423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében)

"d) a Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a koncesszióköteles tevékenység tárgya szerint illetékes ágazati miniszteri feladatokat,

e) a Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét,

f) az igazságügyért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a d) és e) pontban megállapított feladataihoz kapcsolódó jogszabályokat."

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 144. § 1. pontjában az "állami" szövegrész helyébe az "- a Kormány 8. § e) pontja szerinti rendeletében meghatározott kivétellel - állami" szöveg lép.

4. § Az R. 111. § (2) bekezdés g) pontjában az "a koncesszióra, a kisajátításra" szövegrész helyébe az "a kisajátításra, valamint - a 8. § d) és e) pontjában foglalt feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok kivételével - a koncesszióra" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2020. szeptember 9-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet C) pontja helyébe a következő pont lép:

"C) Miniszterelnök kabinetfőnöke

AB
1A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre
2Nemzeti Kommunikációs Hivatalirányítás
3Nemzeti Koncessziós Irodairányítás

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére