2020. évi XLVI. törvény

egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

a) 29. §-ában a "85 százalékát" szövegrész helyébe a "87 százalékát" szöveg,

b) 47. § (5) bekezdésében a "85 százaléka" szövegrész helyébe a "87 százaléka" szöveg

lép.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

2. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 29/A. §-a a következő (90)-(93) bekezdéssel egészül ki:

"(90) E törvénynek az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvénnyel módosított 7. § (1) bekezdés f) pontját - ha a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló kormányrendelet alapján erre még nem került sor - az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre - figyelemmel a (91) és (92) bekezdésben foglaltakra - választása szerint alkalmazza.

(91) A (90) bekezdés szerinti választás esetén, ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan a (90) bekezdés hatálybalépésének napjáig már nyújtott be társasági adóbevallást, és a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor az éves társasági adóbevallást 2020. szeptember 30-ig az adózás rendjéről szóló törvény szerint önellenőrzi, és ezzel egyidejűleg a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.

(92) A (90) bekezdés szerinti választás esetén, ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan a (90) bekezdés hatálybalépésének napjáig társasági adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott éves beszámolóval rendelkezik, akkor a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.

(93) E törvénynek az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvénnyel módosított 7. § (1) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2020-ban kezdődő adóévre kell alkalmazni."

3. § Hatályát veszti a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjában az "50 százaléka" szövegrész.

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

4. § Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében a "17,5 százalék" szövegrész helyébe a "15,5 százalék" szöveg lép.

4. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

5. § Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. §-a következő (20)-(21) bekezdéssel egészül ki:

"(20) A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő 2020. adóévi különadójának e törvény és a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló kormányrendelet alapján a hitelintézet által 2020. adóévben megfizetett összege adóvisszatartás formájában csökkenti a hitelintézet (jogutódja) (1)-(13) és (38)-(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadójának összegét.

(21) A (20) bekezdés szerinti csökkentést a hitelintézet adóévente legfeljebb az (1) bekezdés szerinti 2020. adóévi különadó kötelezettsége 20 százalékának megfelelő összegben alkalmazhatja, az igénybe vett összegről a hitelintézet nyilvántartást vezet."

6. § A Különadó törvény a következő alcímmel egészül ki:

"A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója

4/E. § (1) A hitelintézet a 2020. adóévre vonatkozóan a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerinti különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

(2) A hitelintézet a különadót 2020. június 10-ig külön nyomtatványon megállapítja és az adókötelezettséget 2020. június 10-ig, 2020. szeptember 10-ig és 2020. december 10-ig egyenlő részletekben megfizeti.

(3) A különadó alapja a 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja szerint megállapított 2020. adóévi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része.

(4) A különadó mértéke 0,19 százalék.

(5) A hitelintézet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét választása szerint csökkentheti a 4/A. § (14)-(19) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával megállapított összeg.

(6) A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója hatálya alól bármely okból kikerülő hitelintézet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

(7) Amennyiben a hitelintézet a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló kormányrendelet alapján az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény hatálybalépését megelőzően eleget tett, akkor e kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni."

7. § A Különadó törvény

1. 1. § (1) bekezdésében a "4/D. §-ban" szövegrész helyébe a "4/D. §-ban, valamint a 4/E. §-ban" szöveg,

2. 5. § (2) és (3) bekezdésében a "4/A. §" szövegrész helyébe a "4/A. § és a 4/E. §" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Különadó törvény

1. 1. § (1) bekezdésében a " , valamint a 4/E. §-ban" szövegrész,

2. "A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója" alcíme és

3. 5. § (2) és (3) bekezdésében az "és a 4/E. §" szövegrész.

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

9. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

a) 10. § (1) bekezdésében a "98 100 forint" szövegrész helyébe a "102 ezer forint" szöveg, a "164 000 forint" szövegrész helyébe a "170 ezer forint" szöveg,

b) 21. § (1) bekezdésében a "12" szövegrész helyébe a "11" szöveg,

c) 23. § (2) bekezdésében a "12" szövegrész helyébe a "11" szöveg

lép.

6. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

10. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésében a "17,5 százaléka" szövegrészek helyébe a "15,5 százaléka" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, a 9. § a) pontja és a 10. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 8. § és a 9. § b)-c) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Hatályát veszti a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék