409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (1) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja.

2. § (1) A járványügyi hatóság az Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozatában az Eütv. 66. § (1) bekezdése alapján a kontaktszemélyt mozgási szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy meghatároz számára egy lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet, amelyet a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartamára - a (2) és (4) bekezdés szerinti feltételek hiányában - nem hagyhat el.

(2)[1] Az országos tisztifőorvos megállapíthatja azokat a feltételeket, illetve vizsgálatokat, amelyek teljesülése esetén az (1) bekezdés szerinti járványügyi megfigyelést a járványügyi hatóság megszünteti.

(3)[2]

(4)[3] A járványügyi hatóság Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozata nem lehet akadálya annak, hogy a kontaktszemély a járványügyi intézkedéshez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése céljából és időtartamára a számára meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet elhagyja.

3. § A 2. § az Eütv. 67. §-a szerinti járványügyi zárlat elrendelése esetén nem alkalmazható.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[4] A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (2) és (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2022.01.15.

[3] Módosította a 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[4] Beiktatta a 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.15.