szerinti hasznosításból származó bevétel a kijelölt használót illeti meg.

(3) A kijelölt használó által kötött hasznosítási szerződés - a kijelölés visszavonásáról rendelkező MNV Zrt. által kiadott okirat eltérő rendelkezése hiányában - a kijelölt használó állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonya megszűnésének időpontjában megszűnik.

(4) Ha az MNV Zrt. a kijelölés visszavonásáról rendelkező okiratban úgy rendelkezett, hogy az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnésével érintett ingatlanra vonatkozó, a kijelölt használó által kötött hasznosítási szerződést hatályában fenntartja, a kijelölt használó helyébe az MNV Zrt. belép. A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonya megszűnését megelőzően az általa megkötött szerződéseket, valamint a szerződések - MNV Zrt. által meghatározott - lényeges tartalmi elemeit bemutató kimutatást köteles átadni az MNV Zrt. részére.

(5) Az MNV Zrt. a jogutódlásról annak beálltát követő tizenöt napon belül értesíti a jogviszonyban érintett harmadik személyt. A harmadik személy az MNV Zrt. hasznosítási szerződésbe lépéséről szóló értesítését követően hatvan napon belül gyakorolhatja a felmondás jogát.

53/G. § Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony időtartama alatt a kijelölt használóra az MNV Zrt. mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező.

Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnése

53/H. § (1) A kijelölt használó az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével állami elhelyezési célú ingatlan használatáról egyoldalú nyilatkozatával lemondhat, ha az a feladatai ellátásához a továbbiakban már nem szükséges.

(2) Az MNV Zrt. ingatlangazdálkodási, költségvetési, célszerűségi és észszerűségi szempontokra figyelemmel - a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett -a kijelölést egyoldalú nyilatkozatával visszavonhatja oly módon, hogy a visszavonás a kijelölt használó közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(3) Ha a kijelölő okirattal az MNV Zrt. több állami elhelyezési célú ingatlant bocsátott a kijelölt használó rendelkezésére, a kijelölés visszavonása egyes ingatlanok vonatkozásában részlegesen is történhet.

(4) A kijelölés (2) bekezdés szerinti visszavonásával egyidejűleg az MNV Zrt. köteles gondoskodni a központi költségvetési szerv feladatellátását szolgáló, a feladat ellátására alkalmas, megfelelő állami elhelyezési célú ingatlan biztosításáról.

(5) Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnése esetén az 53/A. § (8) bekezdése szerinti európai uniós vagy hazai pályázattal összefüggő kötelezettségek továbbra is a központi költségvetési szervet terhelik.

53/I. § Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnése esetén az érintett központi költségvetési szerv köteles - birtokátruházási jegyzőkönyv felvételével - az ingatlan birtokát az MNV Zrt. eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony megszűnésétől számított hatvan napon belül az MNV Zrt. részére átadni. Az ingatlant az MNV Zrt. kiürített állapotban veszi birtokba. Ha a központi költségvetési szerv a működéséhez szükséges ingóságokat nem szállítja el, az MNV Zrt. jogosult azokat a központi költségvetési szerv költségén elszállíttatni.

53/J. § Ezen alcím alkalmazásában

a) állami elhelyezési célú ingatlan: a Vtv. 28/A. § (9) bekezdése szerinti ingatlan;

b) állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony: a Vtv. 28/A. § (3) bekezdése szerinti jogviszony;

c) beruházás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott beruházás;

d) elhelyezési célú ingatlan: a Vtv. 28/A. § (9) bekezdés a) pontja szerinti ingatlan;

e) felújítás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott felújítás;

f) karbantartás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott karbantartás;

g) kijelölő okirat: a Vtv. 28/A. § (2) bekezdése szerinti okirat;

h) kijelölt használó: a Vtv. 28/A. § (3) bekezdése szerinti központi költségvetési szerv;

i) rekreációs célú ingatlan: a Vtv. 28/A. § (9) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan;

j) üzemeltetés: az állami elhelyezési célú ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges alábbi műszaki, infrastrukturális és ingatlangazdálkodási feladatok ellátása:

ja) műszaki üzemeltetés, karbantartás (épületgépészeti, épületvillamossági, építészeti üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás),

jb) gondnoki feladatok ellátása,

jc) közüzemi szolgáltatások biztosítása,

jd) takarítás (higiénés termékek biztosítása),

je) hóeltakarítás, csúszásmentesítés,

jf) hulladékgyűjtés (kommunális- és szelektív),

jg) biztonsági szolgáltatások,

jh) épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi, valamint veszélyelhárítási feladatok ellátása,

ji) parkolóhelyek biztosítása, ügyintézése,

jj) televíziós műsorszolgáltatások előfizetése, belső elosztóhálózat karbantartása,

jk) rovarirtás, rágcsálóirtás."

4. § A Vhr. 54. §-a a következő (15)-(17) bekezdéssel egészül ki:

"(15) Az 52. § (1) bekezdésében előírt elhelyezési terv megküldését a központi költségvetési szervek első alkalommal 2020. október 31-ig teljesítik.

(16) Ha a központi költségvetési szerv az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően Magyarország területén lévő elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlan tekintetében állam javára történő tulajdonszerzésre vagy használati jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére az MNV Zrt.-től előzetesen engedélyt kapott, akkor az 53/D. § b) és d) pontjában foglaltaktól eltérően - az MNV Zrt. engedélyében foglaltak szerint - megkötheti az állam javára történő tulajdonszerzésre vonatkozós jogügyletet, illetve a használati jogosultságot eredményező megállapodást.

(17) A (16) bekezdés szerinti használati jogosultságot eredményező megállapodással érintett ingatlan vonatkozásában - amennyiben a megállapodás nem az 53/E. § (1) bekezdése szerinti használati jogosultság létrehozására irányult - a központi költségvetési szerv köteles tájékoztatni az MNV Zrt.-t a használati jogosultságot eredményező megállapodás megkötéséről, és ezzel egyidejűleg kezdeményezni az MNV Zrt.-nél a kijelölő okirat kiállítását. A kijelölés kezdő napjával az MNV Zrt. a Törvény 148. § (8) bekezdése értelmében a használati jogosultságot eredményező megállapodásba, mint használatba vevő belép."

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve - külön kormányrendeletben kijelölt - központi beszerző szervként:)

"c) az MNV Zrt.-vel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kötött megállapodás vagy vagyonkezelési szerződések keretei között gondoskodik az a), d) és f) pont hatálya alá tartozó központi költségvetési szervek használatában, valamint a saját használatában álló ingatlanok vonatkozásában az 1. melléklet I. pontjában meghatározott üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról;"

(2) A KEF rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve - külön kormányrendeletben kijelölt - központi beszerző szervként:)

"f) ellátja a (3c) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodásban meghatározott létesítményüzemeltetési feladatokat

fa) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által használt ingatlanok vonatkozásában,

fb) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ által használt ingatlanok vonatkozásában a c) pont szerint megkötött megállapodás keretei között,"

(3) A KEF rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve - külön kormányrendeletben kijelölt - központi beszerző szervként:)

"l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat, az irányító szerv vezetője, az 1. § (2) bekezdése alapján irányítási jogokat gyakoroló Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára vagy az 1. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodás, valamint a c) pont szerint megkötött megállapodás a hatáskörébe utal,"

6. § A KEF rendelet 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjában és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, továbbá 4. § (1) bekezdésében az "az 1. mellékletben" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet II. és III. pontjában" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a KEF rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére