467/2020. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. § tekintetében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 53/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi költésvetési szerv kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértésével indíthat eljárást és köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodást, ha

a) a használati jogosultság hatvan napot meg nem haladó időtartamra szól,

b) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik, vagy

c) a használati jogosultság részben vagy egészben hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló projekt megvalósításának céljából, azzal összefüggésben szükséges."

2. § A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 26. § (1) bekezdésében a "2020. október" szövegrész helyébe a "2021. január" szöveg,

b) 26. § (2) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg és a "2021." szövegrész helyébe a "2022." szöveg

lép.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére